6AOW blijft in toekomst betaalbaar' Jorritsma: tunnel HSL bespottelijk Record verkoop bier en chips Jeroen Blijlevens ziet etappezege aan neus voorbij gaan Karadzic zaait weer verwarring je ftvellzi lekker vindt... DE STEM KOOP MET ZEKERHEID 1 s Charles leent 50 miljoen om te kunnen scheiden Met v.d. Born valt te praten! LEENDERT V.D. BDRIM DAGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E RL A N D Cynisme aan M Duitsland F" de macht |j| Ktt'.'i Europees in Turkije jjf kampioen fe K, Vrijwillige Nj politie iLr* L Bk is te duur f| Jurgen H van den Goorbergh verrast met vierde plaats Volleyballers zijn Italianen eindelijk de baas: 3-2 J 11/17 3 19 Richard Krajicek dl Paul Haarhuis lij laatste zestien iaronie grijpt net liaast amateurtitel (Iredanaars bij ngeval gedood Top WD wil De ïrave in kabinet W 2 HALEN 1 BETALEN A*lXCCt|iW«> an (81) ligt drie •dagen dood in toilet ziekenhuis Wedden ds*t tekter? t>zn méér «fat je geU terug! Wmf! Minister waarschuwt Brabant Sociale Verzekeringsbank: Met een sportabonnement op De Stem kom je nergens meer aan toe 3 maanden voor f 77,50 I BREDA 5PINVELD 33 en 37. 4815 HR BREDA. Tel. 076-5223166 U6e JAARGANG 8 "710311 000218" I I I I I MAANDAG 1 JUL11996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 2 katernen e Binnenkrant A2 innenland A3 uitenland A4 eeland A5 A6 !V-programma's A7 port B1 Xlm B10 pagina ES Kot-Hl pagina fs 1» vÊhêêÈ* pagina OS li e pagina 87 I MW./MAX jM 1 AlexZQUe (Zwi) 5.10.54' dB ft Evgani Berzin (Rus} op 0.03'20 <W Abraham Olano (Sp) op 0,07' 4Fred. Moncassm (Fra) op 0,09' M 18 Sjarne Rlis (Den) op 0,11' Miguel Indurain (Sp) op 0,12' 17 Laurent Jalabert (Fra) op 0,15' o Chris Boardman (SBr) op 0,17' 15 T^Romingerfêwil op 0,19' Melchor Mauri (SS) op 0,21' 13 20 sec. 10 sec. 2 sec. 10 I tl 12 inden - Paul Haarhuis en Ri- ard Krajicek hebben zich op 1 .mbledon bij de laatste zestien plaatst, een historisch feit voor [t Nederlands tennis. Krajicek tsloeg de Nieuw-Zeelander [ett Steven, Haarhuis de Ameri- an Jonathan Stark. -ZIE SPORT-B6 da - Ondanks een 2-1-over- iing in eigen huis is Baronie niet in geslaagd algemeen nateurkampioen van Neder- nd te worden. De titel ging naar zaterdag-eersteklasser Sche ningen, dat de eerste wedstrijd ït 2-0 had gewonnen. De wed- rijd in Breda was hard en ruw. :eda/Utrecht - Marcel Heeren 19) en Freddy Craen (22) uit Bre- i zijn zaterdag op de A27 ter logte van Houten bij een onge il om het leven gekomen. De otorrijder en zijn passagier ipten tijdens hevige regenval, og vijf andere motorrijders vamen ten val. ZIE OOK BINNENLAND - A3 ben Haag - In de top van de WD jaat men ervan uit dat de Am- iterdamse loco-burgemeester, ank de Grave, vandaag wordt oorgedragen om de plaats van lobin Linschoten als staatssecre- iris van Sociale Zaken in te ne en. De Grave is specialist op het Jebied van overheidsfinanciën en dale zekerheid. Frederic Moncassin gaat in Den Bosch jui chend over de eindstreep. Rechts een teleurge stelde Jeroen Blijlevens, die het net niet haalde. De start van de Ronde van Frankrijk heeft het af gelopen weekend in Oost-Brabant en het Gelder se rivierengebied nauwelijks voor overlast ge zorgd. De vrees dat het wielerspektakel het open bare leven min of meer zou lamleggen, is niet be waarheid. Problemen hebben zich vrijwel nergens voorge daan en grote verkeersstagnaties zijn uitgeble ven. De politie ziet met tevredenheid terug op de eerste toerdagen. Onduidelijk is hoeveel mensen de proloog en de eerste etappe hebben gezien. Zaterdag waren in een nat Pen Bosch naar schatting een kleine 150.000 mensen op de been. De politie had reke ning gehouden met een toeloop van 250.000 of meer belangstellenden. Volgens een ruwe schat ting van de politie stonden er zondag 