Weer banen op de tocht bij Philips Belgen woest na 'spaghetti-arrest' r£M aken. monds Vlons teistert Suriname DE STEM CDA ers op stage bij arbeidspastores Demonstratie bij Brussels Justitiepaleis Malaria-epidemie Conflict in kabinet over onderzoek Srebrenica SNS? bank De Stem voor stad en streek Gedetineerde eist recht brother. Bel voor dichtstbijzijnde dealer: 020 - 5451251 Brother Intern. (Ned.) B.V., Postbus 600,1180 AP Amstelveen Brother Industries Ltd., Nagoya, Japan om euthanasie te plegen Victor Löw en Sylvia Poorta winnen toneelprijzen Cupduel Feyenoord mogelijk afgelast Geen acute opvang in Oostburg Varkens bedrijven niet naar Sas Telefoonspelletjes goudmijn in tv-wereld B1 Pechdag Verwarrend Resultaat valt zwaar tegen Piramidespel mag nu torenhoge rente met SNS TOPsparen 4 weken voor 17,- Rechter Connerotte mag onderzoek zaak-Dutroux niet voortzetten •5?'ODEL6V>?£v' DE STEM PAGINA PAGINA PAGINA PAGINA 103T1M000Z18 I I I I I DINSDAG 15 OKTOBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 PAGINA Lichte regen Het was gisteren met 23 graden bijna een warmte-record. Vandaag stroomt bij een naar het westen draaiende wind koelere lucht het land binnen. Af en toe valt er wat lichte regen. e jAAÜGANG 2 KATERNEN De Binnenkrant Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland A2 A3/A4 A5 A6 A7 B1/B2 C1 t/m C3 D1 STV-programma's D2 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 14 OKTOBER 1996 Inusje van alles binnen dit be stuur en werd zaterdag op pas~_ sende wijze voor het voetlicht gehaald. Ze blijft wel actief als speelster bij haar club. Dat De Kikkers 1 de eerste thuiswed strijd ook nog met 3-0 won maakte het allemaal nog fees telijker. Hulde aan dit [bestuurslid. KOEN DE Buck, speler van het tweede mannenteam van vol leybalvereniging De Kikkers was zaterdag onfortuinlijk. Bij de stand 1-5 in de vierde set van de wedstrijd De Kikkers 2- WS'92 5 kwam De Buck, na een sprong, onfortuinlijk op de I vloer terecht. Het leek volgens een van de - toeschouwers alsof zijn voet naast zijn been stond en men dacht direct aan een gebroken I been. De Buck lag ruim een half uur op de vloer van de sporthal en werd daarna op advies van de dokter met de ziekenauto afge voerd naar het ziekenhuis. En kele uren later verscheen het slachtoffer weer terug in de zaal, weliswaar op krukken en met zijn been in het gips. De blessure die ernstig leek kan wellicht nog meevallen. Een echte pechdag voor Koen de Buck, want zijn team verloor ook nog met 1-3. DAT DIT dagblad over meer dere sportmedewerkers be schikt zal u wellicht bekend zijn. Zaterdag werd Ronald van de Vijver, speler en woord voerder van volleybalvereni ging De Sterre uit Zuiddorpe, door de vervangende cafébazen van zijn stamcafé Het Gemeen tehuis aan de telefoon ge vraagd. „De Stem aan de lijn," werd door de invaller-tappers gezegd. Van de Vijver sprintte zoals ge bruikelijk naar de telefoon met de verwachting onze volleybal medewerker aan de lijn te krij gen. De sportmedewerker aan de andere kant van de lijn bel de echter voor de uitslagen van de schieting die in hetzelfde café was gehouden. „Hoeveel vogels zijn er gescho ten, werd aan een stomver baasde Van de Vijver gevraagd, die vermoedde dat onze volley balmedewerker, die echter al jaren geen alcohol meer nut tigt, te diep in het glaasje had gekeken. „Wat hoeveel vo gels?" vroeg Van de Vijver ter bevestiging, die net was begon nen om de setstanden door te geven. „De Stem aan de andere kant van de lijn kon van de 15- 3, 15-4 en 15-4 ook niet veel soeps maken. Hoezo verwar rend? Eindredactie: Ton Koomen. Bij dragen: Ton Koomen, Eddy de Schrijver en Willy van Leeuwen Van onze redactie economie Eindhoven - Het gaat zo slecht met Philips dat het concern al geplande 'acties voor winstherstel' gaat versnellen. Verwacht wordt dat bovenop een eerder aangekondigde ingreep bij de di visie Sound Vision - die zesduizend banen kost - wereldwijd nog eens duizenden arbeidsplaatsen worden geschrapt. De vak- tonden zijn ernstig verontrust over de gang van zaken bij Phi