Aanval Terneuzen op drugs MEDEDELING %EXTRA KORTING UiT Rijkswaterstaat en Defensie ruziën over 6 lantaarnpalen 0P AL ONZE BANDEN ST De Splenter schoenen Boom vol paaseieren Vliegtuig minister VS stort neer in Kroatië Tweede Kamer steunt massa-slacht kalveren Deskundigen: Gevaar rund vlees miniem DE STEM EUROMASTERj SportI LENTEBEURS ROOSENDAAL fff WOON- EN TUINBEURS f DE Ner Schelde Gemeente draait drugsscene met nieuwe bepalingen duimschroeven aan Koffieshops keigeren hevel gemeente grensarbeiders Het geholpen Ipoedoverleg Te Klokkenberg peral lijken |°nd Srebrenica rl)0rtzender drie panden gratis' Hennepkwekerij op slaapkamer 'Kans op overlevenden is nihil' APRIL PASEN MERVOHALLEN Continental VfóDESTEINlüO f I pe nieuwe ■Van Bommel •^PDELBO^ j.,STBURG (zondags open 14.00-18.00u.) TERNEUZEN Jaargang VANDAAG IN DEZE KRANT Panathinaikos verrast Ajax A',ax heeft heeftin de rLte wedstrijd van de I halve finales in de Cham- I pions League een bittere pil moeten slikken. Pana- I [hinaikos verraste de 9 houder van de Europa I cup onaangenaam: 0-1. ideeib DE STEM Dagje uit naar nieuwe attracties Villa Volta in De Efteling, zandsculpturen in Madurodam, Kolossale Kracht Kruipers in het Land van Ooit en een vliegend tapijt in Ponypark Slagha ren. Het is lente, bijna Pasen en de attractieparken gaan weer open. Een dagje uit. I ZIE DEEL D INHOUD 3 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland A3/A4 Buitenland A5 Beurs A6 Economie A7 Sport deel B Zeeland deel C Uitgids deel D RTV-programma's D5 I Veel zon Wemogen voorlopig rekenen [opveel zon. het wordt minder houd, maar nog steeds geen I echte lentetemperaturen. Vandaag zonnig en droog. I Ook de komende dagen geen I neeslag. leijen op Zoom - De zes Bergse s, waar de verkoop van l8 drugs wordt gedoogd, weige- tnpertinent op bevel van de ge- leente om 20.00 uur hun deuren je sluiten. Ze willen het besluit to de rechter ongedaan maken. Be gemeente wil met het besluit Ie overlast terugdringen. Op de liste avond dat de nieuwe rege- lng van jcracht werd, kregen de joifieshops gisteren meteen een lekeuring van 220 gulden aan de oek. luist - De meer dan tweehon- frd grensarbeiders die de hulp Nationale Ombudsman triepen om de korting op de (OW van hun vrouwen ongedaan n, kunnen niet worden fholpen. De ombudsman acht niet bevoegd zich in die Ivestie te mengen. De grensar- liders gaan nu alle specialisten wale Zaken van de Tweede «■fracties aanschrijven. IZIEZEELAND-Cl la - Het medisch stafbestuur 1 De Klokkenberg in Breda pt voor vanmiddag een spoed- rgadering belegd over het Wiemen van de Raad van Toe pt om algemeen directeur G. ■keaan te laten blijven als di- ftair van vier van de vijf Klok- mjterg-klinieken. Een aantal ™ci is bang voor een nieuw •filet. iziebinnenland - a3 fflenica - Rondom de voorma- |e moslim-enclave Srebrenica T® nauwelijks naar lijken van aoorde moslim-mannen ge- pw te worden. De schedels en !gen in half vergane 1de- gewoon' tussen bomen en «en of op het open veld. p'tbuitenland - as Van onze verslaggever Terneuzen - De gemeente Ter- neuzen is van plan de plaatse- lijkq drugsscene de duim schroeven nog verder aan te draaien. Door de toevoeging van vier nieuwe artikelen aan de Algemene Plaatselijke Ver ordening (APV) maakt het ge meentebestuur het drugstoe risten en dealers nog moeilij ker. Dat blijkt uit een voorstel van het college van B en W aan de raads commissie voor algemene be stuurlijke aangelegenheden. De artikelen betreffen uitbreiding van de APV met een messenver- bod, en een bepaling die het mo gelijk maakt op te treden tegen het overnachten op de openbare weg, of dat nu onder de blote he mel is of in een voertuig. Handvaten Verder biedt de verordening de politie nu ook handvaten om strenger op te treden tegen drugstoeristen, -runners en dealers. De politie kan degenen die een binnenstadverbod heb ben, bij overtreding daarvan ook een verwijderingsbevel geven. Het niet voldoen aan dat bevel le vert een misdrijf in plaats van een overtreding op, en dat gaat gepaard met een strengere straf maat. Het gemeentebestuur van Ter neuzen nam eerder al bepalingen op in de APV om de drugsoverlast in de stad effectiever te kunnen bestrijden. Het samenscholings verbod is een van die instrumen ten. Aanscherping Voor een nog betere bestrijding van de overlast door de drugssce ne, drong het Openbaar Ministe rie in Middelburg er bij de ge meente op aan nog verdere aan scherping van het juridische in strumentarium. De bepalingen