Plan voor doorstart van Fokker visma Veel kritiek op besluit vernietigen kalveren III Vorst uit de grond Medicijnen worden fors goedkoper Arbiter Dick Jol heeft fluit én reputatie terug Groen licht clubs voor sportkanaal I" Demonstratie tegen AKK verboden in Terneuzen 27-31 MAART 30ste nederlandse kunst- en Surpmjs PAASMANDJE SCHALK Man hield 33 honden in flat □□□□□□□□□□□□□□I Kom en kijk bij juwelier VAN DEIJK Onmin tussen patiëntenclubs 'Meer macht voor stadswacht' Opzet Joep v.d. Nieuwenhuyzen Oude penning op antiekbeurs Grote Gids 'arlementair inderzoek CTSV Drugsbeleid wordt ibstakel in EU' j)NB verlaagt voorschotrente cent komt 'ellicht terug Ahoy'Rotterdam antiekbeurs breda Tijd voor de tuin DE STEM 30.000 m2 Groei- Bloeiplezier voor huis en ruin WEEKENDAANBIEDING 20 cm 0 gevuld met gele primula's h Qk van 9.95 voor ViVV Bloemkwekerij-tuincentrum Masllonddreel 9 Prinsenbeek-Tel. 5412351/ voor de tuin 5414686. Ma. t/m za. geopendm OPEN VAN 11.00-17.00 UUR EN VAN 19.00-22.30 UUR ZATERDAG EN ZONDAG VAN 11.00-17.00 UUR Van onze Haagse redactie Den Haag - De producenten van geneesmiddelen krijgen nog één kans om zélf hun prij zen met twintig procent te verlagen; goed voor een be sparing van 700 miljoen gul den per jaar. Doen ze dat niet, dan grijpt minister Borst van Volksgezondheid in. De regeling die de D66-minister in staat stelt de prijzen aan maxima te binden, is gisteren naar het par lement gestuurd ter kennisne ming. Behandeling is niet nodig: Tweede én Eerste Kamer hebben eerder al ingestemd met een wet die deze prijsverlagingen mogelijk maakt. De tekst van de regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en is vanaf dat mo ment rechtsgeldig. Toch wil Borst de farmaceutische industrie nog een laatste kans geven om zelf met een regeling te komen. Zij zal pas ingrijpen als het overleg, waaraan ook haar ministerie deelneemt, mislukt. Geneesmiddelen zijn in Neder land gemiddeld twintig procent duurder dan in België, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Dat ligt voor een deel aan de vrij kostbare manier waarop de medi cijnen onder de aandacht van apothekers en artsen worden ge bracht. In de wettekst die nu naar het parlement is gestuurd, staan de nieuwe maximumprijzen voor enkele duizenden geneesmiddelen die in Nederland duurder zijn dan in de omliggende landen. Dat be treft uitsluitend medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn. De zogenaamde 'zelfzorg-medicij nen', zoals asperine en hoest- drankjes, zijn nog niet in de rege ling opgenomen. Dat gebeurt later dit jaar. Haar ministerie is bezig met het opstellen van een aanvul lende lijst met maximumprijzen voor alle in Nederland verkrijgba re medicijnen, ook uit de zelfzorg- groep. Amsterdam (anp) - Dick Jol heeft zijn fluitje én zijn goe de reputatie terug. Het ge rechtshof in Amsterdam stel de de Haagse arbiter gisteren op de belangrijkste punten in het gelijk in zijn beroepszaak tegen de KNVB. Binnen vier weken maakt de gerehabili teerde scheidsrechter zijn rentree in het betaalde voet bal. Alsof er niets is gebeurd. „Alleen nog even een conditie test afleggen en een spelregel- toets doen, daarna ben ik er weer klaar voor," sprak een dol blije Jol na de uitspraak. De KNVB stelde Jol in de herfst van vorig jaar op non-actief, omdat hij in Den Haag gegokt zou hebben op wedstrijden die hij zelf leidde. In eerste instan tie eiste de arbiter in kort ge ding een onafhankelijk onder zoek. De rechter in Utrecht wees die eis destijds af, waarop Jol in hoger beroep ging. De Hagenaar verloor in hoger beroep op één punt. Hij eiste een voorschot op een schadever goeding van 10.000 gulden. De president van het hof wees die eis af. Anderzijds oordeelde hij dat de bond tekort is geschoten Dick Jol. foto anp in de zorgvuldigheid van de procedure. Van de beschuldi gingen aan het adres van Jol is weinig tot niets