llips, Philips ging er in augustus, bij de presentatie van de halfjaarcij fers, nog van uit dat het bedrijfs resultaat over het tweede half jaar hoger zou uitvallen dan in dezelfde periode van 1995. Giste ren liet het concern in een tussen tijdse mededeling weten dat het op basis van voorlopige informa tie 'hoogst onwaarschijnlijk' is dat die prognose wordt waarge maakt. Het is al de tweede keer dit jaar dat Philips zijn winstver- SV Inside over zijn laatste wed- ndagochtend erna stapte ik uit En na twee stappen... een brede voelde alleen maar opluchting.' r in De Voikskrant over wat de Knetemann is: „Hij staat midden let is altijd gezellig op een WK.' ouw over zijn voormalige trainer joede trainer met een ongeloofli]- rioet alles voor wijken. Maar hy f en toe wilde hij te graag. Dan n den Herik in de Feyenoord- lid dat hij zoekt voor zijn club. eens aan Marco van Basten ge- 'ord-verleden heeft. e eerste zege in de competitie te Terneuzense rugbyclub met vier keer een conversie waai Blue Diamonds op 43 punten kwam. T j-,P TOVAAL-DIOK 22-25 - In d spannende partij in Goes na de teams over en weer een F voorsprong. Met nog enke-.e de nuten te gaan leek Tora winst met 22-20 te pakkeu DIOK erin slaagde nogmaals try te drukken. Voor de Go ren scoorden Bart Spaas> s Markusse en Jan Joost Wi via een try en benutte Ja" en ker twee keer een conversie trapte een penaltykick raaJc Van onze Haagse redactie Den Haag - Het kabinet is verdeeld over het onderzoek haar de val van de moslim-en clave Srebrenica. Het conflict spitst zich toe op het onder zoeksmateriaal dat het Rijks instituut voor Oorlogsdocu mentatie (Riod) mag gebrui ken. Minister Voorhoeve (Defensie) vindt dat alle materiaal, inclusief iet van de Verenigde Naties, voor tot onderzoek beschikbaar moet zijn. Gebeurt dat niet, dan levert tot onderzoek weinig nieuws op, vreest hij. Minister van Buitenlandse Zaken Mierio voelt daar weinig voor. Hij vreest problemen met "I-partners als het Riod ver- kouwelijke informatie mag in zien, Vooral Frankrijk - destijds bevelhebber van de Unprofor- soldaten in Bosnië - zou niets in zon onderzoek zien, uit vrees voor kritiek op zijn rol van des- "i®. Het aan derden ter inzage Seven van VN-correspondentie is oovendien in strijd met de inter- afspraken, meent Van Mierio. 1®htenaren van beide ministe- nes zjln inmiddels druk bezig om «uitweg te zoeken uit het con- Het Riod weigert voorals- no§ alle commentaar. ^sterdam (anp) - Het pirami- een kettingbrief-achtig is geen gokspel. De hhng Coin Liberté uit Nieu- wkcimaahte zich dan ook niet -S een misdrijf. Het ge- tiuri 'n Artrterdam beves- Jj®'Sinteren dat vonnis van de P bank in Utrecht. j Piramidespel kunnen de eei> veelvoud van hun dn®! incasseren als zij vol- Dpritt n'euwe spelers vinden. nZa f van justitie in Utrecht volk sPeI een vorm van tand l erii' De rechtbank un echl deelde dat oordeel in zift k0 n'et etl daar sluit het hof ctlW]aan. wachting in negatieve zin moet bijstellen. Philips verwijst voor details naar de presentatie van de cijfers van het derde kwartaal op 24 okto ber. Duidelijk is echter dat de problemen en de aangekondigde maatregelen zich niet beperken tot de divisie Sound Vision, die zwaar te lijden heeft van de slechte markt voor beeld- en ge luidsapparatuur. Ook aanloop verliezen op mobiele telefonie en tegenvallers bij verlichting, half geleiders, huishoudelijke appara ten en pc-monitoren drukken de winstontwikkeling. In kringen rond het Eindhovense concern valt te vernemen dat vrijwel over de hele linie de re sultaten achter blijven bij de ver wachtingen. Daarnaast wordt aangenomen dat de nieuwe presi dent Cor Boonstra meteen duide lijk wil maken dat hij geen halve maatregelen neemt om de winst te verbeteren. Boonstra, die per 1 oktober Jan Timmer is opge volgd, heeft al aangekondigd dat hij een nieuw bestuursmodel wil invoeren en dat hij de hele kos tenstructuur opnieuw onder de loep zal nemen. Te mager Bestuurder Ad Verhoeven van De Unie wijst erop dat bij Philips 'minder winst altijd minder werk' betekent. „Het