uten LAD in Beschamend Oranje toch door Duidelijk advies. 'Wachttijd voor kleine ingreep flink bekorten5 oZ DE STEM te koop Nederlander wijst federaal Europa af Tïnp-het-zelf- branche DE STEM POSTCODE Afgewerkt fritesvet als brandstof dieselauto s zorgverzekeringen Vrachtauto verliest 5000 flesjes bier in Middelburg DMINISTRATIEF CER m/v 1260.000 LEZERS IN HET ZUIDWESTEN. IBEL (076)5 3)2 550 IVAN 17 JUNI 3 in Oostgraftdijk ILJOEN-BON NATIONALE - LOTERIJ J i£ 'tl DAGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N C Milan wil leg van [gar Davids toord over hm bezweren idvee-crisis [takingen bij Iketten NS |an de baan "Tand in station N Antwerpen Ziekenfonds èn particulier. DAG WINNAARS j I In ziekenhuizen Zeeuws-Vlaanderen Jeltsin haalt 'kroonprins' Lebed binnen Toekomst Mainport Rotterdam geef uw mening De enquete i 3 maanden voor f 77,50 HI 1996 X 53 AR LICHAAM rOFFENVERWIJDERING I- EN NOORD-ZEEUND I regeling voor 20 gemeenten mP, listening van het openbaar lichaam I ilijke belangen op het gebied van I het O.L.A.Z. onder meer de vol- I lidden- en Noord-Zeeland te ner exploiteren van een GFT- jor heel Zeeland leeland j van oud papier, glas, koelkas te overheid gebruikelijke rechtspo- irkzaamheden op de (stafjafdelina vij kandidaten voor de functie van if medewerker zal bestaan uit: rapportages; pt-begrotingen; ■t betrekking tot het voeren van I bij diens afwezigheid; 30-niveau (HEAO, SPD, ïheden; Ikkingsvaardigheid; tomatisering. dt een brutomaandsalaris geboden ft/orden verkregen bij de bedrijfsad- deling administratie, de heer L.M ;r wordt vermeld dat kandidaten! ngesloten gemeenten, bij gebleken 1996, te worden gericht aan het i, Klein Frankrijk 7, 4461 ZN Goes. met nieuws uit binnen- en uurlijk De Stem. internationaal. Van Tholen 'wdorp tot New York. !60.000 lezers en adverteer- Ikaar dagelijks in De Stem. 't elke dag opnieuw. jj O uur op RTL 4-: ij Record Show De overige Bingoprijzen: Getal 22 t/m 36 Straatprijs: 3.000,- 6669 DP Extra Prijs 25.000,- 6669 DP 016 ationale Postcode Loterij tga Jackpot. gging eenmaal per maand het ande rekening af te schrijven, der invullen in blokletters. n het reglement, op aanvraag 20,- (twee lotnummers) 10,- (één lotnummer) dhr. mevr. n i i i i i i i i i i i i Banknummer: 131.96.06 .^\NSE BIBL/Oty 'x^POELBO^ DE STEM 3KATERNEN innenkrant A2 (nl3nd A3 jiland A4 A5 A6 BI t/m B4 ;„d C1 t/m a ur-Gids D1/D2 «ogramma's D3 Netanyahu onderdrukt crisis Likud PAGINA Boogert verrast met winst op Maleeva PAGINA Mogelijk extra geld Rijk voor politie Zeeland Processierups duikt op in Kloosterzande PAGINA 8 71031-1 000218 l.l! I I woensdag 19 JUNI 1996 L05 EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJ JAC» Z.\ ^CAG/2 50 Roy Martina: ie bordje helemaal leeg eten is verkeerd j Uitslagen EK voetbal GROEP A Uederland-Engeland 1-4 schotland-Zwitserland 1-0 GROEP B Frankrijk - Bulgarije 3-1 Spanje - Roemenië 2-1 [onze verslaggever Ln - Edgar Davids moet Laag bij AC Milan uitleg ge- fover hetgeen voorgevallen is j:e Nederlandse EK-selectie. Italiaanse club, waarbij Da- komend seizoen in dienst k wil eerst de visie van Da- horen voordat gereageerd k op het wegzenden van de Vlandse international. _ls zal tevens van de gelegen- ilgebruik maken om zijn nieu- suis in Cusago, nabij Milaan, ikijken. halsburg (anp) - De Europese missie heeft gisteravond na debat overeenstemming ikt over een plan dat een ein- maken aan de gekke- jeencrisis die de Unie al weken mt. Met het voorstel, waar- fcgeen details zijn vrijgegeven, zij bereiken dat de Britten [aiddellijk hun blokkade van besluiten opgeven, zei fcdvoerder Klaus van der Pas. 