w Israël schiet ook op leger Syrië Onderzoek naar verband met Turkse criminaliteit I I 5) 33 63 00 Autobom in Hoogerheide Ultimatum voor De Klokkenberg Politie Rucphen: 'AID intimideert bij onderzoek naar vogelhandel' dLA/jBSSSEESl Sport Gids Weekend B aarmoederhalskanker- onderzoek Zeeland hervat DESTEM Jack Spijkerman moet nog zoveel Pamela Anderson in Cyberspace Opschudding in Bergen op Zoom IV gen' gebeurt, een kookplaat van aan kijken? w portemonnee, eteen naar a uw slag. verdient vele onderden, vele uizenden guldens. pchool loopt leeg jjoor allochtonen P. van der Velden waarnemer Emmen Jnderscheiding [voor Van Traa isielzoekers 'een uitzetting Liberiaanse ^drijven hebben 'eel last jan criminaliteit «Pdrachtvanaccountantskan- H 13. 'Kwaliteit patiëntenzorg Thoraxcentrum loopt gevaar' De sfeer volle slaapkamers van Oase Zeker tien doden in Libanon PvdA-fractie soepeler dan Van Traa 0p zoek naar werk heeft vandaag ruim 230 vacatures. Maak er werk van GIORGIO ARMANI R.LEZARD HUGO BOSS meersschaert exclusieve mannenmode «nul II nisi ÜL6FH» IIH-Jinw BOSS DE STEM "^JAARGANG vandaag in deze krant De symboliek van de 'Hel' De 'Hel van het Noorden': kapotte wegen, klapbanden, stof, valpartijen, pijn, bloeden wanhoop. Hij die in die hel heldhaftig de moeilijkste weg kiest, oogst grote sympathie. Hij die in dit drama zegeviert de gladiator die de stier doodt overwint het kwaad: Parijs - Roubaix. SPORT -B1 Jack Spijkerman, toch al druk in de weer met radio en tv, heeft veel noten op zijn zang. Hij wil de bijbel onder handen nemen, een comedy maken, een spelshow bedenken en ook nog eens aan kinderen beginnen. Internet, en vooral het World Wide Web, ontwikkelt zich snel tot een nieuw informatiemedium. Maar het geeft ook een hoop lol. Cyberspace biedt ook skates, muziek, Pamela Anderson en Jiskefet. ÏINA D5 8 "7 031 000225 I I I I I ZATERDAG 13AP.RIL 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Het gedrag van een stel Marokkaanse jongeren houdt de gemoederen in Bergen op Zoom bezig. Sommigen denken aan een burgerwacht, anderen menen dat een integratie-project uitkomst kan bieden. DEELE inhoud i KATERNEN De Binnenkrant Binnenland Buitenland Economie Beurs Sport Zeeland Gids RTV-programma's Ragazzi Weekendbijlage Kleintjeskrant st 10 prachtige kleuren, zuigkap, Whirlpool combi- interieur .drORG kerneuzen - Basisschool De Wiekslag in Temeuzen loopt ;Zaam maar zeker leeg. Steeds „eer ouders halen hun kinderen ,an de school vanwege het toene- lend aantal allochtone leerlin- En Volgens de medezeggen- chapsraad begint het een grijze Dt zwarte school te worden en aarom moet de gemeente maat delen nemen. ZIE ZEELAND -Cl men - Oud-burgemeester P. Ian der Velden (41) van Nieuw- finneken is met ingang van 17 pril benoemd tot waarnemend urgemeester van Emmen. Van er Velden volgt burgemeester A. Ëüisen op, die, net als zijn vijf ethouders, onlangs zijn ontslag inbood als uitvloeisel van em- misstanden binnen het ge meentelijk apparaat. [fan der Velden was van 1981 tot I wethouder van Bergen op feoom. Daarna werd hij burge meester van Nieuw-Ginneken en Jervolgens van Rosmalen, In die laatste gemeente gaf hij leiding \an het fusieproces met Den josch. Iien Haag - PvdA-Kamerlid laarten van Traa wordt dinsdag nderscheiden met het Grote nis van Verdienste van de londsrepubliek Duitsland. De Puitsers loven de inzet van Van a voor 'een weloverwogen be- !)rdeling van de Duits-Franse ilatie'. Bovendien waarderen ze jn inspanningen voor de verbe- ring van de Nederlands-Duitse jetrekkingen. I ZIE 00K BINNENLAND -A3 Jen HET WEER ZATERDAG] MIN./MAX. f 0/12 ZONDAG MIN./MAX. •1/12 Mooi maar fris Een hogedrukgebied boven Ij Scandinavië bepaalt het weer. li Koude nachten en overdag mooi, droog en zonnig weer rost een overwegend matige I wind. k-b - Staatssecretaris >cnmitz (Justitie) is wegens de Paaiende strijd in Liberia niet plan haar voornemen uit te •r® om afgewezen Liberiaan- asielzoekers terug te sturen. P S februari liet ze de Tweede raer nog weten in individuele itzetüngte W'llen over8aan tot IZIE BUITENLAND - A5 Twee derde van de foilan ,betiriiven heeft de L?