overgebleven, stelde hij. VERVOLG OP SPORT - Cl: 'Ik behoor weer tot de normale mensenwereld' Nu de vorst niet langer in de grond zit, kan de boer zijn land gaan ploegen. Hongerige meeu wen komen massaal af op wat er naar boven komt. foto anp Zeist (anp) - Het bestuur be taald voetbal van de KNVB heeft gisteren groen licht ge kregen van de clubs voor zijn handelwijze met betrekking tot het sportkanaal. De afgevaardigden van de clubs, met uitzondering van Feye- noord-voorzitter Jorien van den Herik, spraken tijdens een inge laste algemene vergadering una niem hun vertrouwen uit in het sectiebestuur. Ajax-voorzitter Michael van Praag legde zich onder protest neer bij de meerderheid van stemmen. De sportkoepel NOC/NSF heeft het mandaat van de Nederlandse sportbonden (minus voetbal en tennis) gebruikt om de uitzend rechten voor vier jaar onder te brengen bij de NOS. De NOS kreeg de voorkeur bo ven het onlangs gestichte sport kanaal. Met de overeenkomst zijn enkele miljoenen guldens gemoeid. ZIE OOK SPORT- Cl: - Feyenoord gaat in hoger beroep - 'De NOS geniet de grootste reputatie' Den Haag/Brussel (anp) - Het Neder landse besluit om alle 64.000 kalveren die de afgelopen maanden uit Groot-Brittan nië zijn ingevoerd te vernietigen, heeft gisteren kritische reacties opgeroepen. Europees landbouwcommissaris Fischler, de oppositie in de Tweede Kamer en deskundigen plaatsten vraagtekens bij nut en noodzaak van het kabinetsbesluit van woensdag. Andere be langrijke kalveren-importeurs, zoals België en Frankrijk, hebben het Nederlandse voorbeeld tot nu toe niet gevolgd. Minister Van Aartsen (Landbouw) houdt on verkort vol dat de ingrijpende beslissing ge rechtvaardigd is, zolang er onzekerheid is over de mogelijke overdracht van de gekke-koeien- ziekte (BSE) op mensen. Volgens Van Aartsen toonde Fischler, die meent dat de ziekte niet kan worden overgedragen van moederkoe naar kalf, gisteren in een persoonlijk gesprek óók begrip voor Nederland. Volgens de bewinds man is de 'claim op Europese fondsen dan ook nog niet van tafel'. Fischler had woensdag ge zegd weinig te voelen voor een bijdrage aan de ongeveer 55 miljoen gulden die nodig zijn om de eigenaren van de kalveren schadeloos te stellen. Het Nederlandse kabinet zal overigens zelf de kosten dragen als Europese steun uit blijft. Van Aartsen wil in overweging nemen om ook de kalvermesters tegemoet te komen. Zij zijn geen eigenaar van de kalverên, maar lijden wel schade. BSE-deskundige B. Schreuder van het Insti- Van onze verslaggever Terneuzen - Burgemeester R. Barbé van Terneuzen heeft naast de voor morgen op stapel staande demonstratie van de extreem rechtse splintergroepering Anti Kapitalistisch Komitee (AKK), ook eventuele tegen-demonstraties van andere groeperingen ver boden. Barbé maakte dat gisteravond be kend tijdens de raadsvergadering. „Als je de ene demonstratie ver biedt, moet je ook de andere ver bieden." Het AKK kondigde gis teren aan, ondanks het verbod, met meer dan de eerder genoemde 120 tot 150 aanhangers naar Ter neuzen te komen voor een demon stratie. Achter de schermen berei den Terneuzenaren een tegen-de monstratie voor. Die mag dus niet doorgaan. In een officiële kennis geving, onder meer ook bezorgd bij de redactie van deze krant, laat AKK verder weten dat zij des noods 'bereid is haar grondwette lijke recht op vrije meningsuiting met geweld te verdedigen'. De po litie heeft maatregelen getroffen voor het geval AKK daadwerke lijk komt demonstreren. Barbé verbiedt dan wel alle demonstra ties, hij staat wél toe dat morgen de gemeentevlag halfstok wordt gehangen. Dit gebeurt op verzoek van het raadslid M. Strik-Van den Brande. Daarmee wil de raad de aanslagen op twee raadsleden en een medewerker van Vluchtelin genwerk van vorige week veroor delen. Daarnaast heeft de stuur groep Kleurrijk Terneuzen de in woners van de stad