Bom blaast bestand Ulster op Burgemeester kan drugpanden straks veel sneller gaan sluiten ijl Aanslag in Londen zorgt voor verwarring bij Sinn Fein en Britse regering I Actie dorpsraden 1 voor ziekenhuis A NT HAALT. 5 DE STEM Borssele paar weken stil voor wisseling splijtstof Van den Nieuwenhuyzen breekt met Begemann I 'C£«US I Eigen Huis ontevreden met lager notaristarief Kas van iersel en het geduld 'Kids' zorgt voor commotie Het drama te Eindelijk bij het echte graf Weekend Groot xtc-lab in Heesch ontmanteld VS waarschuwen Bosnische Serviërs Justitie hekelt piramidespel lappers alleen op ^onnee-televisie Vrachtjesbus acatures Op zoek naar werk heeft vandaag ruim 130 vacatures. Maak er werk van Kabinet repareert koopkracht met lagere premie Mcmmr gedrag maatschappij 50-70% KORTING OP SHOWROOM keiler *54 aid is de Escort GT ^imiti lost u het beste WPSÏl ..Kleintje In de WJZ immers met minstens s,è -n de vtien Stemlezers v*r|V.»r2«Vn die •jJ&Xo voor d. hand, dat er anel en ^2el raacttee komen. VANDAAG IN DEZE KRANT Blind en het dipje van een A-merk Aiax is uit vorm en dat terwijl de Amsterdammers morgen tegen NAC moeten spelen en het Nederlands elftal woensdag de Belgen treft. Hoe moet dat nu? Laat ons even begaan, zegtAjax-aanvoerder Danny Blind. zie deel 8 5# DE STEM ZATERDAG 10 FEBRUARI 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 „Ik kan soms wat meer geduld gebruiken," zegt Kas van Iersel van het tv-spelletje Denktank. „Na een paar opname- dagen zit je 's avonds wel eens je stokbrood met je tandvlees te kauwen. Als het niet goed gaat, raak je geïrriteerd." f* S ZIE DEEL D I De film Kids toont het dagelijks leven van jonge Amerikaanse stadstieners. Een leven vol seks en geweld. De film heeft inmiddels veel stof doen opwaaien. Ragazzi ging met enkele jongeren naar Kids en vroeg hun mening over de film. 'toor "tie MiitiWhwng*! "wft|tiB#k Kr. S jiar gmmfrnmiral rn I', f**" dc mk'ïien I IWM u.I» 'nAtl VliBii^cÉ"" t bekent moord op Ambemse Vrouw t® Sluftkil vermoord f' Jarenlang is de 55-jarige Coby op zoek geweest naar de laatste rustplaats van haar vermoorde moeder. Deze week eindigde die zoektocht bij een anoniem graf op de begraaf plaats in Sluiskil. ZIE DEELE INHOUD 6 KATERNEN De Binnenkrant Binnenland Buitenland Economie Beurs Sport Zeeland Gids RTV-programma's Ragazzi Weekendbijlage A2 A3/A4 A5 A6/A8 A7 deel B deel C deel D D3/D4 D5 deel E Kleintjeskrant Door Bob van Huët Londen - Extreme elementen in het verboden Ierse Repu- i blikeinse Leger hebben gisteravond een zware bom tot ontploffing gebracht in het oosten van Londen. De aan- j slag volgde kort na een telefonische verklaring van de IRA aan het Ierse televisiestation RTE. Daarin werd gemeld dat een einde was gemaakt aan het 17 maanden oude staakt-het-vuren in Ulster. HET WEER Allegaartje In het weekeinde kunnen we van alles verwachten. Regen en/of natte sneeuwbuien en ijzel en daardoor plaatselijk gladheid. Veel wind maar ook af en toe zon. Oostburg - De dorpsraden in West-Zeeuws-Vlaanderen onder nemen actie tegen de 'uitholling' van het Antoniusziekenhuis in Oostburg. De raden sturen een verontruste brief richting Raad van Toezicht van het ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen en diverse van burgemeester en wethouders in deze regio. ZIE ZEELAND -C1 Heesch - Volgens de politie is het in het Oostbrabantse Heesch ont dekte xtc-laboratorium het grootste dat ooit in Nederland is ontmanteld terwijl het nog in vol bedrijf was. De politie trof voor miljoenen guldens aan grondstof- en apparatuur aan. ZIE BINNENLAND - A3 Sarajevo - De Verenigde Staten [hebben de Bosnische Serviërs gisteren gewaarschuwd dat zij obstructie van het vredesproces in Bosnië niet zullen tolereren. Be Amerikaanse diplomaat Hol brooke zei dat de dreigementen met 'vergeldingsacties' van de Serviërs onacceptabel zijn, De Bosnische Serviërs eisen vrijla ting van door de moslims gear resteerde officieren.. ÏZIE BUITENLAND - A5 MOLENWATER 641 4510 AA Breskens 0117-383230 m en angen. Drting.' jave. )22 P StucadooL Granol, cwerk en schild.. Tel.: 076-522115L- ^rccht - Een boete van 50.000 Wen eiste de officier van justi— [he gisteren voor de Utrechtse leehtbank tegen de stichting fc„Liberté> die tot nu toe 000 mensen heeft overgehaald r 'e nemen aan een zogenaamd Piramidespel'. 