®^ iaar last gehad van leen u <6lt'variërend van frau- 'e en fe ltai tot bedrijfsspiona- fcên Ltalen van steekpen- J Dat bhjkt uit een onder- iondwnuet bureau Int«Wiew IZif cr?ers en Tybrand. IZIEECONOMIE. A6 Vreemde vogels bij de AID fipl em .4 ,1 ;,'v De auto in de Hoogerheidense Suijkerbuijkstraat brandde helemaal uit. FOTO H. HEKHUIZEN Van onze verslaggever Hoogerheide - De politie onderzoekt of de aanslag donderdagnacht in Hoogerheide met een autobom ver band houdt met criminele praktijken rond Turkse bedrijven in Bergen op Zoom. Daarbij gaat het' onder meer om de be schieting van een Turks restaurant aan'de Bosstraat, vorig jaar en de malafide activi teiten van een Bergs/Turks loonbedrijf, waarvan tientallen boeren en tuinders in West-Brabant slachtoffer werden. Een explosief onder een geparkeerde auto in de Suijkerbuijkstraat in Hoogerheide richtte donderdagnacht omstreeks half twee een flinke ravage aan. Eén auto brandde helemaal uit, een tweede raakte beschadigd. Van huizen in de omtrek sprongen de ruiten in ramen en deuren. Slachtoffers vielen er niet. De eigenaar van de auto is van Turkse af komst. De man is zich naar. eigen zeggen 'van geen kwaad bewust'. Hij zegt tot voor kort werkzaam te zijn geweest bij het in middels failliete loonbedrijf C. Etik bv uit Bergen op Zoom. Door fraude van dit en een Belgisch/Turks loonbedrijf moeten ge dupeerde agrariërs opdraaien voor miljoe nen aan naheffingen van de fiscus en de bedrijfsvereniging. „We sluiten op voorhand niets uit, maar we hebben niks tastbaars," aldus politie chef F. Sever.in uit Hoogerheide. Hij be vestigt dat er familiebanden bestaan tus sen de autobezitter en de eigenaar van het Turkse uitzendbureau die tevens bedrijfs leider is van het vorig jaar beschoten res taurant. (ADVERTENTIE) Door Leo Nierse Breda - De kwaliteit van de patiëntenzorg in het Thorax centrum van De Klokkenberg loopt gevaar. De hart-longkli- niek van het Bredase medisch centrum krijgt vier maanden de tijd om verbeteringen door te voeren. Gebeurt dat niet, dan grijpt de Inspectie van de Volksgezondheid in. Dat staat in een vertrouwelijk rapport aan het bestuur van De Klokkenberg en de leiding van het gekritiseerde Thoraxcen trum. De inspecteur heeft hen dit zogeheten METI-rapport - inclu sief negen dringende aanbevelin gen - acht dagen geleden toege stuurd. De geadresseerden heb ben er echter alles aan gedaan om het gepeperde rapport uit de openbaarheid te houden. De bevindingen van de inspectie, die eind januari met negen man het Thoraxcentrum een dag lang binnenste buiten keerde, liegen er dan ook niet om. De kwaliteit van de eigenlijke hartchirurgie - de open-hartoperaties en de dot terbehandelingen - is uitzonder lijk hoog, maar de zorg daar omheen rammelt aan alle kanten. De - voortreffelijke - hartchirur gen nemen te veel hooi op hun vork. Met zes man verrichten ze jaarlijks achttienhonderd opera ties (en duizend dotterbehande lingen). Dat wil zeggen dat iede re 'operateur' er driehonderd voor zijn rekening neemt, twee maal zo veel als de eigen be roepsgroep (de Nederlandse Ver eniging van Thoraxchirurgen, in.) als norm voor kwaliteitsbe- houd hanteert. VERVOLG OP BINNENLAND - A4: 'Hartchirurgen De Klokkenberg werken als in een fabriek' Slaapkamer Speciaalzaken Vestigingen op de