'jwor de Europese top, vrij- ken zaterdag in Florence, zal [voorstel naar alle vijftien lid- Biworden gestuurd. Vandaag [commissie-voorzitter Jacques per in het Europees Parie pal een tip van de sluier op pen. ■echt (anp) - Op de loketten [ndeNS zal minder worden be- I dan de spoorwegdirectie Nankelijk van plan was. Dat p de spoorwegvakbond FSV te horen gekregen. Eer- I" aangekondigde stakingen van plokettisten zijn daarmee vrij- eizeker van de baan. "irorden nu vijftien loketten ®ier gesloten dan in de oor- imkeüjke plannen. Ook ko- r drie bestelcentra voor in- ®ationale biljetten, in plaats Mén. Officieel is er nog geen puit genomen over de loketten, F het bij de Spoorwegen. Dat Puit wordt morgen verwacht, [je oude plannen wilden NS 30 en gulden bezuinigen. Er a 360 banen worden ge- pt. Van de 360 stations zou- r 160 zonder lokettisten ko- P® te zitten. jifwerpen (anp) - In het Cen- Jhi Station van Antwerpen j® gisteravond brand gewoed, et vuur was na enkele uren on- ''controle, meldde de Belgische I-vielen geen gewonden. rand, die om ongeveer 21.45 Ik u n' woedde onder de his- overkapping boven de |'™n die momenteel wordt ge il» ,7eerd- De schade lijkt mee IS Wen, aldus BRT-radio. Ij'hïinverkeer is stilgelegd. I Jnen uit Nederland rijden tot InïrPen-Berchem. Het was ®avt®d laat nog onduidelijk het treinverkeer kan hervat. E h die Fransen pakken we ook... Van onze verslaggever Londen - Het Nederlands elftal staat in de kwartfina les van het EK, waarin het zaterdag Frankrijk ont moet. Maar er is geen sterveling die Oranje nog een kans geeft om net als in 1988 de beker te win nen. Daarvoor was de neder laag van gisteravond tegen gastland Engeland met 4-1 te beschamend. Vooraf noemde Youri Mulder, bankzitter bij Oranje, de En gelse ploeg een veredeld café elftal, waartegen het een schande zou zijn om te verlie zen. Dat hoefde ook niet, meen den velen. Beide partijen had den aan een gelijk spel genoeg, dus het zou wel op een gentle men's agreement uitdraaien. Dat waren genoeg prikkels voor de Engelsen om vol passie de wedstrijd op Wembley in te gaan. Bij Oranje was die harts tocht ver, zeer vér te zoeken. De 1-0 voor rust door Shearer was logisch, de afstraffing na de pauze haast lachwekkend. Maar terwijl Oranje in gedach ten al teruggekeerd was naar Nederland, verscheen plots in valler Patrick Kluivert, vrijge- speeld door Dennis Bergkamp, voor doelman Seaman en stond het 4-1. Omdat Schotland tegen Zwit serland bleef steken op 1-0, gaat Oranje op doelsaldo (3-4 om 1-2) door. Naast de wed strijd tussen Nederland en Frankrijk staat in de kwartfi nales ook Engeland - Spanje op het programma. Schotland, Zwitserland, Bulgarije en Roe menië kunnen naar huis. ZIE SPORT-BI en B4 (ADVERTENTIES) Mol (anp) - Te Belgisch om waar te zijn, maar Vlaamse on derzoekers denken in afgewerkte frituurolie een milieu vriendelijk alternatief te hebben gevonden voor diesel brandstof. Sinds enkele weken rijden in de gemeente Mol enkele auto's en een vuilniswagen zonder problemen op 'ge recycleerde frituurolie'. Volgens het Vlaamse dagblad De Morgen is er echter één groot bezwaar. De Belgen eten te weinig frites om gebruikt vet of olie op grote schaal als alter natieve brandstof te kunnen invoeren. De voertuigen die meedoen aan de proef in Mol, hebben een ge wone dieselmotor. Volgens het Vlaams Instituut voor Techno logisch Onderzoek (VITO) zijn er geen technische aanpassin gen nodig aan de wagens zelf. Alleen moet per liter plantaar dige olie ongeveer een tiende li ter methanol worden toege voegd. Alleen plantaardige vetten of oliën zijn te gebruiken als nieu we brandstof. Dierlijke vetten blijken moeilijker om te zetten in bruikbare olie. Volgens de VITO-onderzoekers brengt het gebruik van afge werkte vetten in dieselmotoren veel milieu-voordelen met zich mee. Zo is de uitstoot van scha delijke stoffen 50 procent la ger. Bovendien daalt