'Volksverlakke- i noemde de officier de activi sten van de stichting. ■ZIE BINNENLAND - A4 J?: De betaald Voetbalclubs «gaderen vandaag in Zeist over v-rechten zij krijgen het I™1 van de KNVB onder eferti,!m uitzendingen van üim ppers van£d volgend (Sunw 1 en n°g °P abonnee-tv Jt te laten komen, L-l zich zal moeten >tlE SPORT0! B2menVattingen' lu S Iets te vervoeren o verhuizen? Bus, n(j chauffeur/helpende 1173 biedt zich aan 076 Joep duikt onder Bij de aanslag in het Londense East End zijn naar verluidt zes zwaar- en honderd lichtgewon den gevallen, veelal door rond vliegend glas. Er is zeer grote materiële schade aangericht. De bom is ontploft op een station van de Docklands Light Railway, een grotendeels bovengrondse metroverbinding tussen de Lon dense City en het nieuwe zaken centrum rond Canary Wharf. De zware explosie heeft heel Oost-Londen doen schudden en voor grote paniek bij omwonen den gezorgd. De bom is om acht uur Nederlandse tijd afgegaan, een uur nadat in Dublin was aan gekondigd dat het bestand voor bij zou zijn. Een oorlogsverslaggever van de krant 'The Independent' die haar redactie heeft vlakbij de plaats van de aanslag, herkende het grommende geruis van de bom als een 'zeer zware explosie'. Twintig brandweerwagens en tachtig brandweermannen waren binnen enkele minuten ter plaat se. Schokreactie In een eerste reactie veroordeelde premier Major de aanslag als een 'afschuwelijke misdaad'. „Mijn eerste gedachten zijn bij de slachtoffers en de hulpverleners. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze schandalige aanval zullen zonder medelijden worden vervolgd," aldus de premier. De leiders van Sinn Fein, de poli tieke vleugel van de IRA, hebben hem keer op keer de verzekering gegeven dat men alleen vreedza me middelen zou gebruiken, stelt Major. „Ik roep de leiders van Sinn Fein en van de IRA op om degenen die deze bom hebben geplaatst onmiddellijk en zonder omhaal te veroordelen, evenals elke suggestie dat het staakt-het- vuren nu voorbij is." De gruweldaad bevestigt volgens de Britse premier de noodzaak om illegale wapens in te leveren voordat vredesonderhandelingen kunnen beginnen. Major zegt dat hij ondanks de aanslag blijft wer ken om het vredesproces te red den. Sinn Fein-leider Gerry Adams heeft een verklaring uitgegeven waarin hij zijn 'grote droefheid' uitspreekt over de aanslag. Tege lijkertijd wijst hij naar de Britse regering met de opmerking, dat men de afgelopen maanden heeft 'geaarzeld' een kans op vrede aan te grijpen. Adams riep op de inspanningen voor het zoeken naar vrede 'te verdubbelen'. Onduidelijk is in hoeverre de bom duidt op een scheuring bin nen de republikeinse beweging. Op de laatste congressen van Sinn Fein hebben harde elemen ten gewaarschuwd geen heil te zien in onderhandelingen met de Britse regering en erop aange drongen concessies af te dwingen met nieuw geweld. I VERVOLG OP BUITENLAND - A5 ZIE OOK COMMENTAAR - A4 (ADVÏRTENTÏÉ) Bij de bomaanslag in Londen vielen zes zwaar- en honderd lichtgewonden. De politie grendelde de omgeving van het station van 'de Docklands Light Railway onmiddelijk af. Brandweerauto's en ambu lances reden de hele avond af en aan. foto reuter Den Haag (anp) - Werknemers gaan vanaf 1 maart een iets lage re premie voor het algemeen werkloosheidsfonds betalen. Daardoor wordt het koopkracht verlies door de verlate afschaffing van de ziektewet gerepareerd. Dat zei minister-president Kok gistermiddag na afloop van de ministerraad. Het begin dit jaar gesignaleerde koopkrachtverlies is vooral ontstaan doordat werk nemers in januari en februari ziektewetpremies zijn blijven betalen, hoewel daar bij de bere kening van de koopkrachtplaat jes niet van is uitgegaan. Het kabinet wil dit effect repare ren bij de definitieve afschaffing van de ziektewet per 1 maart. Over de rest van het