Woonboulevards: Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen - Enschede Groningen - Heerlen - Sliedrecht - Son (Eindhoven) Utrecht Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk, Hoefweg 137. Goes (anp) - Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals kanker wordt in Zeeland vanaf 1 mei hervat. Door een con flict tussen de Stichting Preventie Zeeland en de Zieken fondsraad over de opzet heeft het onderzoek een aantal maan den stilgelegen. Onderhandelingen hebben alsnog tot over eenstemming geleid. Dat heeft de GGD Zeeland gisteren bekendgemaakt. Volgens de regels per januari 1996 zou de organisatie van het bevolkingsonderzoek niet langer uitgevoerd mogen worden door de Stichting Preventie Zee land, maar in handen komen van een grotere stichting voor de re gio Zuid-West-Nederland. De Stichting Preventie Zeeland, waarin de Huisartsenvereniging, het Streeklaboratorium en de GGD zijn verenigd, ging met die voorwaarde voor subsidiëring niet akkoord. De stichting stelde dat voor een goed bevolkingsonderzoek sa menwerking van de verschillen- de betrokken organisaties in Zeeland nodig was en bleef. Nu is met de Ziekenfondsraad over eengekomen dat de Stichting Preventie Zeeland het onderzoek blijft organiseren, maar daarbij zeer nauwgezet samenwerkt met een grotere 'paraplu-stichting' voor de regio Zuid-West-Neder land. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar in Zeeland worden vanaf 1 mei weer opgeroepen om zich te laten onderzoeken op baarmoe derhalskanker. Jaarlijks krijgen in de provincie 14.700 vrouwen een oproep. Door Carl Mureau St. Willebrord - Het politie team Rucphen is bij een re cent onderzoek naar illegale handel in exotische vogels door een rechercheur van de Algemene Inspectie Dienst (AID) onder druk gezet om van verdere actie af te zien. De politie heeft hierover een of ficiële klacht ingediend bij de directie van de AID. Een woord voerder van het ministerie van Landbouw, waaronder de AID valt, heeft dat gisteren desge vraagd bevestigd. Binnen de AID wordt nu een intern onder zoek gehouden om de klacht na te trekken. De AID'er sprong in de bres voor een 'tipgever', wiens pape gaaien door de politie in St. Wil lebrord in beslag genomen wa ren. Uit een proces-verbaai van 22 maart blijkt dat de desbetref fende politieman die handelwij ze omschrijft als 'intimideren'. Hij kreeg het idee dat de AID'er 'op een niet integere wijze met zijn werk omging'. Vorige week berichtte de tv-ru- briek Zembla dat de AID met ten minste één criminele infor mant werkt, die in ruil voor tips vertrouwelijke stukken ont vangt. Die informant verklaarde door minstens acht AID-ambte- naren te worden 'gerund'. De Nijmeegse hoogleraar strafrecht prof. dr. Y. Buruma deed dit af als 'idioot, verbijsterend, onge hoord en belachelijk'. De ministers Van Aartsen (Landbouw) en Sorgdrager (Jus titie) hebben naar aanleiding van de Ze'mbla-reportage de rijksrecherche opgedragen een onderzoek te verrichten naar de vermeende wantoestanden bij de AID. De bijzondere opspo ringsdienst van het ministerie van Landbouw zou met het run nen van een criminele informant zijn boekje immers te buiten gaan. In de Willebrordse zaak trachtte de AID het onderzoek tegen 'een tipgever' te dwarsbomen. AID- rechercheur K. Verkolf nam het hier op voor de Amsterdamse dierenhandelaar W. Jansen, die samen met zijn zoon twee zaken heeft met de naam Dennis. 'Ik krijg hier een vieze smaak van in mijn mond', meldt een andere AID'er in hetzelfde proces-ver baal. 