waar het gemeentebestuur nu mee komt, zijn gebaseerd op de voorstellen van justitie in Mid delburg. Het voorstel komt dins dag 10 april aan de orde in de vergadering van de commissie voor Algemeen Bestuur. De bewoners van een psy chiatrisch ziekenhuis in het Duitse Bad Wildungen zijn helemaal klaar voor het paasfeest. Zij hebben een boom in het park van het ziekenhuis volgehangen met zelfbe- schilderde paaseieren. Dat maakte onderdeel uit van hun therapie. foto epa i - Nederland heeft een V' er waarde van 600 miljoen F in de wacht gesleept met Fkveri>ig van twee overtollige Latten aan de Verenigde f 'sche Emiraten. De fregat- li», en bÜ ^e Schelde in "SM een grote onderhouds- Daarin zit voor 250.000 «luren werk. f economie- a7 J7S7 Kabelexploitant Ca- tafri KNVB-sportzender y rie mtrocluctie op 18 augus- h n! ?aan<^en gratis aanbie- fy.Jp Proefkwartaal moe- L TJkers Per gemeente aan- toewei geld zij voor de ïL er hebben. Aan de hand »M,n zou bepaald moeten iiijai ln pakket het sport- wordt opgenomen. Schand palen Van onze verslaggever Roosendaal - Het was de lucht die de aandacht trok van buurtbewo ners. Zo kon het gebeuren dat de gewaarschuwde agenten slechts hun neus hoefden te volgen om in een woning aan de Begijnenberg in Roosendaal een hennepkwekerijtje te vermoeden. En jawel: in een slaapkamer troffen ze 150 sterk riekende plantjes in volle bloei met een complete kweekapparatuur. Omdat de bewoner niet thuis was, moest de politie wel de deur forceren. Maar de vondst boven recht vaardigde volgens de politie die daad. „Hier staat duidelijk te veel voor eigen gebruik, daarvoor is de apparatuur ook te professioneel." De politie weet wie de bewoner van het pand is. „Geen bekende uit het milieu, maar we spreken hem binnenkort wel als hij thuiskomt." (ADVERTENTIES) Vrijdag 5 april a.s. (Goede Vrijdag) zijn onze kanto ren vanaf 16.00 uur gesloten. De redactie is de gehele dag en avond normaal bereikbaar. In verband met Pasen verzoeken wij u de adverten ties voor onze uitgave van dinsdag 9 april uiterlijk vrijdag 5 april om 10.00 uur aan te leveren. Door Hélène Schenk Gilze - Over twee weken doet Defensie in Breda een laatste poging Rijkswaterstaat te be wegen zes lantaarnpalen te ver wijderen van de A58 ter hoogte van Gilze. Mocht de poging geen succes hebben, dan zal het volgens een woordvoerder 'waarschijnlijk op ministerieel niveau geregeld moeten wor den'. De twee overheidsdiensten heb ben al een jaar ruzie over de zes lichtmasten, „Wij vinden dat die lantaarnpalen een gevaar vormen voor het vliegverkeer," zegt J. Joossen van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu van Defensie in Breda. Obstakels Het staat in de luchtvaartwet: er mogen 'geen obstakels de in- vliegfunnel penetreren'. Joos sen: „De A58 ligt al vrij hoog. Rijkswaterstaat heeft vorig jaar lantaarnpalen op die weg ge plaatst. Die zes palen, een paar meter voor de afslag Gilze als je uit Breda komt, staan in de noord zuid-aanvliegroute. Daar heb ben wij een probleem mee. Maar Rijkswaterstaat wil ze niet weg halen. „Over twee weken hebben we een laatste gesprek over deze zaak met de hoofdingenieur-di recteur (hid) van Rijkswater staat. We hopen dat dat iets op levert. Zo niet, dan zal het op ministerieel niveau geregeld moeten worden." „Wij hebben een verschil van mening over de noodzaak en het gevaar van lichtmasten op die lokatie," reageert C. de Bruijn, hoofd technisch beheer van Rijkswaterstaat in Breda. „Als je die palen weghaalt, rijdt het autoverkeer in een zwart gat. Dat is qua verkeersveiligheid niet aan te raden. Dan is de ver lichting ineens weg over een lengte van vijfhonderd meter. Defensie zegt dat die palen een gevaar vormen in de aanvlieg route.' Oorlogstijd „Maar die baan hebben ze al leen nodig in oorlogstijd en dan nog als een andere baan niet ge bruikt kan worden. Afijn, ze zien allerlei beren en leeuwen," vat De Bruijn de kwestie samen. Gevolgd door de overpeinzing: „Je zou denken dat ze met die helikopters toch ook recht de lucht in kunnen, maar dat zal wel te simpel gedacht zijn." VERVOLG OP BINNENLAND - A4 8 "71 031 000218' lllll DONDERDAG 4 APRIL 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Dubrovnik (ap/dpa) - Een vliegtuig met de Amerikaanse minis ter van Handel Ron Brown en topfiguren uit het Amerikaanse bedrijfsleven aan boord is gisteravond in slecht weer in Kroatië neergestort. Kroatische functionarissen meld den gisteravond laat dat er vier lijken zijn geborgen. Aangeno