Nieuwe ruzie dreigt over drugsbeleid DE STEM Winter is in de Alpen al begonnen Rijksrecherche beziet klachten over justitie Sluiting FNV-kantoor in Zeeland is nabij Bedrijfjes kapen eten Vlaamse armen weg Superveiling heeft geen geld voor sociaal plan De Stem voor stad en streek 2.99 99 13.99 AGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N Debat over tracé HSL uitgesteld 'Nederland benadeeld op Songfestival' Nederland slechts onder voorwaarden naar Zaïre Minder banen verdwijnen bij sleepdienst Nauwelijks kinderporno bij Dutroux r~ i 4 weken voor 17,- - f Servicelijn: De artikelen In deze advertentie kunt ui» AH «w«*JS© waar'kïelne'cljfêrtjés bij Sa'Mele kunt u alleen kopen in AH winkpk waar één van die cijfertjes op de staat. Reclameprijzen gelden t/m 16 novenj- bera.s.'Zolang de voor raad strekt, "of de heK van de winkelwaarde m contanten. 'ersil rfegaperls >f rfegaperls olor, DE STEM 710311 000218 I I I I I 136e JAARGANG 3KATERNEN De Binnenkrant Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland Gids A2 A3/A4 A5 A6 A7 81/ B2 C1 t/m C4 D1 HTV-programma's D2 Surplus El Vm E4 Gescheiden vrouwen eisen helft pensioen PAGINA Minister Di Pietro treedt af PAGINA Marcelö schiet PSV weer naar [koppositie Tunnel is onmisbare schakel' PAGINA 'Bressiaans bloed ging koken' PAGINA Y. Né bundelt talenten met Daan Manneke PAGINA VRIJDAG 15 NOVEMBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Een Ferrari maakt de hebzucht in de mens los 7' '-i .V --n I MIN. MAX. -1/7 PAGINAE1 Nachtvorst Vorst aan de grond, plaatselijk mist of natte wegen, kunnen in de vroege ochtend gladheid veroorzaken. Vandaag perioden met zon en overal droog, weinig wind Van onze Haagse redactie Den Haag - Nederland koerst aan op een nieuwe confrontatie met Frankrijk over het drugsbeleid. Het kabinet bespreekt van daag een Frans voorstel om dat beleid in Europees verband op één - harde - lijn te brengen. ch Tot aanpassing van de Neder landse gedoogpraktijk zal dat niet leiden, hebben de ministers Sorgdrager (Justitie) en Dijkstal (Binnenlandse Zaken) de Tweede Kamer gisteren laten weten. Sorgdrager en Dijkstal buigen zich eind deze maand met hun Europese collega's over het Fran se voorstel. Als Parijs zijn zin krijgt gaan po litie, justitie en douane van de lidstaten drugshandel en' -ge bruik gezamenlijk hard aanpak ken. Daarbij zou ook de wetge ving van de Europese landen be ter op elkaar moeten worden af gestemd. Aanvaarding van het in Brussel voorbereide document zou het einde kunnen betekenen van het gedoogbeleid van Neder land met z'n koffieshops en thuisteelt van nederwiet. Boven dien zouden de straffen voor drugsdelicten fors omhoog moe ten'. Sorgdrager en Dijkstal on derstrepen echter dat 'over de tekst geen overeenstemming is bereikt'. Als het aan de Fransen ligt gebeurt dat in december, tij dens de Europese top in Dublin. Den Haag ligt al lange tijd met de Franse president Chirac over hoop over het volgens hem 'veel te liberale' drugsbeleid. - Het debat over het tracé van de hoge-snelheidslijn (HSL) vindt pas op 9 december in de Tweede Kamer plaats. Een meerderheid van de Kamer hono reerde daarmee gisteren het ver zoek tot uitstel van het kabinet. Het kabinet zegt meer tijd nodig te hebben voor politiek overleg. OP BINNENLAND-A4: -Uitstel nodig om impasse te doorbreken -Stern-commentaar Hilversum (anp) - Is Neder land benadeeld tijdens het Songfestival in Oslo? Had- dar Maxine Franklin Brown voor De eerste keer eigenlijk de zevende plaats ooeten krijgen, en niet de gedeelde achtste? Eurovision Altist (EA), een club aan hangers van het liedjesfes- hjn, meent