750.000 tot 1 miljoen mensen langs het ruim 200 kilometer lange parkoers van de eerste etappe. Alleen al in Eindhoven zagen een kleine 300.000 'mensen de toerkaravaan langs suizen, aldus een schatting van de politie daar. Ook in andere plaatsen stonden de belangstellen den vaak rijen dik. Zelfs in Kerkwijk, dat het spektakel op de dag des Heren had willen weren, was het druk. In Den Bosch pakte de politie een dronken man op die willekeurige passanten om de hals viel en hen steevast 'Joop Zoetemelk' noemde. Ook ar resteerde de politie zeventien mensen in verband met het kalken van anti-Franse leuzen. foto anp ZIE OOK SPORT - B1, B3 EN B4 (ADVERTENTIES) DAG WINNAARS de Stem J. Ynteman, Sluisweg 5, 5102 VA Dongen P.C.P. van Gennip, Breetweerlaan 59, 4942 AW Raamsdonksveer De hoofdprijswinnaar van de reis naar Atlanta en de overige I prijswinnaars worden in de loop van de week bekendgemaakt. DONALDSON - CHIPIE - ESPRIT - OILILY vanaf a.s. dinsdag Exclusieve kinder- en tienermode Bisschopsmolenatraat 20 <c Etten-Leur - 076-5035311 DIESEL - LEVI'S - CHEVIGNON totterdam (anp) - Een 81-jarige nan uit Capelle aan den IJssel leeft drie dagen dood in een wc 'an Dijkzigtziekenhuis in Rotter- iam gelegen. ïet lichaam van de man werd wndagmorgen aangetroffen in 'en wc in de centrale hal. Volgens Ie politie is hij donderdag al ge storven. 9e man was op zijn fiets van huis legaan voor een afspraak in Rot- erdam. Vermoedelijk heeft hij mderweg besloten het zieken- luis te bezoeken omdat hij zich net lekker voelde. Familieleden 'an de man gaven hem donder dag als vermist op. Een woordvoerder van het zie kenhuis zegt dat het een raadsel is waarom het zo lang heeft ge duurd voor het stoffelijk over schot is gevonden. De toiletten worden dagelijks twee tot drie keer schoongemaakt. Baroniet Sarajevo (afp/dpa) - De Bos- nisch-Servische president Ra dovan Karadzic heeft gisteren grote verwarring gezaaid met de overdracht van al zijn pre sidentiële bevoegdheden aan zijn plaatsvervangster, Bilja- na Plavsic. Want volgens zijn opvolgster is Karadzic niet formeel afgetreden en blijft hij de feitelijke president van de Bosnisch-Servische repu bliek Srpska. „De president van de republiek Srpska is nog steeds dr. Radovan Karadzic en ik ben de vice-presi dent," aldus Biljana Plavsic, kort na de bekendmaking van het be sluit. Vanuit de internationale gemeen schap kwamen onmiddellijk af wijzende reacties op de uitspra ken van Plavsic. Het Franse ministerie van Bui tenlandse Zaken zei te verwach ten dat Karadzics aftreden 'volle dig en definitief' is. Verder gaat Parijs er vanuit dat hij 'op geen enkele wijze' zal deelnemen aan de campagne voor de verkiezin gen in Bosnië, die op 14 septem ber worden gehouden. Vanuit de bijeenkomst van de G7 Radovan Karadzic foto reuter in Lyon waarschuwde de Franse president Chirac zaterdag dat er grenzen moeten zijn aan Karad zics 'volstrekt onaanvaardbare gedrag'. Het Witte Huis zei gisteren nog onzeker te zijn over de nieuwe status van Karadzic. Maar de manoeuvre verandert niets aan de grondslagen van het Ameri kaanse beleid, zo werd bena drukt. „Ons beleid ten aanzien van Karadzic blijft onveranderd: we willen hem weg hebben van de macht, weg van de invloed, weg uit het hele gebied en de be klaagdenbank in," aldus een woordvoerder. Een woordvoerder van VN-be- middelaar Carl Bildt beschuldig de de Bosnisch-Servische leiding ervan dubbel spel te spelen. De van oorlogsmisdaden ver dachte Karadzic, die volgens het vredesakkoord van Dayton geen openbaar ambt meer mag bekle den, werd zaterdag herkozen als partijvoorzitter van de Servisch- nationalistische SDS. Waarne mers menen dat Karadzic op die manier hoe dan ook aan de touw tjes kan blijven trekken, zelfs als