jaar zal het werknemersdeel van de werk loosheidspremie iets lager uitval len (2,1 procent). Het werkge- versdeel neemt hierdoor toe tot 5,6 procent. Volgens Kok zal voor de andere oorzaken van het koopkrachtver lies uiterlijk per 1 juli een oplos sing gevonden worden. Daartoe behoren vooral de hoger dan ver wachte kosten voor het zieken fonds en de gestegen gemeentelij ke heffingen. Die heffingen zijn begin dit jaar gemiddeld met 6 procent geste gen. Het gaat daarbij om ónroe- rend-goedbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing en tarieven voor gemeentelijke diensten. Het totaal van de consumptiegebon den belastingen en de tarieven voor overheidsdiensten is in januari met 2,8 procent omhoog gegaan.De stijging van de over- heidstarieven is de belangrijkste oorzaak van de prijsstijging met 0,4 procent tussen december en januari. Van onze verslaggevers Den Haag - Het kabinet gaat met spoed een wetswijziging doorvoeren die burgemeesters het recht geeft drugpanden die overlast veroorzaken te sluiten. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een dergelijk plan van de staatsse cretarissen Kohnstamm en Van de Vondervoort (Binnen landse Zaken). Een welkom en nuttig instrument in de strijd tegen de drugoverlast, noemen de Zeeuws-Vlaamse bur gemeesters A. Kessen van Hulst en R. Barbé van Terneuzen de regeringsplannen. Beiden kam pen in hun gemeenten met veel drugoverlast. C. Rutten, burgemeester van Bre da, wist dat het wetsvoorstel in de maak was en noemt de moge lijkheid snel in te kunnen grijpen bij overlast en klachten een zeer belangrijke verbetering. „Dit is een redelijk adequate regeling, een belangrijke verbetering van de mogelijkheden die je als gemeente hebt. Nu zijn die nog beperkt." Onlangs nog hield de politie in Breda een verdachte van (groot)handel in hard drugs aan, maar dat kon pas gebeuren na een onderzoek van vele maan den. De nieuwe regeling geeft burgemeesters in zulke gevallen meer bevoegdheden. Gemeenten hebben op dit moment geen wettelijke moge lijkheden om drugpanden die overlast in de buurt veroorzaken te sluiten. „Mensen in buurten ondervinden veel overlast en ze kunnen niet begrijpen dat daar niet tegen kan worden opgetre den," aldus premier Kok gisteren na de ministerraad. Met name in Amsterdam, Rotterdam, Venlo en. Terneuzen zijn de problemen vol gens het kabinet 'aanzienlijk'. Een burgemeester kan straks een drugpand alleen sluiten als er 'herhaaldelijk' overlast is Borssele (anp) - De kerncentrale van Borssele wordt vanaf van daag voor een paar weken uit bedrijf genomen voor de jaarlijkse splijtstofwisseling en onderhoudswerk. Veertig van de 121 splijtstofelementen worden vervangen. De gebruikte worden tijdelijk in het opslag-bassin in Borssele geplaatst en na een jaar afgevoerd naar de opwerkingsfabriek van Cogema in Frankrijk. De komende weken worden ook voorberei dingen getroffen voor aanpassingen in de centrale, die in 1997 zullen worden uitgevoerd. Borssele mag - na een spannend poli tiek debat in 1994 - tot het jaar 2004 openblijven. Gedurende de stilligperiode nemen andere Nederlandse centrales de stroompro- duktie over. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) ICHTHUS HOGESCHOOL voorlhhtingsdag dinsdag 13 februari 1996* aanvang 13.30 uur Pinasplein4.Rotterdam.tel. 010-437 05 22 'CliÏHUi Keiler Keukencentrum Ettenseweg 74 4706 pb Roosendaal tel. (0165) 55 65 00 Van onze verslaggever Rotterdam - Joep van den Nieuwenhuyzen wordt weer ondernemer. Hij breekt met Begemann en gaat verder met de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). Dat is gisteren door Begemann bekendgemaakt. Van den Nieuwenhuyzen houdt voorlopig wel zijn aandelenbe- lang in Begemann (samen met broer Jeroen 49 procent). Maar sinds gisteren heeft hij geen enkele bemoeienis meer met het beleid van Begemann, dat in Breda zijn hoofdkantoor heeft. Van den Nieuwenhuyzen had zich anderhalf jaar geleden al teruggetrokken als bestuurs voorzitter van Begemann als gevolg van de RDM- en HCS- affaires. Hij werd beschuldigd van aandelenhandel met voor kennis. Sindsdien