'Dit soort mensen brengt de AID in diskrediet'. VERVOLG OP BINNENLAND - A3: 'Dierenhandel weet heel goed hoe de AID werkt.' Jeruzalem/Beiroet (rtr/afp) - Israël heeft gisteren, tijdens de tweede dag van vergeldingsaanvallen op Hezbollah-doelen, ook posten van het Libanese en Syrische leger beschoten. De militaire acties van de Israëli sche strijdkrachten strekten zich, net als donderdag, uit tot in de Li banese hoofdstad Beiroet. Hez bollah nam wraak met raketaan- vallen op het noorden van Israël. Bij de Israëlische aanvallen op Beiroet raakten zeker zestien Sy rische soldaten gewond en kwa men een Libanese en een Syrische Van onze Haagse redactie Den Haag - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer volgt niet de strikte lijn die de commissie-Van Traa adviseert voor toekomstige opsporingsmethoden. Anders dan de enquête-commis sie onder leiding van PvdA-Ka merlid Van Traa, Wil de PvdA- fractie dat voortaan onder strikte voorwaarden nog wel harddrugs kunnen worden doorgelaten met als doel criminele organisaties te ontmantelen. Het kabinet liet eer der ook al weten liever die moge lijkheid open te houden. De PvdA vindt ook dat de voor stellen van Van Traa om precies af te spreken welke methoden po litie en justitie mogen gebruiken, te ver gaan. „Je moet ermee reke ning houden dat de zware crimi naliteit uiterst flexibel is. Dan moet je zelf geen betonnen koers varen," aldus een PvdA-zegsman gisteravond. Ook de WD heeft twijfel over de opstelling van Van Traa. (ADVERTENTIE) militair om het leven. De overige Israëlische aanvallen op Libanees grondgebied veroorzaakten voor zover bekend acht doden en acht gewonden. Israël ontkende gisteravond Syri sche militairen tot doelwit te heb ben gemaakt. „Israël heeft geen interesse in aanvallen op het Syri sche leger," aldus een Israëlische legerwoordvoerder. Hij zei nog te zullen nagaan wat de toedracht was van het bombardement op een Syrische legerpost in één van de zuidelijke, shi'itische buiten wijken van Beiroet. De aanvallen van de Israëlische luchtmacht op Libanees grondge bied concentreerden, zich gister ochtend op de Bekaa-vallei, een bolwerk van Hezbollah. Volgens de Israëlische veiligheidsdiensten kwamen daarbij acht burgers om het leven en raakten acht mensen gewond. Na de middag verplaatsten de Is raëlische luchtaanvallen zich naar de Libanese dorpen ten noorden van de door Jeruzalem ingestelde veiligheidszone. Duizenden inwo ners van ruim veertig dorpen en steden hadden hun woonplaatsen in der haast veriaten vóór het ver strijken van een door Israël ge steld ultimatum. Dat kondigde het begin aan van een hernieuwde reeks bombardementen op stellin gen van de pro-Iraanse, door Syrië gesteunde, guerrillabeweging, die vanaf Libanees grondgebied ope reert. De massale uittocht van be woners deed denken aan Israëli sche vergeldingsacties op Hezbol lah in 1993. Israels grootscheepse militaire operatie kon niet verhinderen dat Hezbollah zich gisteren revan cheerde met nieuwe katjoesja-be- schietingen op het noorden van Is raël. In de grensplaats Kiryat Shmona vielen vijf gewonden, van wie één ernstig. Bij een latere aan val vielen volgens de Israëlische radio geen slachtoffers. Een aan tal raketten kwam in het Meer van 'Galilea terecht. De Libanese premier Rafic Hariri riep de Israëlische regering op een politieke oplossing te zoeken. Vol gens hem is terugtrekking van Is raëlische troepen van Libanees grondgebied de enige oplossing uit de geweldspiraal. Mi Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. v* - Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incassoƒ31,15 kwartaal autom. incassoƒ91,25 bank/gironrQ kwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres Postcode: Plaats:2 In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar S Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda. ~E E STEM. DAGBLAD VOOR ZU I D WEST N E D E R LAN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1