hij geen president meer zou zijn. Zaterdag hadden de regeringslei ders van de zeven rijkste landen en van Rusland het aftreden van Karadzic geëist. Ze bedreigden de Bosnische Serviërs met econo mische sancties. Biljana Plavsic werd al eerder tot plaatsvervangster van Karadzic aangewezen. Destijds meende Bildt dat daarmee de werkelijke macht in handen lag van Plavsic. Korte tijd later bleek de manoeu vre van Karadzicechter niet meer te zijn dan een rookgordijn. OP BUITENLAND - A4: Verkiezingen Nlostar kalm verlopen Jorritsma zei dat gisteren in Pe king in antwoord op vragen van De Stem over de tegenstand te gen de bovengrondse HSL ter hoogte van Breda en Prinsen beek. De minister legt een blik sembezoek af aan de Volksrepu bliek China ter gelegenheid van de eerste KLM-vlucht op China. Volgens Brabantse bestuurders zullen de HSL-plannen van de minister leiden tot een ontoelaat bare aanslag op het leefklimaat als de snelle trein niet door een tunnel het dichtbevolkte gebied passeert. Het feit dat de minister wel grote bedragen uittrekt voor probleem gebieden in de Randstad zit Bre da, Prinsenbeek en de provincie (ADVERTENTIE) Koop deze week nog een 1L fles Rivelta. Vind je het niet lekker? Dan krijg je f 2,- en de portokosten retour. Dat is meer dan dat je ervoor betaald hebt! Scheur de streepjes code van de 1L fles en vermeld kort waarom je het niet lekker vindt. Stuur dit voor 15 juli a.s. op naar: Rivella Lekker-Vreemd-aktie, Postbus 40083,6203 ED Maastricht. Vermeld duidelijk naam, adres, woonplaats en bank- of giroreke ning. Max. 1 inzending per adres/ bank- of girorekening. (tot max. 50.000 inzendingen). Door Willem Reijn Peking - Minister Jorritsma (Verkeer) waarschuwt de gemeen ten Breda en Prinsenbeek zich niet te verzètten tegen de boven grondse aanleg van de hoge snelheidslijn (HSL), als de Tweede Kamer het door haar voorgestelde tracé goedkeurt. De zo hevig door Brabant gewenste verbreding en andere verbeteringen van de A16 (Moerdijk-Breda) zouden in dat geval wel eens in gevaar kunnen komen. Brabant helemaal niet lekker. Jorritsma verzet zich echter krachtig tegen deze geluiden: „Ik "ben het daar volstrekt niet mee eens. Het is op verzoek van Bra bant zelf dat we het haventracé langs Bergen op Zoom hebben af gewezen, omdat dan het natuur gebied bij de Wouwse Tol zou worden aangetast. Vervolgens hebben wij op verzoek van Breda en Prinsenbeek 70 miljoen gulden extra uitgetrokken om de HSL en de snelweg A16 heel nauw aan el kaar te bundelen. We trekken ook extra geld uit om in Zevenberg- schen Hoek meer woningen te kunnen amoveren." Dat zij daarmee hooguit een pleister op een diepe wonde plakt, wil er bij de minister niet in. „De situatie zal voor de ge meenten aanzienlijk verbeteren. De huidige A16 zorgt alleen al voor meer overlast dan de oplos sing die wij straks aanbieden. Als de HSL en de A16 zijn gebundeld zal er betere geluidsisolatie zijn aangelegd dan de Al6 nu biedt." Dwarsliggen Eigenlijk vindt Jorritsma de eis van ondertunneling bespottelijk. „Ik zié niet in waarom je een spoorweg moet ondertunnelen, terwijl de drukke snelweg er naast boven de grond ligt." Als de gemeenten dwarsliggen, zal dat niet in hun voordeel uit pakken. Want dan zal de minister de problemen van de overvolle en overlast veroorzakende Al 6 niet kunnen oplossen, dreigt ze. Jorristma betreurt de afwerende houding van Breda" en Prinsen beek. „We waren toen de colleges van B en W constructief mee praatten al een eind op de goede weg. Die colleges zijn daarna door de gemeenteraden terugge floten." pagina Depressies Van zomerweer is voorlopig geen sprake, depressies heb ben vrij spel. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd vallen er buien. Er is tamelijk veel wind en de temperaturen zijn ver onder normaal. Er is nog meer regen onderweg. Van onze redactie binnenland Den Haag - De AOW blijft ook in de toekomst betaalbaar. Dat staat in een nota van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitkeert. Tot nu toe is steeds voorspeld dat de AOW door de toenemende vergrijzing op termijn onbetaalbaar wordt. De SVB meldt dat de AOW de af gelopen tien jaar niet duurder is geworden - zoals vaak veronder steld - maar juist goedkoper. De AOW-premie is in tien jaar tijd weliswaar opgelopen van 11,6 procent (1985) tot 15,6 pro cent momenteel. Maar volgens de SVB is dat beeld van oplopende premies misleidend. Sinds 1985 hebben verschillende belastingmaatregelen geleid tot een daling van de premiegrond slag voor de AOW. Om hetzelfde bedrag binnen te krijgen, moes ten de premies wel omhoog. Zon der deze ingrepen zou zelfs een daling van de AOW-premie mo gelijk zijn geweest van 11,6 tot 10,0 procent. Ook uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen is de AOW de afgelopen "tien jaar goedkoper geworden (van 6,1 procent in 1985 tot 6,0 in 1995). Dat komt doordat de groei van het aandeel 65-plussers is gecom penseerd door de veelvuldige be vriezingen van de AOW-uitkerin- gen. Ook bij een blijvende koppeling van de AOW aan de cao-lonen hoeft er geen gevaar te bestaan voor de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Dat komt vooral doordat een volledige kop peling nog geen welvaartsvaste AOW oplevert. De gemiddelde lo nen gaan jaarlijks sneller omhoog dan de cao-lonen. Hierdoor neemt ook de belastinggrondslag toe. Op de lange termijn weegt dit ef fect min of meer op tegen de toe neming van het aantal 65-plus sers en gaan de kosten van de AOW, als percentage van het ver diende inkomen, maar weinig omhoog. De keerzijde hiervan is wel dat de hoogte van de AOW steeds verder achterblijft bij de gemiddelde loonontwikkeling. Bij een inci dentele loonstijging van 1 pro cent per jaar kan het verschil zelfs oplopen tot 50 procent in 2035. Voorzover dit op politieke bezwaren stuit, zijn aanvullende maatregelen gewenst, meent de SVB. In de nota worden een aantal voorstellen gedaan om de AOW ook op lange termijn betaalbaar te houden. Zo zal de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 67 jaar een flinke besparing opleveren. Een andere mogelijkheid is het betalen door bejaarden van AOW-premie over hun aanvul lend pensioen. Volgens de SVB kan dit de AOW-premie voor werkenden zelfs met 2 procent verlagen, maar die extra op brengst kan ook worden besteed om de uitkering te verhogen. Een derde mogelijkheid is het op zetten van een fonds om toekom stige premiestijgingen op te van gen. Volgens de SVB kan zo'n fonds zonder al te grote admini stratiekosten door de Sociale Verzekeringsbank worden beheerd. Van onze correspondent Londen - De Britse prins Charles heeft een lening van 50 miljoen gul den gesloten om de scheidingsregeling met prinses Diana te kunnen fi- nancieren. Het aanbod om het bijna 15 jaar oude huwelijk te ontbin den, bereikt Diana's advocaten deze week, meldt de Sunday Times. Prins Charles leent het geld van banken die zijn betrokken bij zijn landgoed in het hertogdom Cornwall. Hij hoeft zo geen beroep te doen op het particuliere vermogen van zijn moeder koningin Elizabeth. Andere zondagsbladen melden dat Elizabeth juist wel financieel wil bijspringen. De Britse vorstin wenst dat zo snel mogelijk een punt wordt gezet achter de scheidingsperikelen die het imago van de Windsors zoveel schade berokkenen. (ADVERTENTIE) Ik neem een sportabonnement: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): I Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda, o .DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1