van wel. Volgens EA gaven de Span aarden op 18 mei van dit jaar Holland zes punten. De «oorse gastvrouw dacht ech- dad,het Spaanse jurylid Holand' zei. De Bredase Maxine (ofwel Gonny Buur meester) is hiervan door Eu- fovision Artist op de hoogte gesteld. Op de band zou dui delijk te horen zijn dat de Ponjaarden 'Holland' zeg gen. Volgens EA zijn de or ganisatoren bezig alle stem metjes op te sporen, anager Chiel van Praag an het duo zegt het 'een ei genaardige geschiedenis' te 'nden, die moet worden ver- q 0 „in de annalen van het Songfestival. VDat sociaal plan wordt \doorgedraaid Van onze verslaggevers Den Haag - Nederland wil al leen meedoen aan een vredes missie in Oost-Zaïre wanneer de internationale hulpmacht de Hutu-milities gaat ontwa penen. Vandaag neemt het ka binet waarschijnlijk een prin cipe-besluit over uitzending. Dit zei minister Van Mierlo giste ren in de Tweede Kamer. Hij leg de uit dat bij de landen die mili tairen willen sturen, verschillen de opvattingen leven over hoe de missie moet worden aangepakt. „De Verenigde Staten willen de Hutu's wel repatriëren, maar niet ontwapenen. Canada wil de actie beperken tot het opzetten voor een corridor voor de vluchtelin gen tussen Goma en de Rwandese grens. En wij vinden dat repa triëring niet mogelijk is zonder de Hutu's eerst te ontwapenen." Volgens Van Mierlo wordt de ontwapeningskwestie 'een be langrijke voorwaarde' voor Ne derlandse deelname. De VN-Veiligheidsraad zou afge lopen nacht instemmen met de resolutie die de door Canada ge leide, 10.000 manschappen tel lende interventiemacht definitief mogelijk moet maken. De com mandant wordt de Canadese ge neraal Maurice Baril. De operatie krijgt de naam Phoenix Tusk (Slagtand van Phoenix). Manschappen van de Ameri kaanse en Franse strijdkrachten kwamen gisteren in de Rwandese hoofdstad Kigali a an om de hulp operatie voor te bereiden. In Oost-Zaïre raakten ondertus sen duizenden Hutu-strijders slaags met Zaïrese ;Tutsi-rebel- len. De VN meldden gisteren dat alleen al in één kamp in Oost- Zaïre honderden mensen per dag aan honger, dysenterie en cholera sterven. OP BUITENLAND -A5: Zaïre-missie tocht naar het verleden Terneuzen - Bij de Terneuzen- se vestiging van de sleep dienst Union - Unie van Red ding en Sleepdiensten - vallen 18 ontslagen. Dit is gistermiddag met de Bel gische vakbond voor transportar beiders BTB overeengekomen. Aanvankelijk was er sprake van zo'n 30 ontslagen. Het banenverlies bij de Union in Terneuzen is een gevolg van een grote reorganisatie binnen het Belgische bedrijf, met verder ves tigingen in Antwerpen, Gent en Zeebrugge. In totaal vallen er een kleine honderd ontslagen, waar van vijftig in Antwerpen. In Terneuzen kan een deel van het banenverlies via natuurlijk verloop worden gerealiseerd. De reorganisatie bij Union is een ge volg van minder werk op het ka naal Terneuzen-Gent en het te rugbrengen van het aantal be manningsleden op de sleepboten van vier naar drie. Tegen met na me deze maatregel hebben de bonden zich uit veiligheidsover wegingen verzet. Van onze verslaggever Breda - De Rijksrecherche start een oriënterend onderzoek naar de bewering van de Bredase politieman P.M. dat het Open baar Ministerie in het arrondissement Breda het niet zo nauw neemt met de opsporingsregels. M., die ontslag krijgt omdat hij voor 150 te veel gedeclareerd zou, hebben, wordt daarover bin nenkort gehoord door de Rijksre cherche uit Arnhem. Daarvoor is gekozen vanwege de objectiviteit. De politieman, die voor een ob servatieteam werkte, kreeg per 1 september oneervol ontslag van wege de te hoge declaratie. De