Bezem door politie en justitie 'Heerma zelf hielp WBL om zeep' Sur, Lof en instemming over eindrapport commissie-Van Traa Conclusies commissie 6De sapman9 denkt aan onderduiken Aanbevelingen commissie Tien maanden cel geëist tegen 'kerken-inbreker' SiflÏM Wij-' 'Wil'W - .jyiigrrn COMMUNIEKLEDING 'Natuurherstelplan helpt niet genoeg' Barbé verbiedt 'dark room' COC HULST Grofheid de trend in cabaret Grote Gids De opmars van Magic-kaarten Zwaluwnaar komt om in Zwitserland Kamer veegt vloer aan met Ritzen Erik Huizebosch nieuwe volksheld Bomaanslag op koffieshop in Tilburg KLM op zoek naar 2500 medewerkers Koningskoppel verdacht van meineed Oma stikt na eten flippo KINDERMODE -F van Waesberghestraat 23A 0114-316358 136e JAARGANG Goes - Het Zeeuwse Landschap is niet enthousiast over het natuurherstelplan voor de Wes- terschelde, dat dertig miljoen gulden gaat kosten. Het Zeeuwse Landschap, eigenaar van Saef- tinghe, wil niet dat de grote geu len met 1,5 meter worden ver diept, één van de projecten in het plan, omdat het maar helpt voor een paar jaar. |ZIE ZEELAND - B1 Terneuzen - Burgemeester Barbé van Terneuzen geeft geen toe stemming voor de inrichting van een 'dark room', voor het plegen van anonieme seks, in jongeren centrum Kalashnikov. Ook ver biedt hij het optreden van een mannelijke stripper. De vereni ging tot integratie van homosek suelen (COC) in Zeeuws-Vlaan- deren wilde een ruimte verduis teren tot 'dark room' tijdens de 'Leather- and Jeansnight' op zondag 4 februari. B ZIE ZEELAND - B1 DE STEM 1031 1 "000218 I I I I I Kans op neerslag Vanuit het zuiden gaat de bewolking toenemen. Later op de dag of avond kans op neerslag in de vorm van sneeuw of ijzel. Er waait een zwakke tot matige wind. VANDAAG IN DEZE KRANT Het Nederlandse cabaret trekt twee maal zoveel bezoekers als tien jaar geleden. De voorstellin gen worden lolliger, oppervlakkiger en vooral steeds grover. Kunnen we nog geschokt worden? ZIE DEEL D Het fantasy-kaartspel Magic is aan een serieuze opmars bezig. Er zijn al cafés waar het tegen woordig één avond per week 'Magic-night' is. De verzamelaars hebben veel geld over voor zeld zame kaarten. ZIE DEEL E INHOUD 4 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland irt A3/A4 Binnenland A5 Buitenland A6 Economie A7 Beurs A8 Zeeland deel B Sport deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D4 Surplus deel E Choose snd discard card from irhOTtd to draw a »rd, If the .4 ,fi„i i t.t, -fa ,j V RIJDAG 2 FEBRUARI 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 I OP BINNENLAND-A3: -Interview met Hirsch Ballin -Moszkowicz geeft oud-minister de schuld -Politie vreest nieuwe machtsstrijd -Zelfs de pijp van Maarten is nieuws I OP BINNENLAND - A4: -Crisis in de opsporing -Weet de minister zeker dat ze wil blijven? -Stern-commentaar -Geen Duitse criminele groepen in Oost-Nederland Vandaag twee binnenland pagina's over eindrapport commissie-Van Traa met nieuws, achtergronden en commentaar. Krinau - Bij een helikopteronge luk in Zwitserland is woensdag de 45-jarige zakenman W. Oost- dijk uit Hooge Zwaluwe om het leven gekomen. Het toestel, dat onderweg was vanaf het vlieg veld Kloten bij Zurich naar een fabriek in het oosten van het land, stortte om nog onduidelijke redenen neer in een bos bij Kri nau. Den Haag - De Tweede Kamer is zeer ontevreden over de pogingen van onderwijsminister Ritzen om het aantal wachtgelders terug te dringen. Hij faalt, bleek gisteren in de Kamer. In plaats van min der uitkeringen, moest er vorig jaar juist meer geld bij. Ritzen zelf zegt dat de mentaliteit van onderwijsgevenden moet veran deren. ZIE BINNENLAND-A5 Giethoorn - In het momenteel ijs- gekke Nederland steekt mara thonschaatser Erik Huizebosch allrounder Rintje Ritsma naar'de kroon wat populariteit betreft. Zijn sterke wapen: krasse opmer kingen in