was hij als adviseur wel nauw betrokken bij de gang van zaken bij Bege mann. Inmiddels is hij in de RDM-affaire vrijgesproken. Uitspraak in de HCS-zaak volgt in maart. Van den Nieuwenhuyzen breekt nu met Begemann omdat het concern zich om gaat vormen tot een industriële participatie maatschappij. Zelf wil hij liever als industrieel ondernemer opereren. Hij ziet daartoe goede mogelijkheden met RDM. Hij heeft van Bege mann - dat RDM in 1992 van de Staat kocht - alle aandelen in de scheepswerf overgeno men. De prijs is niet bekendge maakt. „Maar het gaat om een aanzienlijk bedrag, dat is betaald in contanten," aldus Van den Nieuwenhuyzen gis teravond. RDM bestaat uit twee holdings: Technology en Submarines. Het bedrijf bouwt, onderhoudt en repareert duikboten. Bij RDM (omzet 100 miljoen gul den) werken 450 mensen. Tech nologie is volgens Van den Nieuwenhuyzen winstgevend, .terwijl Submarines nog in de rode cijfers staat. De dagelijks leiding van RDM blijf in handen van de huidige directies. Van den Nieuwen huyzen wil zich primair gaan bemoeien met de verkoop van onderzeeërs. Binnen een jaar verwacht hij nieuwe orders. Dat is ook hard nodig om RDM Submarines overeind te hou den. H. de Vries van de Industrie bond FNV kijkt neutraal tegen de overname van RDM aan. „De werkgelegenheid komt gelukkig niet in gevaar. Verder is het wachten op de reacties van financiers, klanten en overheden." Volgens hem heb ben de mensen bij RDM er wel vertrouwen in dat Van den Nieuwenhuyzen, een meester- onderhandelaar, opdrachten in de wacht kan slepen. Wat het vertrek van Van den Nieuwenhuyzen voor gevolgen voor Begemann heeft, is nog niet duidelijk. Zijn broer Jeroen blijft in de leiding van het concern zitten. Op een aan deelhoudersvergadering op 15 maart wordt de nieuwe Bege- mann-strategie toegelicht. ZIE OOK ECONOMIE-A6 - 'Pijnlijk om afscheid te nemen van je baby' - Begemanndroom is nu defini tief voorbij geweest, Als bewijsstukken kun nen politierapporten en proces sen-verbaal dienen. Verder krijgt de burgemeester het recht bepaalde personen de toegang tot een pand te ontzeggen. Ook bepaalt de burgemeester hoe lang het pand gesloten moet blijven. Het kabinetsplan staat los van het wetsvoorstel dat de kamerle den Van Heemst (PvdA) en Kort hals (WD) vorig jaar hebben ingediend. Zij willen de burge meesters nog meer bevoegdheden geven om de drugoverlast aan te pakken. Gemeenten moeten vol gens hen ook het recht krijgen drugpanden te onteigenen. Pre mier Kok sloot gisteren niet uit dat beide plannen wellicht in elkaar geschoven worden. Oppositiepartij CDA vindt dat onderzocht moet worden of er in koffieshops een legitimatieplicht ingevoerd kan worden. Een der gelijke plicht zop er in eerste instantie moeten komen in de grensstreken, zodat drugtoeris ten geweerd kunnen worden. Ook biedt een legitimatieplicht vol gens het CDA de mogelijkheid om te controleren of er soft drugs worden verkocht aan kinderen beneden de zestien jaar. ZIE OOK ZEELAND - C1 (ADVERTENTIE) ICHTHUS HOGESCHOOL voorlhhtSugsdag IERAAR BASISONDERWIJS donderdag 15 februari 1995 aanvang 9.00 uur Binnenrotte 85 Rotterdam tel. 010- 201 37 00 Spirea 3 Dordrechttel. 078-51754 00 Van onze redactie economie Nijmegen - De notarissen hebben hun tarieven voor het maken van transport- en hypotheekakten met onmiddellijke ingang verlaagd. Dat heeft de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) gisteren bekendgemaakt. De Vereniging Eigen Huis toonde zich gisteren weinig onder de indruk, omdat de notarissen hun inkomsten uit onroerend-goedtrans- acties sinds de vorige tariefsverlaging, twee jaar geleden, meer hebben zien groeien dan zij nu inleveren. ZIE VERDER BINNENLAND - A4 BOMAANSLAG Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe, abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso....ƒ31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgirof 93,75 w gj De Parkerpen zenden aan: Naam:1 Adres:13 Postcode: Plaats:S In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. O-- DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1