men wordt dat minister Brown en alle andere inzettenden dood zijn. „De kans dat iemand het on geluk heeft overleefd is nihil," al dus een Amerikaanse defensie- functionaris. Het is onbekend hoeveel mensen in het vliegtuig zaten. Aanvankelijk werd gemeld dat het vliegtuig bij Dubrovnik in de Adriatische Zee was gestort. De Kroatische president Tudjman liet echter weten dat het vliegtuig op een heuvel nabij de kust te pletter is gevlogen. De 54-jarige Brown leidde een delegatie van Amerikaanse za kenlieden om hen te interesseren voor investeringen in de Balkan. Het Amerikaanse luchtmachttoe stel kwam uit Tuzla in het noord oosten van Bosnië. Zowel presi dent Tudjman als Amerikaanse functionarissen sloten een be schieting van het vliegtuig uit. Brown, de meeste prominente Ron Brown foto epa zwarte politicus binnen de rege ring van president Clinton, wilde drie dagen in Bosnië en Kroatië blijven voor ontmoetingen met Amerikaanse militairen en lokale zakenlieden. OP BUITENLAND-A5: Brown, een politiek zwaargewicht Van onze Haagse redactie Den Haag - De Tweede Kamer steunt de massa-slacht van 64.000 kalveren uit Groot-Brittannië. De operatie, die halver wege volgende week begint, moet de Nederlandse veestapel vrijwaren van de gekke koeienziekte BSE. De Nederlandse kalveren worden na slacht verwerkt in de destruc tor NTF in het Friese Bergum. De overblijfselen worden vervolgens vernietigd in de vuilverbrander AVR Rijnmond. Minister Aartsen (WD, Land bouw) heeft gistermorgen vroeg, na een marathonvergadering van 48 uur in Luxemburg, van zijn Europese collega's 20 miljoen gulden losgekregen om de eige naren van Britse mestkalveren schadeloos te stellen. Nederland legt daar nog eens 35 miljoen gul den bij. In totaal heeft de EU- Landbouwraad 100 miljoen ECU (circa 230 miljoen gulden) uitge trokken voor een Europese aan pak van BSE. Van Aartsen legde gistermiddag in de Tweede Kamer uitvoerig verantwoording af van de ingrij pende beslissingen die hij, samen met WD-staatssecretaris Terps tra van Welzijn, heeft genomen. Hij benadrukte dat hij de 64.000 kalveren wil slachten om slechts één reden: bescherming van de volksgezondheid. „Safety first," 'aldus Van Aartsen. Dat de maat regel ook tot gevolg heeft dat Ne derlands rundvlees in het buiten land een goede naam houdt, vond hij van bijkomende aard: „Ne derland is BSE-vrij en dat móe ten wij zo houden." CDA-woordvoerder Van der Lin den verweet Van Aartsen dat hij 'voor de Europese troepen uit marcheert'. Nederland is tot nu toe het enige Europese land dat tot massa-slachting van Britse kalveren overgaat. „Het CDA twijfelt aan de noodzaak van de ze slacht. Bovendien versterkt deze maatregel juist het idee dat Nederland een BSE-probleem zou hebben," aldus Van der Lin den. Ook woordvoerders van SP en GroenLinks wezen op recente publicaties van wetenschappers, waarin de noodzaak van slacht in twijfel wordt getrokken. SP'er Poppe sprak van 'een rituele ver branding om het volk gerust te stellen. Zoals ooit heksen werden verbrand'. De regeringspartijen PvdA, WD en D66 vormden ech ter een hecht cordon rond minis ter Aartsen. Genève (afp/efe/rtr) - Er is geen bewijs dat er een verband bestaat tussen de gekke-koeienziekte BSE en de hersenziekte Creutz- feld-Jakob, waaraan in Groot- Brittannië verscheidene personen stierven. Het risico op besmetting door het eten van rundvlees is 'minimaal'. Tot die conclusies zijn dertig experts gisteren geko men na een tweedaagse conferen tie bij de VN-gezondheidsorgani- satie WHO in Genève. De des kundigen adviseren evenwel geen vlees van met BSE-besmet v.ee te consumeren. Zij vragen de rege ringen van landen waar de gek ke-koeienziekte is gesignaleerd, besmette dieren te slachten. Volgens de deskundigen bestaat er absoluut geen risico van be smetting bij de consumptie van melk, melkproducten of gelatine. OP BUITENLAND - A5: Ministers EU bereiken akkoord over BSE (ADVERTENTIE) ^PDNDERDAC 4, VRIJDAG 5 EN ZATERDAG 6 APRIL Drie dagen lang van 8 tot 10 uur: PRESIDENT KENNEDYLAAN, ROOSENDAAL mIMIHHII I DXJJVZjOI* good/year IRELLI DE EUROPESE BANDENSPECIALIST 1 il Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incassoƒ91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres: Postcode:Plaats: 3 In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar g i Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DE STEM. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND V V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1