puur Overijssels dia lect. ZIE SPORT-C1 Tilburg - Een buurtonderzoek naar de aanslag met een explosief °P koffieshop Ochtendgloren in Tilburg heeft niets opgeleverd. Gisterochtend omstreeks kwart voor vier werd bij Ochtendgloren sen soort bom' naar binnen gegooid. Door de klap sneuvelden alle ruiten en werd schade aange richt aan het interieur. Er deden ach geen persoonlijke ongeluk ken voor. Over het motief is niets bekend. Schiphol - De zaken bij de KLM pan zo goed, dat de nationale luchtvaartmaatschappij op korte termijn 2500 nieuwe medewer kers nodig heeft. Het gaat vooral orn cabine-personeel. 'ZIE ECONOMIE - A7 Politie huilt Traa-nen met tuiten Van onze Haagse redactie Den Haag - Er moet snel een grote schoonmaak komen bij politie en justitie om een einde te maken aan de wildgroei in de opspo ring. De commissie-Van Traa concludeert dat in haar eindrapport, dat 'gisteren met bijna uitslui tend lof en tevredenheid is ontvangen. De commissie-Van Traa veegt de vloer aan met het politie- en jus- titie-apparaat, het Openbaar Ministerie (OM) en het ministe rie van Justitie. De Tweede Kamer, zelf ook onderwerp van kritiek, beperkte zich tot een behoedzame, voorlopige reactie op de conclusies en aanbevelin gen van het rapport. De aanbeveling om opsporings methoden voortaan in wetten te verankeren, oogst instemming. De enquêtecommissie kiest voor het volgende uitgangspunt: geen bevoegdheid zonder verant woordelijkheid, geen verant woordelijkheid zonder verant woording. Deze stelregel moet voorkomen dat politie-agenten op eigen houtje deals sluiten met criminelen. Van Traa hoopt dat met de ideeën uit het rapport 'een impuls wordt gegeven aan een nieuwe start bij het opspo ren van zware criminelen'. Uit de kring van korpschefs, burgemeesters en Openbaar Ministerie kwamen gisteren - op advies van minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken - geen reacties op het enquêterapport. Het kabinet zal vandaag pas, bij monde van minister Sorgdrager (Justitie), reageren. Geen enkele kamerfractie sprak gisteren al een beoordeling uit Den Haag (anp) - De parle mentaire enquêtecommissie opsporingsmethoden ver denkt het koningskoppel van de criminele inlichtingen dienst (OLD) van het politie korps Kennemérland, Klaas Langendoen en Joost van Vondel, van meirieed. Zij heeft een proces-verbaal van haar vermoedens aan de offi cier van justitie overgedra gen. De enquêtecommissie denkt dat Langendoen en Van Vondel in de openbare verhoren hebben gelogen over hun relatie met een Nederlandse fabrikant van tropische vruchtensappen, beter bekend als 'de sapman'. De verklaringen van beide voormalige CID-functiona- rissen staan volgens -de com missie-Van Traa haaks op wat 'de sapman' en de zuster van Langendoen in besloten heid hebben verteld. De limo nadefabrikant beweert dat hij miljoenen van het duo heeft gekregen, Langendoen en Van Vondel hebben die beweringen krachtig tegen gesproken. over het functioneren van de betrokken politici. Ook de com missie-Van Traa deed daarover geen harde uitspraak, hoewel over oud-minister Hirsch Ballin harde noten worden gekraakt. Voorzitter Van Traa wilde giste ren niet zeggen of er 'koppen moeten rollen', maar hij dacht dat het met het vertrek van pro cureur-generaal Van Randwijck 'niet afgelopen is'. De commissie-Van Traa geeft tekst en uitleg over haar eind rapport opsporingsmethoden. FOTO REUTER Brussel (anp) - De Belgische minister Colla (Volksgezondheid) wil op korte termijn de flippo ver bieden. Het besluit van de minis ter komt een dag nadat een bejaarde vrouw overleed na het eten uit een zak Smith-chips. De 'vrouw stak per ongeluk een flippo in haar mond en stikte. Het Nederlandse ministerie van VWS gaat zich op de hoogte stel len van de tragische gebeurtenis in België. Enkele conclusies uit het eindrapport van de commissie-Van