de 'stort' van afgewerkt vet. Een volledig alternatief zullen de gebruikte fritesvetten echter nooit zijn. Op terrriijn kan plantaardig vet dienen als ver vanging van hooguit 2 tot 5 procent van de nu gebruikte dieselolie. In België werd vorig jaar 4,7 miljard liter diesel ge tankt. Zelfs als alle Belgen in plaats van dierlijke vetten plantaar dige frituurolie zouden gebrui ken, is jaarlijks maar 85 mil joen liter 'brandstof' beschik baar. Dat is momenteel 1,8 pro cent van de totale vraag naar diesel. OZ, duidelijk geregeld. Kantoor: Chasséveld 17, 4811 DH Breda Kantoor: Oostkant 2, 4531 HA Terneuzen Van onze verslaggever Middelburg - De ravage op de Nieuwlandseweg in Middelburg was gistermorgen groot. Een vrachtauto verloor rond half negen ruim tweehonderd kratten met daarin zo'n vijfduizend flesjes bier. De rijbaan was daardoor twee'uur gestremd. Een shovel en een veeg- machine hebben korte metten gemaakt met het versplinterde glas en het verspilde bier. Er raakte niemand gewond. Wel werd een verkeers bord en een gedeelte van het fietspad beschadigd. De bestuurder, een 45-jarige man uit Tilburg, is waarschijnlijk ge deeltelijk met zijn auto in de rechter berm gereden. Bij het corrigeren is de wagen vermoedelijk gaan slingeren en de lading gaan schuiven. vanaf 6 juli t/m 12 augustus is DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND In Spanje: Costa Brava, Las Palmas, Mallorca Frankrijk: Zuidkust Italië: Garda meer België: Belgische kust DESTEM Corné Dekkers, Mariastraat 19, 4854 SK Bavel A. van Boxel, Vlaggestraat 17, 4841 BW Prinsenbeek PAGINA -• i min.; 10/ Wolkenvelden In het weer komt nauwelijks enige verandering. Bewol king wordt afgewisseld met zon. Het blijft droog. De zomer doet het eventjes wat rustig aanDe wind is zwak tot matig. Van onze verslaggever Terneuzen Arbodienst Zeeland en OZ Zorgverzekeringen in Breda hebben een overeenkomst gesloten, waarbij de Arbo dienst inzicht krijgt in de wachttijden voor zieke werknemers bij de specialisten in de Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen. De knelpunten doen zich vooral voor bij de'orthopedisch chirur gen. „Soms zijn die wachttijden buitensporig. Ik denk dan aan vier tot zes maanden wachten voor een betrekkelijk eenvoudige knie-ingreep kan worden uitge voerd," zegt drs. C. van Dien, be drijfsarts en vestigingsmanager van Arbodienst Zeeland in Ter neuzen. De bedoeling is dat door de samenwerking met OZ Zorg verzekeringen bekeken kan wor den waar elders mogelijkheden zijn om een ingreep sneller te la ten verrichten. „Daarbij is het ze ker niet de bedoeling om werkne mers voorrang te verschaffen bo ven niet-actieven. Daar zijn wij mordicus tegen," aldus Van Dien. Een alternatief zoeken in België ligt niet direct voor de hand voor wat betreft de verplicht verze kerden. Voor particulier verze kerden enambtenaren ligt dat wat anders. Die mogen, wanneer zij dat willen, uitwijken naar de zuiderburen. „Wij praten hier in beginsel over de Nederlandse ziekenhuizen," zegt Van Dien. „Te beginnen bij de dichtstbijzijnde en dat zijn voor Zeeuws-Vlaanderen de' zie kenhuizen op Walcheren en de Bevelanden." Volgens Vah Dien zijn er markante verschillen in wachttijden per regio. „Dankzij de samenwerking met OZ krijgen wij nu zicht op die wachttijden en kunnen mensen mogelijk el ders eerder geholpen worden. Ik denk dat je in Zeeuws-Vlaande ren al snel praat over enkele tien tallen patiënten per jaar." Het is overigens niet zo dat de be drijfsarts deze zaken op eigen houtje regelt. „Wij geven het als mogelijkheid aan de patiënt mee, die het dan met zijn huisarts en/of behandelend specialist kan bespreken". Een snellere behan deling kan zowel een uitkomst voor de patiënt als voor zijn werkgever zijn. „Sommigen pa