opgeroepen de vlag halfstok te hangen of een wit laken met een knoop erin buiten te hangen. De stuurgroep wil op de ze manier aantonen dat Terneu zen afstand neemt van de denk beelden van AKK. Amsterdam (anp) - Naar gisteren pas bekend is gemaakt, heeft de Amsterdamse politie dinsdag 33 honden in beslag genomen die in een flatwoning in de Bijlmermeer bivakkeerden. Het ging om Golden Re- trievers, waaronder twintig puppies. Het huis lag vol uitwerpselen en wemelde van de kakkerlakken. Sommige honden hadden schurft. Tegen de 49-jarige bewoner is proces-verbaal opgemaakt wegens die renmishandeling en -kwelling en overtreding van de milieuwetge ving. De politie verdenkt de man ervan dat hij een hondenfokkerij had. Zelf ontkent hij dat. De honden zouden voor familieleden be stemd zijn. De Golden Retrievers zitten nu in een asiel. De officier van justitie beslist wat er met ze gebeurt. tuut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad vindt de vernietiging van de dieren onnodig. „Er is geen enkele valide weten schappelijke argumentatie voor een grootscha lige vernietiging," meent hij. De oppositie in de Tweede Kamer roerde zich eveneens. GroenLinks en het CDA willen zo snel mógelijk een debat met de minister. De fracties vragen zich af waarom de vernietiging nodig is, omdat er nog nooit een BSE-geval in Nederland is geconstateerd. Het vernietigen van de kalveren zal op zijn vroegst pas begin volgende week beginnen. ZIE OOK BUITENLAND - A5: - Britten verbieden verkoop vlees volwassen koeien - 'Britse regering negeerde gevaar koeienziekte' MEDICIJNEN Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bi] het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam:- Adres:v_ Postcode: Plaats:s In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) 3 De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste-abonnementsgeld ontvan gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. S E STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERIAN 30 Maart t/m 8 April 1996 Gentsestraat 20 Hulst 1 "000218 III!! VRIJDAG 29 MAART 1996 Goes/Hulst - De relatie tussen het irovinciale Patiënten Consumen- lenplatform en de Zeeuwse pa tiëntenvereniging Samen Beter is unstig verstoord, nu die laatste Jub in haar jaarverslag forse kri- jek op het platform uit. Samen jeter vindt dat patiënten die met jen klacht naar het platform stap- ien geen garantie hebben voor tn degelijke klachtenbehande- ing- IZIE ZEELAND - B1 Boogezand - Staatssecretaris lotastamm (Binnenlandse Za ai) wil een beperkte uitbreiding au de bevoegdheden van stads- rachten. Hij denkt bijvoorbeeld an het bekeuren van foutpar- eerders en plegers van kleine ïilieudelicten. IZIE BINNENLAND-A3 Van onze verslaggever Breda - Een consortium van Nederlandse, Antilliaanse en Aziatische bedrijven wil op initiatief van zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen proberen de vliegtuigbouwer Fokker in zijn geheel een doorstart te laten maken. Dat heeft een woordvoerster van Van den Nieuwenhuyzen gistera vond bevestigd. De zakenman weerspreekt de berichten als zou Taiwan Aerospace de Aziatische partner in dit consortium zijn, zo als eerder is gesuggereerd. Bij Fokker zegt een woordvoerder van de bewindvoerders niet te we ten of er al serieus met Van den Nieuwenhuyzen wordt gesproken. De betrokkenheid van Antilliaan se bedrijven is bij de woordvoer der niet bekend. Ook Saab en Samsung hebben nog belangstelling. Maar tot concrete daden is niemand gekomen, zegt de Fokker-woordvoerder. „Tot juni bouwen we hier vliegtuigen af en zullen de bewindvoerders niet tot verkoop van de boedel overgaan. Dat betekent dat er zich in beginsel dus ook tot juni par tijen kunnen melden voor de vliegtuigbouw van Fokker." Het consortium onder leiding van Joep van den Nieuwenhuyzen zegt gesprekken te voeren met de be windvoerders van het failliete Fokker en met