zal ons niet verbazen als de nieuwe ingrepen - nog afgezien van de maatrege len bij Sound Vision - wereld wijd vijfduizend banen gaan kos ten, waarvan duizend in Neder land." „Los van het feit dat het niet goed gaat bij Philips, hebben wij het gevoel dat Boonstra zijn tan den wil laten zien," zegt bestuur der Jos Hermus van de Vereni ging Hoger Personeel Philips. De Industriebond FNV wil zo snel mogelijk opheldering van Philips over de verwachte ingrepen. De mededeling van gisteren is vol gens de bond 'veel te mager'. Op de effectenbeurs daalde de koers van het aandeel Philips na de bekendmaking aanvankelijk met ruim vier gulden. Uiteinde lijk bleef het verlies beperkt tot 2,30. OP ECONOMIE - A6: Boonstra trekt harde lijn Timmer versterkt door (ADVERTENTIE) hoogste rente in Nederland voor een tweejarig deposito Tussentijdse opname mogelijk. Minimum inleg f 1.000,-, maximum f 100.000,-. Rentewijzigingen voorbehouden. Deze actie loopt van 14 okt. t/m 8 nov. 1996. Qa naar SNS bank of bel gratis 06 - 07 03. Let's make things worse GROOT GEWORDEN DOOR KLEIN TE BLIJVEN Van onze correspondent Paramaribo - Duizenden bewoners van het Surinaamse regen woud zijn besmet met het malariavirus. In de meeste gevallen gaat het om de gevreesde malaria tropicana, die bij niet-tijdige behandeling een dodelijke afloop heeft. Exacte cijfers ontbreken, maar het aantal dodelijke slachtoffers zou al meer dan honderd bedra gen. Artsen hebben de noodklok geluid. De nieuwe regering wil de strijd met de malariamuskiet aanbinden. In het aan de Surinamerivier ge legen bosnegerdorp Goejaba, diep in het binnenland, zijn dage lijks nieuwe meldingen van ma laria. Vorige week overleden zes slachtoffers, onder wie een kind van drie jaar. „Alleen degenen die geld hebben, kunnen naar de stad voor behandeling," verzuch ten de bewoners. De vier ziekenhuizen in Parama ribo zijn goed uitgerust om de malariaslachtoffers te behande len, maar in het binnenland ont breekt het bij medische posten aan medicamenten. Niet omdat ze er niet zijn, maar als gevolg van bureaucratie bij het over heidsapparaat en de (kerkelijke) organisaties die dé posten onder hun hoede hebben. Dus grijpen de bosnegers en indianen terug op hun traditionele maar weinig effectieve middelen, zoals ge neeskrachtige kruiden. Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar het binnenland in drie maanden malariavrij te hebben. Het parle mentslid Jenny Geerlings-Si- mons, die de campagne leidt, spreekt van een 'schrikbarende en verontrustende' situatie. „Ik vrees dat er wekelijks duizend nieuwe malaria-gevallen zijn. Als je dat zet tegenover de 50.000 in woners van het binnenland, dan moet je constateren dat de toe stand gevaarlijk is." Geertruidenberg Oppervlakte: 551 ha. Inwoners: 6.614. Markant punt: het peervormige marktplein, omlijst met leilinden en schitterend gerestaureerde panden Verklaring gemeentewapen: van zilver, met een klimmende leeuw van keel, met in de poten een gebogen speer van sabel; bedekt met een kroon van goud van 5 bladeren; het gehele wapen is geplaatst in een voor de helft daarachter verborgen Hollandse Tuin van bruine kleur. Ik neem een proefabonnement: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda Emotionele taferelen gistermiddag op de trappen van het Justitiepaleis in Brussel. In dat gebouw had kort tevoren het Belgische Hof van Cassatie besloten dat onderzoeksrechter (en nationale held) Connerotte zijn onderzoek in de zaak-Dutroux niet mag voortzetten. Talloze mensen spraken daar hun verontwaardiging over uit. Onder hen (zie foto) de vader en de zuster van het verdwenen Belgisch- Marokkaanse meisje Loubna Benaissa. Voor komende zondag is in Brussel een grote demonstratie tegen het besluit van het hof aange kondigd. FOTO EPA Door Bert Schampers Brussel - In België is woedend gerea geerd op het besluit van het Hof van Cas satie om onderzoeksrechter Connerotte te ontheffen van de zaak-Dutroux. Zijn werk wordt voortgezet door een collega in hetzelfde arrondissement. Ook het huidige onderzoeksteam in