tiënten kruipen tegen de muur op door die lange wachttijden. Die zijn er bij gebaat als ze weer aan de slag kunnen. Van de andere kant kan de werkgever sneller beschikken over een fitte werk nemer." VERVOLG OP ZEELAND - C1 Het bereiken van de kwartfi nales van het Europees kam pioenschap was gisteravond voor de spelers van het Neder lands elftal geen reden tot feest vreugde. Vol schaamte, over het bedroevend slechte spel tegen Engeland verlaten aanvoerder Danny Blind (rechts) en Wiston Bogarde het heilige gras van Wembley. foto peter schols Door Kees Elenbaas Moskou - President Jeltsin van Rusland heeft generaal Alexan der Lebed gisteren benoemd tot secretaris van de machtige Vei ligheidsraad en tot zijn adviseur voor nationale veiligheid. Boven dien ontsloeg Jeltsin op verzoek van Lebed de impopulaire minis ter van Defensie Pavel Gratsjov. De snelle zet van Jeltsin, die volgt op de uitslag van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen waarin Lebed als sterke derde eindigde, verraste vriend en vij and. Binnenkort zal Jeltsin een de creet tekenen, waardoor de be voegdheden van de nieuwe secre taris van de Veiligheidsraad wor den verruimd. Lebed krijgt de mogelijkheid om de hervorming van de krijgsmacht en de strijd tegen misdaad en corruptie direct aan te pakken via de ministeries van Defensie, Binnenlandse Za ken en de veiligheidsdiensten. „Het programma van Lebed zal mijn programma verrijken en verbeteren," aldus Jeltsin. De president hoopt met het ont slag van 'Gratsjov en het binnen halen van 'kroonprins' Lebed zijn kansen op herverkiezing in de tweede ronde van de verkiezin gen veilig te stellen. Jeltsin toon de zich bereid om nog te onder handelen met de liberale eco noom Grigori Javlinski. Die heeft op zijn beurt ook al duidelijk ge maakt dat hij nog een keer op be zoek wil in het Kremlin. In het kamp van de communist Gennadi Zjoeganov heerste giste ren duidelijk verwarring over de snelle besluiten die door het Kremlin werden genomen. VERVOLG OP BUITENLAND - A4: Lebed voorkomt coup Den Haag (anp) - De Nederlandse bevolking is in meerderheid tegen een federaal Europa, tegen het opgeven van het vetorecht van lidstaten en tegen uitbreiding van bevoegdheden van het Europees Parlement ten koste van nationale parlementen. Dat blijkt uit een opinie-onder zoek onder ruim 2200 Nederlan ders, dat in opdracht van de Uni versiteit van Amsterdam en NRC/Handelsblad is gehouden. Een grote .meerderheid (72 pro cent) is voorstander van het Ne derlandse lidmaatschap van de Europese Unie, maar 76 procent wil dat Europa een geheel van zelfstandige staten blijft. De Amsterdamse wetenschapper dr. Paul Kapteyn, één van de lei ders van het onderzoek, zegt dat de regering een ander beeld heeft van wat de bevolking wil. Maar de kiezer is zich er niet van be wust dat de regering een beleid voert waar men het niet mee eens is, aldus de onderzoeker. Hij pleit ervoor dat de verdergaande Eu ropese integratie in een referen dum aan de bevolking wordt voorgelegd. De invoering van de Economi sche en Monetaire Unie, met één Europese munt, stuit niet op gro te weerstand. Van de onder vraagden is 47 procent voor en 20 procent tegen. Uit de enquête blijkt verder dat 60 procent grote bezwaren zou hebben tegen af schaffing van het koningshuis en dat 75 procent het verdwijnen van de Nederlandse taal onaan vaardbaar acht. (ADVERTENTIE) Ministerie van Verkeer en Waterstaat vandaag in deze krant (ADVERTENTIE) Met een sportabonnement op De Stem kom je nergens meer aan toe Ik neem een sportabonnement: Naam;L_ Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): i I Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. I -I DAGBLAD VOOS ZUIDWEST Ntt IR. .r.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1