het ministerie van Economische Zaken. In het plan dat de bedrijven hebben opge steld, blijven vier- tot vijfduizend van de 7900 arbeidsplaatsen be houden. Van den Nieuwenhuyzen heeft vijf grote partijen achter zich, waarvan één industriële on derneming en twee grote financië le instellingen. Ook Van den Nieu wenhuyzen zelf zou willen deelne men in Fokker. Namen van de be trokken bedrijven blijven voorals nog onbekend. De Antilliaanse in vesteerders heeft Van den Nieu wenhuyzen gerekruteerd uit zijn nieuwe woonomgeving Curasao. De grote lijnen van het plan lijken overeen te komen met het BV Ne derland- scenario, dat eerder schipbreuk leed omdat de Neder landse banken er geen perspectief in zagen. Het nieuwe consortium zou Fokker in elk geval drie tot vijf jaar kunnen laten doordraai en. VERVOLG OP ECONOMIE - A7: 'Russen handelen juist anders dan je verwacht' HET WEER 1 Maartse buien Maart roert zijn natte staart. Bewolking wordt afgewisseld aiet opklaringen. Ook zijn enkele maartse buien heel goed mogelijk. De wind overwegend matig. Geen lenteweer in aantocht. VANDAAG IN DEZE KRANT De Kunst- en Antiekbeurs in Breda beleeft vanaf morgen de 30e editie. Op deze 'koopbeurs' bij uit stek is onder meer een zil veren penning te zien die in 1667 werd geslagen ter gelegenheid van de Vre de van Breda. DEELD len Haag - Er komt een parle- itntair onderzoek naar het func- rneren van het College van Toe- cht Sociale Verzekeringen ITSV). Een aantal oppositiepar- jen in de Tweede Kamer heeft aartoe gisteren een motie inge- iend, waarover dinsdag wordt stemd. Het lijkt vrijwel zeker it de motie voldoende Kamer- eirn krijgt. IZIE BINNENLAND-A4 kn Haag - Nederland moet vóór ilgend jaar, wanneer het weer «i de beurt is voor het voorzit- ischap van de Europese Unie, si drugsbeleid aanpassen. An us gaat het een obstakel vormen lor een succesvol voorzitter- lap. Dit zei de Beierse minister- resident Stoiber na afloop van ■ju tweedaags bezoek aan Neder- id. Ook het Franse Kamerlid kysel vindt dat Nederland terug loet komen op het gedoogbeleid. IZIE BUITENLAND-A5 (ADVERTENTIE) msterdam - De Nederlandsche ank verlaagt met ingang van andaag zijn officiële rentetarie- De voorschotrente, het be- ngrijkste tarief voor de geld- ®rkt, gaat met een kwart pro- omlaag tot 2,5 procent, een Btorisch ongekend laag niveau, k vorige renteverlaging - met •n half procent - dateert van me- 10 december. IZIE ECONOMIE-A7 INHOUD 4 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland A3/A4 Buitenland A5 Beurs A6 Economie A7 Zeeland deel B Sport deel C Grote Gids deel D RTV-programma's D5 Surplus deel E msterdam - De Nederlandsche ank (DNB) zou het wel leuk vin- w als de cent weer terugkomt. is een reële mogelijkheid," aaamde gisteren een woordvoer- [r van de bank in Amsterdam na pchten dat het muntje met een 'aarde van een honderdste euro, p toekomstige munteenheid van 'EU, mogelijk cent gaat heten. ?0n' 's Nederland begin ja- an 30 uit de roulatie genomen. e beslissing of het muntje weer rigkomt, maar dan in de hele ~®P®e Unie, is aan de centrale- "kpresidenten van de lidstaten. aa|'gaan nog enkele maanden eraeen, aldus de DNB-woord- teder. It We^ materiaal het muntje, een waarde krijgt van twee - omdat de euro waarschijnlijk gulden waard zal zijn, gaat be an is nog niet bekend. De na- aie muntmeesters moeten dat "waken. IdE HATIOHflLE HENGELSPOBTBEURS Joepie! Openingstijden: dagelijks 14 - 22 uur zaterdag, zondag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en beide paasdagen 11-18 uur. Het is weer tijd voor de tuin. De liefhebber wordt momenteel lek ker gemaakt met nieuwe trends en snufjes. De mo derne tuin moet ruiken en een vijver is onmis baar, zoveel is duidelijk. En wie kikkers wil, kan zelfs dril besteilen. DEELE g Chasséveld - Breda - telefoon 076 - 522 28 88

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1