Onderzoek kamer HSL naar Het extraatje van Liga. JMTIE...? letty'sKind ch Zorgvuldig gekozen. oZ Productielijnen van Fokker blijven open tot april 1997 Verrassende omslag Rusland over uitbreiding van Navo Vermeend beperkt aftrek rente consumptief krediet Doe-het-zelf" branche lamgelegd DE STEM map -A Bredase verdienkastvoor thuisteelt wiet 2.69 ma en! DE Nieuwe J E Sze in: tNDELSCHOENEN '0RTSCH0ENEN |z. iDERWAREN weg 4 - Hulst 14-316000 AGBLAD VOOR Z UI D W E S T-N E D E R L A N D Twijfels over besluit kabinet Brabants orkest biedt dirigent z'n excuses aan Ifor wil Mladic en Karadzic opsporen Industriebond FNV slikt nederlaag Deze week alleen bij Albert Heijn. Visa Card in zee met de chipknip Ziekenfonds èn particulier. zorgverzekeri ngen NIEUW *m BEKENDMAKING CIKEN SCHUUR f V%ODE p v. vVaesberghestraat 50 j g ^"i" Te|.0114-314096 nULjl DE STEM 8 "7 03ir000218' I I I I I Uie JAARGANG WOENSDAG 5 JUN11996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 2 KATERNEN (jSinnenkrant penland jiiiienland Economie teers A2 A3 A4 A5 A6 B1/B2 2eeiand C1 t/m C4 Zower-Gids D1/D2 IlV-programma's D3 Oranje sluit oefenreeks goed af PAGINA Krajicek kan Kafelnikov niet bedreigen PAGINA Jaap Stam vervangt Frank de Boer PAGINA Gynaecoloog in Oostende zweert bij bevallen onder water PAGINA Platenpluggers verdringen zich in Hilversum PAGINA I MM./MAX. 15/28 Politie aast op organisatoren piramidespelen PAGINA Zeer warm Al te grote veranderingen hebben we van het weer niet te verwachten. Noch op korte of langere termijn. Bij wei nig wind uit zuidelijke richting wordt het een mooie, droge, zonnige en zeer warme dag. Van onze Haagse redactie Den Haag - De Tweede Kamer heeft nog haar twijfels over de keus van de regering voor een hoge-snelheidslijn (HSL) via het Groene Hart. De Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat besloot gisteren tot een eigen onderzoek, dat onder meer duide lijk moet maken of alternatieve tracés van het kabinet wel een eerlijke kans hebben gekregen. Het zuidelijk tracé via Breda staat niet ter discussie. De aandacht van de Kamer richt zich met name op de afgewezen 'Bos-variant': bundeling van de flitstrein met de rijkswegen A13 en A4 (tussen Rotterdam en Am sterdam). De Kamer vraagt zich ook af of de overlast ten zuiden van Rot terdam in de kabinetsplannen voldoende aandacht krijgt. Zo komt er geen tunnel bij Bre da/Prinsenbeek en wel onder het Groene Hart. Uit het Kameron- derzoek moet blijken of dat niet in strijd is met het uitgangspunt Eindhoven - Het Brabants Orkest heeft zijn chef-dirigent Mare Soustrot excuses aangeboden voor het feit dat hij niet is be trokken bij de benoeming van i-dirigent Jaap van Zweden. Het bestuur hoopt hem nu alsnog teknnnen behouden. Morgenoch tend heeft er in het Dorint Hotel in Eindhoven een gesprek plaats tassen Soustrot en Van Zweden. IZIE BINNENLAND -A3 - Ondanks verzet van tegen hun arrestatie, heeft Ifor-bevelhebber generaal Janvier zijn troepen in Bosnië op dracht gegeven intensiever te zoeken naar de Bosnisch- Servische leider Karadzic en zijn generaal Mladic, beiden verdacht van oorlogsmisdaden. De Russen zeggen bang te zijn dat het Bosni sche conflict escaleert ais het duo naar het Joegoslavië-tribunaal in Gen Haag wordt overgebracht. ZIE BUITENLAND - A4 *jh°wn - De Industriebond 'egt zich neer bij een neder- in het CAO-overleg bij Phi- Een kwart van de leden, vol- 'royale' schatting van de zijn dat er achtduizend, gereageerd op een schrifte- W raadpleging. Iets meer dan achtig proeent wijst het eindbod wnPhilips af, maar slechts 37,3 TOent is bereid dat standpunt acht bij te zetten met