Traa zijn: De maffia heeft het in Nederland niet voor het zeggen. In enke le branches, zoals de horeca- en transportsector, doen zich ech ter verontrustende ontwikkelingen voor. De betrokkenheid van delen van de allochtone gemeenschap pen in Nederland bij de georganiseerde criminaliteit baart veel zorgen. Criminele groepen gebruiken in toenemende mate observatie, intimidatie, corruptie, media-manipulatie om politie en justitie te frustreren. Tonnen drugs zijn Nederland binnengekomen onder regie van politie en justitie. Criminelen konden daardoor miljoenen gul dens verdienen. De Delta-methode, het onder regie van de politie op de vrije markt brengen van drugs om zo een beter zicht te krijgen op misdaadgroepen, is onverantwoord. Informanten hebben een te grote invloed gekregen op het func tioneren van politie en justitie. Het overheidsapparaat werd daardoor gegijzeld. De laatste vijf a tien jaar is sprake van een wildgroei in opspo ringsmethoden, die slechts ten dele in de wet waren geregeld. Het Openbaar Ministerie is niet in staat effectief zijn gezag over de opsporing van georganiseerde criminaliteit te laten gel den. Het ministerie van Justitie heeft absoluut onvoldoende zicht op het gebruik van opsporingsmethoden. De Tweede Kamer heeft haar controlerende en mede-wetge vende taak onvoldoende uitgeoefend. De belangrijkste aanbevelingen van de commissie-Van Traa zijn: Elke opsporingsmethode moet een basis in de wet hebben. Het recherchewerk moet in processen-verbaal worden vastge legd. Bij toepassing van ingrijpende opsporingsmethoden is vaker de toestemming van de rechter-commissaris vereist. Direct afluisteren en inkijkoperaties mogen slechts worden toegestaan in nauw omschreven situaties en onder strikte voor waarden. Infiltratie dient plaats te hebben door politiemensen en niet door criminele burgers. Gecontroleerde aflevering van drugs is mogelijk onder strikte voorwaarden. Doorlating van drugs is niet toegestaan, met uit zondering van een enkele proefzending van kleine hoeveelhe den softdrugs. De politie mag nooit buiten het gezag en beheer van het Open baar Ministerie en bestuur werken. Meer mensen bij politie, maar vooral ook bij het Openbaar Ministerie. De kroongetuige niet in het strafrecht invoeren. Van onze verslaggever Antwerpen - De 'sapman' denkt aan onderduiken. Hij wil het liefst met zijn gezin zes maanden naar de Verenig de Staten. De in België wonende Nederland se limonadefabrikant, die dè Haarlemse politie hielp met het opzetten van een druglijn in Zuid- Amerika, vindt dat de commissie- Van Traa hem in haar rapport uit levert aan criminelen. „Ik ben nog banger geworden dan ik al was. Ze schrijven dat ik de politie verteld heb, dat de nieuwe eigenaar van één van mijn bedrij ven vanuit Marokko drugs zou importeren. Mijn God, erger had ik het niet kunnen bedenken. Die eigenaar, een Amsterdammer, wist tot nu toe van niets. Ik kom hem elke dag tegen. Zijp organisa tie deinst voor niets terug. De commissie had dit nooit mogen doen. Ik ben benieuwd wat mijn advocaat hiervan vindt." De 'sapman' vindt dat zijn inten sieve contacten met Langendoen en Van Vondel, het koningskoppel van de Haarlemse criminele inlichtingendienst (CID), verder correct worden weergegeven. „Ik heb meer dan drie miljoen gul den van die twee gekregen. Zij ontkennen dat natuurlijk. Hebben het over ongeveer vijf ton zwijg geld, omdat ik met het verhaal ,naar buiten wilde treden. Onzin. Het geld kwam van de staat en niet van één of andere criminele informant. Ik moest voor de poli tie een sappenfabriek in Equador oprichten." De 'sapman' is kroongetuige van de rijksrecherche, die de activitei ten van de Haarlemse CID onder zoekt. „Die jongens hebben al mijn boeken. De gegevens daarin staven mijn verhaal. Rotterdam (anp) - Officier van justitie mr. M. Bakker heeft gisteren voor