Neufchateau blijft gehandhaafd. Het zogenoemde 'spaghetti-arrest' werd door de aanwezigen bij het Brusselse Justitiepaleis op luid gejoel onthaald. Het Hof van Cassatie verwijt Connerotte dat hij de schijn heeft gewekt partijdig te zijn door deel te nemen aan een benefietavond voor Laetitia Delhez, één van de slachtoffers van Dutroux. Op de avond was ook Sabine Dardenne aanwezig, die samen met Laetitia werd bevrijd uit de kelder van een woning van Dutroux in Marcinelle. Connerotte at er een bord spaghetti en kreeg van de organisatoren een vulpen cadeau. Vol gens getuigen is er geen enkel mondeling con tact geweest met de twee meisjes. De advocaten van Dutroux en Nihoul stapten echter naar het hoogste Belgische rechtscolle ge. In het arrest zegt het hof nu dat de regel van onpartijdigheid een fundamentele rechts regel is. Connerotte heeft volgens de rechters van het statige hof minstens de schijn gewekt van partijdigheid en moet daarom het onder zoek uit handen geven. De uitspraak leidde tot emotionele taferelen op de trappen van het Justitiepaleis in Brus sel. Maar dat dit het begin is van de voorspel de volksopstand, lijkt onwaarschijnlijk. De zaak-Dutroux en het onderzoek naar pedofi- lie-netwerken blijven immers in het rechtsge bied van Neufchateau. Connerotte wordt daar vervangen door on derzoeksrechter Langlois, die een maand ge leden werd benoemd en de zaken behandelde waar zijn collega door de zedenaffaire niet meer aan toe kwam. Officier van justitie Bourlet kan het onderzoek voortzetten, daar bij geholpen door een team van Rijkswach ters. Connerotte las, voordat de uitspraak bekend werd, gisteren een verklaring voor. Daarin liet hij weten vertrouwen te hebben in zijn collega-onderzoeksrechters. Zichtbaar bewo gen riep hij de bevolking op de kalmte te be waren. De Beigen hebben Connerotte de afge lopen dagen massaal gesteund. De advocaat van Dutroux was tevreden met het vonnis. Hij zei blij te zijn dat het onder zoek kan worden voortgezet. De ouders van de vermoorde meisjes Julie en Mélissa hebben verzet aangetekend tegen het arrest. De vader van de eveneens door de bende van Dutroux vermoorde An Marchal was ontgoocheld. Hij sprak van 'een politieke oplossing'. „Het dek sel is weer op het potje gedraaid," sprak hij verbitterd. De voorzitters van de drie grootste Vlaamse politieke partijen betreurden het arrest, maar legden er de nadruk op dat iedereen de uit spraak moet respecteren. 6 PPM 600 dpi Rechte papier- doorvoer Geheugen van 512 Kb (uit te breiden tot 2 Mb) Supersnel afdrukken in Windows (HL-730 ook Dos) Lage afdrukprijs Automatische slaapstand (energiebesparing!)Toner- Tin. 7QQ besparing d.m.v. economische printstand itL."/ZUl j Multifunctionele sheetfeeder (200 vel, 10 enveloppen) Den Haag (anp) - De gedetineerde F.G. (34) uit Haarlem heeft gisteren tijdens een uniek kort geding geëist dat de staat een psychiatrisch on derzoek betaalt naar de mogelijkheid om euthanasie te laten plegen. Een onafhankelijke psychiater moet bepalen of hij voldoet aan de be staande criteria voor euthanasie. Ook eist G. een nieuw onderzoek naar de moord op zijn 28-jarige vriendin, waarvoor hij tot acht jaar cel en tbs is veroordeeld. Hij houdt vol onschuldig te zijn. G. proce deert omdat hij volgens eigen zeggen ondraaglijk lijdt in de gevange nis. Daarom wil hij dood. Het Nederlands recht biedt hier echter wei nig mogelijkheden toe. Rechtbank en hof achtten G. begin 1995 schuldig. Wat de strafzaak betreft is een uitspraak van de Hoge Raad G.'s laatste hoop. De ver dachte wil die niet meer afwachten. Hij wil zo snel mogelijk uit zijn lijden worden verlost. „Het leven heeft voor hem geen enkele zin meer," constateert zijn raadsman mr. J. van Vulpen. Hij wijst op de zelfmoordpogingen die zijn cliënt in de gevangenis ondernam. De man slikte scheermesjes, sprong uit een raam van een politiebureau en sprong van een ring uit de gevangenis. Snel medisch ingrijpen hield hem telkens in leven. Hulp bij zelfdoding bij een geestelijk lijdend mens mag alleen als het lijden 'ondraaglijk en