harde actie, 'flE ECONOMIE-A5 (ADVERTENTIE) 'gelijke monniken, gelijke kap pen'. Het kabinet besloot onlangs de flitstrein via Breda, Rotter dam en het Groene Hart naar Schiphol te laten lopen. Volgens CDA'er Biesheuvel bestond er in de Tweede Kamer breed behoefte om die beslissing aan een second opinion te onderwerpen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de kosten en de baten, van de HSL, naar de milieugevolgen en naar de exacte snelheid. Bij de besluitvorming over de Betuwe lijn volgde de Kamer een soortge lijke procedure. De aanleg van de HSL kost Ne derland minstens 7,5 miljard gul den. De uitgaven voor de tunnel onder het Groene Hart (900 mil joen) en de 535 miljoen extra voor de aanpak van andere knelpun ten zijn meegerekend. Nog niet duidelijk is hoeveel geld de rege ring kwijt is aan 'compensatie- geld' voor België, dat een voor keur had voor een zuid-tracé via Roosendaal. Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat on derhandelt daarover nog met haar Belgische collega Daerden. Het HSL-onderzoek zal worden uitgevoerd door enkele nog aan te wijzen externe deskundigen. Zij krijgen twee maanden (juli en au gustus) de tijd om de rapporten door te werken die aan het kabi netsbesluit ten grondslag liggen. De Tweede Kamer wil per se vóór september kunnen beginnen met de geplande werkbezoeken en hoorzittingen over de HSL. Eind oktober of begin november is waarschijnlijk de parlementaire behandeling. Door John Lazaroms Breda - Het kabinet komt met een drugsnota, Fransen noemen Nederland een drugsstaat, de Belgische jus titie legt Roosendaalse kof fieshop-eigenaren het vuur aan de schenen, politiemen sen doen invallen in thuis- kwekerijtjes en het Bredase Spectrum College ontwikkelt een heuse thuisteeltkast, de verdienkast. Een compleet bouwpakket, 'stekkerklaar' voor zo'n 2500 gulden. Geschikt voor de kweek van vijf grote hennepplanten, goed voor zo'n 250 gram onvol prezen nederwiet. En dat zes keer per jaar. „Bedoeld voor thuisgebruik. Op die manier houden we de jonge ren die toch willen blowen uit de koffieshops en het criminele cir cuit," zegt docent A. Heijmans, die het project begeleidt. De kast is ontworpen door de stu denten Erwin van den Boer en Jeroen van Hees, zelf geen ge bruikers. Het idee voor het ontwerp, be doeld voor de jaarlijkse innova tie-wedstrijd voor leerlingen van scholen voor middelbaar technisch onderwijs in Noord- Brabant, is vorig jaar ontstaan terwijl koningin Beatrix haar troonrede voorlas. „Eerst werd vrolijk meegedeeld dat de studiefinanciering verder wordt beperkt. Vervolgens las onze koningin voor dat het ge doogbeleid voor het kweken van hennep wordt versoepeld. Vijf a zes planten voor thuisgebruik mag. We hebben toen bedacht dat, als je studenten aan de ene kant kort, het niet meer dan reëel is dat je de inkomsten aan de andere kant vergroot," aldus Heijmans. Volgens de docent en de twee leerlingen is hun idee heel se rieus. „Er is al belangstelling van een aantal 'van onze spon sors om de verdienkast in pro ductie te nemen. Al is het niet de bedoeling om heel Nederland aan de nederwiet te krijgen," stelt Heijmans. Het ontwerp van de kast is afge leid van een kofferkist. „Het is een volledig kweeksysteem. In de kast hangt een 400 watt assi milatie-lamp. De kast bevat ver der een druppelsysteem voor de planten, met automatische voe- dingtoediening, klokken, een hydrometer, luchtafzuiging met een speciaal koolstoffilter en een drooggelegenheid. De kast is Jeroen van Hees (links) en Erwin van den Boer bij hun 'verdienkast' met jonge hennepplanten. FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP 'stekkerklaar'. „Eén keer in de week controleren is voldoende," zeggen docent en studenten. De aanschaf mag dan relatief prijzig zijn, maar de verdienkast levert wel zo'n zes keer per jaar 250 gram nederwiet op. En die 'doet in de winkel' zo'n 7500 gulden. „Dus als je niet alles zelf oprookt, kun je ook wat.van dat spul verkopen om de kosten te dekken. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling." VERVOLG OP BINNENLAND - A3: WVC gaf groen licht (ADVERTENTIE) gemaakt ter gelegenheid van het EK, die op alle speelse en sportieve momenten van pas komt. Neem er twéé van Liga enu scoort Uga Evergreen, Liga Switch, Nd Nu krijg u, als u twee lekkere Llga- produkten koopt, een speciale knal-oran)e "sportsbottle" cadeau. Een handige drinkbeker, speciaal Liga Baby-/kinderkoeken, Liga Cracottes, 1 QQ UgaSanovite, Nü JLmJJJJ Bij 2 verpakkingen naar keuze: gratis oranje sportsbottle ,1 3 Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 8 Juni a.s. Zolang de voorraad strekt Amsterdam (anp) - Visa Card Services geeft begin volgend jaar de eerste Vi sa Cards met chipknip uit. De chipknip is de multi functionele betaalkaart van de gezamenlijke banken. Dit heeft Visa Card Servi ces, een onderdeel van For- tis Nederland, gisteren be kendgemaakt. De Visa Card kan worden voorzien van een chip, waarmee de consument naast de credit-cardfacili- teit ook gebruik kan maken van chipknip-faciliteiten. De cardhouder heeft dan de mogelijkheid de chipknip op te laden ten laste van zijn Visa Card. (ADVERTENTIE) Kantoor: Kantoor: OZ, duidelijk geregeld. Chassêveld 17, 4811 DH Breda Oostkant 2, 4531 HA Terneuzen Hoe krijg je een Fransman op de verdien)kast? Den Haag (anp) - Staatssecre taris Vermeend van Financiën wil de fiscale aftrek van rente BB voor consumptief krediet (bij voorbeeld voor de aanschaf van auto's) beperken. Volgens een wetsvoorstel dat hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, mogen belasting plichtigen jaarlijks 5000 gulden (gehuwden 10.000 gulden) als fis cale aftrekpost op hun inkomen in mindering brengen. Dat bete kent dat bij de huidige consump tieve rentestand van 9 procent belastingplichtigen de rente over een lening van ruim 50.000 gul den (gehuwden 100.000 gulden) volledig mogen aftrekken. In het regeerakkoord was al aan gekondigd dat het kabinet af schaffing van de rente-aftrek voor consumptief krediet 'ter hand zou nemen'. Aan de fiscale aftrek van de hypotheekrente wordt niet getornd. Ook de rente over studieschulden en leningen voor uitgaven voor ziekte en in validiteit blijft volledig aftrek baar. De nieuwe maatregel gaat in per 1 januari 1997. In dat jaar en in 1998 zal nog sprake zijn van een overgangsregeling. Belasting plichtigen kunnen consumptieve rente dan nog aftrekken tot maximaal 10.000 gulden (gehuw den 20.000 gulden). In 1998 is dat 7500 gulden (gehuwden 15.000 gulden). De beperking van de aftrek van consumptieve rente zal 230 mil joen gulden per jaar opleveren. Het kabinet zal dat bedrag terug geven aan de belastingbetaler. Het beslist later dit jaar hoe dat gebeurt. Van onze verslaggever Amsterdam - Fokker gaat nog eens vijftien vliegtuigen afbou wen. De curatoren van de failliete vliegtuigbouwer hebben dit besluit gistermiddag bekendgemaakt. De bekendmaking kwam nadat de KLM gisterochtend liet weten zijn Fokker-70-vloot uit te willen breiden van drie tot tien toestellen. Sinds het faillissement van Fok ker in maart hebben 500 mensen gewerkt aan de afbouw van vijf tien bestelde toestellen. Daarmee zijn ze zo goed als klaar. Door nu nog eens vijftien vliegtuigen te gaan afbouwen, blijven