de rechtbank van Rotterdam tien maanden celstraf geëist tegen de 23-jarige F.V. uit Zierikzee, voornamelijk wegens inbraken in ker ken in Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden. Volgens het Openbaar Ministerie is V., al dan niet met een maat, ver antwoordelijk voor negen inbraken in kerken. „Kennelijk zonder onderscheid naar gezindte," zo merkte rechter mr. C. Nunnikhoven op. Zo stal V. in Oosterland met een kornuit de kluis van de gereformeer de kerk. Om het loodzware gevaarte naar een taxi te vervoeren, jatte hij ook nog twee kruiwagens. In de kluis zat 5000 gulden. Beduidend minder zat er in de geldkist van de rooms-katholieke kerk in Achthui zen: 2000 gulden. In Den Bommel' kreeg de Nederlands hervormde kerk twee keer en de gereformeerde kerk één keer V. over de vloer. In Sommelsdijk was de Exodus-kerk doelwit en in Middelharnis werd wederom de rk-kerk getroffen. In Herkingen ging V. bij zowel de her vormde als de gereformeerde kerk langs. En passant brak V. ook nog in bij een postduivenvereniging, een café, een snackbar en een vereni gingsgebouw. Uitspraak 15 februari. Van onze verslaggever Geleen - Niet het bestuur van Woningbeheer Limburg (WBL), maar oud-staatssecre taris Heerma (CDA) van Volkshuisvesting heeft de Limburgse woningstichting om zeep geholpen. Het waren zijn maatregelen die WBL in de rode cijfers deed komen. Dat heeft de oud-voorzitter en mede-initiatiefnemer van WBL, Wim Schepers, verklaard tegen over de parlementaire onder zoekscommissie die de snelle te loorgang van WBL bekijkt. De oud-wethouder van Geleen acht zich niet langer gebonden aan de vertrouwelijkheid van de WBL-verhoren. Hij heeft naar eigen zeggen de afgelopen acht tien maanden zoveel ellende over zich heen gekregen, dat hijzelf en zijn gezin ernstig beschadigd zijn. Zijn advocaat mr. Hiddema is een procedure gestart om schadever goeding te krijgen. Schepers is vooral verbolgen over het feit dat een voor hem belas tend recherche-rapport van het Heerma. FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP ministerie van Vrom abusievelijk bij de pers terecht kwam. Hij houdt staatssecretaris Tommèl daarvoor verantwoordelijk. Schepers wil niet langer zwijgen, omdat nu ook justitie heeft laten weten dat ze afziet van verder strafrechtelijk onderzoek; er zijn te weinig aanknopingspunten om beschuldigingen van onder meer corruptie hard te maken. Nu hij ook voor de parlementaire com missie zijn hart heeft kunnen luchten over zijn bestuurslid maatschap bij WBL, wil hij ook de beschuldigingen richting het bestuur over inadequaat handelen rechtzetten. Want niet hij of zijn medebestuursleden hebben WBL naar een vroegtijdig graf gedra gen, maar Heerma, Vrom en het Centraal Fonds voor de Volks huisvesting. De financiële problemen bij WBL ontstonden, toen de woningcorpo ratie de bijna failliete woning stichting SBDI uit Sittard over nam. Dat kwam de toenmalige staatssecretaris Heerma buitenge woon goed uit, omdat deze over name veel minder geld zou kosten dan het faillissement van SBDI. Schepers zegt nu zich vergist te hebben in Heerma. „Ik dacht dat we met hem zaken konden doen. Toen WBL tegen de eerste proble men opliep, vingen we al bot bij hem. Heerma zei doodleuk dat het zijn probleem niet was, maar dat we naar het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting moesten gaan voor steun. Daar stuurden ze ons weer terug naar de staatssecreta ris." ■m Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vo(. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres:- - ,7. Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incassoƒ31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode: Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) Q J De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERIAN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1