uitzichtloos' is. Volgens de landsadvocate vol doet G. zeker niet aan die eis. „De strafzaak tegen G. moet nog voor de Hoge Raad kopten en ër komt daarbij mogelijk nog een nieuw of aanvullend onderzoek. Dan kun je niet van uitzichtloos spreken," meent ze. De Haagse rechtbahk doet uitspraak op 25 oktober. Van onze verslaggever Breda - CDA-Kamerleden gaan stage lopen bij West- Brabantse en Zeeuwse ar beidspastores. Op die manier wil de partij boven water krij gen wat er mis is met het so ciaal beleid in Nederland. Dat zei CDA-fractievoorzitter Heerma gisteren na een gesprek met bisschop Muskens van Bre da. „De boodschap van de bis schop over de armoede in Neder land is aangekomen." Heerma sprak samen met zijn plaatsvervanger De Hoop Schef- fer en partijvoorzitter Heigers met Muskens en enkele pastores uit het bisdom Breda. Het ge sprek was onderdeel van een CDA-bezoek aan West-Brabant en stond al vast toen Muskens zich in juni van dit jaar tijdens de manifestatie De Arme kant van Nederland uitliet over armoede. „Na een interview met de bis schop in De Stem over deze mate rie hebben we de afspraak ge maakt hierop terug te komen. Het feit dat wij hier nu zitten heeft niets te maken met de ontwikke lingen van de laatste week," zei Heerma. Muskens is opnieuw in het nieuws sinds hij onlangs in het VPRO-programma Veldpost zei dat hij zich best kon voorstellen dat arme mensen een brood ste len. Hij zelf is nogal geschrokken van de manier waarop dat ver haal de pers haalde. „Nog dezelf de dag kopten de kranten dat ik Bisschop Muskens samen met CD A-leider Heerma. Op de ach tergrond CD A-Kamerlid Van der Linden, foto de stem/johan van gurp het goed vindt dat mensen stelen. Dan wordt het uit zijn verband gerukt," zei hij. „Wat ik heb wil len zeggen is dat de armoede in ons land steeds groter wordt. Dat maak ik op uit de talloze rappor ten die ik van mijn arbeidspasto res, de mensen in het veld, krijg. Als ik dat constateer, dan trek ik aan de bel." Heerma gaf hem gelijk. „Over de verpakking van de boodschap hebben we niet gesproken, het ging ons om die hoofdboodschap: de toenemende armoede. On danks het gejubel van paars dat we er allemaal zo goed voor staan." Een aantal leden van de CDA-fractie loopt een paar we ken met de twaalf arbeidspasto res mee om te zien wat die in de praktijk tegenkomen. „Dan zal blijken dat vooral ook de bureau cratie in Den Haag groot is. We kunnen meteen zien waar dat aan ligt en wat eraan gedaan kan worden," zo stelde Heerma het zich voor. Tijdens een persconferentie op het oude stadhuis in Breda riep Heerma het CDA-pleidooi voor een extra kindertoelage voor ge zinnen met een minimuminko men in herinnering. Hij wil on derzoeken of uitkeringsgerech tigden mogen bijverdienen. Maar de CDA'er gaf ook toe dat zijn partij de hand in eigen boezem moet steken voor het beleid dat sinds 1982 gericht was op het ge zond maken van de Nederlandse economie. Muskens heeft het gevoel dat zijn boodschap goed is overgekomen. „Niet alleen bij het CDA, maar bij alle politieke partijen. Waar het om gaat is dat iedereen recht heeft op huisvesting, kleding en voedsel." Tegelijkertijd blijft de bisschop 'zeer teleurgesteld' over de uiter mate kille ontvangst die hem vo rige week ten deel viel bij de WD. Daar veroordeelde fractie voorzitter Bolkestein Muskens om diens uitlatingen, zonder de bisschop ook maar de kans te ge ven zijn standpunt nader te ver klaren. „Na anderhalf uur was de tijd was om, volgens meneer Bol kestein, hoewel wij (de bisschop pen - red.) meenden dat de bij eenkomst twee uur zou duren." Naast teleurstelling toonde Mus kens ook verbazing over het feit dat Bolkestein zijns inziens slecht geïnformeerd was over de precieze inhoud van de opmer kingen. „Het was negen dagen na de uitzending waarin ik over ar moede in Nederland had gespro ken. En nog wist hij kennelijk niet wat ik daarin precies had ge zegd." OP BINNENLAND-A3: Martinus Muskens, bisschop voor de armen Perfecte laserprinter Brother HL-720/730 (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1