de pro ductielijnen van Fokker zeker tot april 1997 open. Dit biedt werk aan maximaal 450 Fokker-mede- werkers. Enkele weken geleden, toen de productie-verlenging voor het eerst ter sprake kwam, werd nog uitgegaan van uitbreiding van het personeelsbestand. De belangrijkste overweging om meer vliegtuigen af te bouwen, is volgens de curatoren dat de afle vering van de toestellen geld op levert dat ten goede komt aan de boedel en uiteindelijk aan de schuldeisers van Fokker. De grootste klant voor de nieuw te bouwen vliegtuigen is KLM. De nationale luchtvaartmaatschap pij bestelde vorig jaar vier Fok- ker-70's, waarvan er nu drie zijn 'afgebouwd. KLM bestelt nu nog eens zes toestellen, zodat Fokker voor deze maatschappij in totaal nog zeven vliegtuigen zal afbou wen. De overige acht toestellen die worden afgebouwd gaan naar Vietnam Airlines, Ethiopian Air lines, Formosa Airlines en de Bra ziliaanse maatschappij TAM (één Fokker-50). Voor de klanten in Ethiopië en Vietnam stelt de overheid kredietfaciliteiten beschikbaar. VERVOLG OP ECONOMIE - A5: Steun in rug voor Fokker Aviation Van onze redactie buitenland Berlijn - Rusland heeft op 4e tweede dag van de Navo-conferentie in Berlijn laten weten dat de uitbreiding van het bondgenootschap in po litieke zin bespreekbaar is. Moskou vindt het echter onaanvaardbaar dat de militaire infrastructuur opschuift naar het oosten. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Prima kov gisteren gezegd. De toon van Primakov was ver rassend, aldus Navo-functiona- rissen. Onlangs somde dezelfde, minister voor de bezoekende se cretaris-generaal Solana van de Navo nog tachtig minuten lang alle Russische bezwaren op tegen de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen. Volgens Solana betekenen Pri makovs uitlatingen geen drasti sche wijziging, 'maar is het be langrijk dat het klimaat tussen Rusland en de Navo verandert'. Volgens minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) zijn de Na- vo-ministers 'aangenaam verrast' door de omslag van Primakov, maar hij zei ook dat zij gezamen lijk hebben afgesproken rustig en terughoudend te reageren op de Russische ommekeer. De Navo-ministers bespraken met hun collega's van de 28 part- nerlanden van de alliantie de mo gelijkheden om toe te treden. Zij zijn het erover eens dat de Navo eind dit jaar uitsluitsel moet ge ven over de voorwaarden en het tijdschema voor uitbreiding. Het zal nog tot het jaar 2000 duren voor de Navo daadwerkelijk nieuwe leden toelaat, ZIE OOK BUITENLAND - A4: Primakovs mildheid verbaast de Navo (ADVERTENTIES) Eiken en grenen eetkamertafels in combinatie met manou en Loydloomstoelen. In alle kleuren en maten leverbaar. Strijbeekseweg 14 - Ulvenhout - Tel. 076-5612614 - Vrijdag koopavond Vermeend wil ook voorkomen dat huizenbezitters die hun hypo theek hebben afgelost, vermo gensbelasting moeten betalen door de waardestijging van hun woning. Daartoe wil 'hij het be drag waarover mensen geen ver mogensbelasting hoeven af te dragen met ongeveer 30 procent verhogen. Voor alleenstaanden komt de grens dan uit op 172.000 gulden (gehuwden 215.000). I I l - Met een sportabonnement op De Stem kom je nergens meer aan toe Ik geef me op als nieuwe abonnee en ontvang De Stem de eerste twee weken gratis: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): Ik betaal per: maand autom. incassof 31,15 1 kwartaal autom. incassof 91,25 g kwartaal acceptgirof 93,75 I a bank/gironr. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar I Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. 2 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1