advocaat van M., de Bredase ad vocaat mr. H. Stein, probeerde in de onderhandelingen met de korpsleiding onoorbare werkwij zen van de regiopolitie als argu ment te gebruiken om zo eervol ontslag te verkrijgen voor M. Toen de politie daar niet op in ging, besloot Stein de feiten tij dens een openbare rechtszitting wereldkundig te maken. Zo zou de politie telefooncellen onklaar hebben gemaakt, zonder machti ging telefoongesprekken hebben afgeluisterd, drugstransporten doorgelaten hebben zodat ver voerders in het buitenland ge pakt konden worden en inkijk operaties hebben verricht onder het mom van een zogenaamde schouw. Justitie in Breda rea geerde schouderophalend op de beschuldigingen en stelde dat er voor en na de parlementaire en quête-Van Traa volgens de regels gewerkt is. De korpsleiding van de politie Midden- en West-Brabant som meerde M, direct aan te geven welke opdrachten hij destijds van zijn superieuren heeft gekregen. Advocaat Stein heeft zijn cliënt geadviseerd daar niet op in te gaan. Voor justitie zijn de uitlatingen van M. nu toch voldoende reden om de Rijksrecherche een onaf hankelijk onderzoek te laten in stellen naar de verklaringen van ex-agent M. Een moeder in het Zwitserse Churwalden duwt haar kinder wagen door een dikke laag sneeuw. In de Alpen is gisteren de winter al ingevallen. In Zwitserland en Oostenrijk viel veel sneeuw. Veel bergpassen in beide landen moesten worden af gesloten. Daaronder ook de Brennerpas, die de hoofdverbin ding vormt tussen Oostenrijk en Italië. Een aantal vrachtwa gens is daar vast komen te zitten. Hét treinverkeer, liep giste ren grote vertraging op. In Noord-Italië ten zuiden van de Alpen heerst door hevige regenval grote wateroverlast. Straten inVenetië en Milaan kwamen gisteren blank te staan. Het Lago Maggiore op de grens van Zwitserland en Italië is buiten zijn oevers getreden. In het Zwitserse Locarno sloten de autoriteiten enkele straten af. Veel huizen liepen onder water. Aan de Italiaanse zijde is in enkele plaatsen de alarmtoestand afgekondigd. foto epa Van onze verslaggever Middelburg - De sluiting van het FNV-kantoor in Zeeland is nabij. Bezuinigingen maken een landelijke reorganisatie nood zakelijk. Negen districtskantoren moeten worden terugge bracht tot zes kantoren. Zeeland moet volgens het reorganisa tieplan worden samengevoegd met Rotterdam. Een veelzijdige collectie waardevolle merkkleding, in de maten 36 tot en met 50 (2) voor de jonge en jeugdige vrouw Winkelcentrum de Wagenhoek OUOENBOSCH Volgens secretaresse S. Dijkhui zen van FNV Zeeland is het alle maal nog onduidelijk wat de ge volgen van de reorganisatie voor de vakbondsondersteuning in de provincie zijn. Wel verwacht ze dat op de dis- trictsraadvergadéring van 25 no vember spijkers met koppen wor den geslagen. Of de sluiting van het Zeeuwse kantoor onafwendbaar is, daar durft ze geen zinnig woord over te zeggen. FNV Zeeland heeft 2,5 formatie plaatsen aan districtsbestuurders in dienst, een administratieve kracht met een volledig dienst verband en nog een parttime-me dewerker voor de administratie. De ondernemingscommissie en dienstenbond zijn het niet eens met de reorganisatieplannen. Dit voorjaar is er een bemiddelaar aangesteld die moest proberen de knelpunten boven water te krij gen en de overlegsituatie tussen de betrokken partijen te verbete ren. Een belangrijk deel van de dis trictsraadvergadering is gewijd aan de perikelen rond de reorga nisatie en sluiting van het FNV- kantoor in Zeeland. Brussel (anp) - De Belgische poli tie heeft tot dusver nauwelijks kinderporno aangetroffen op de duizenden videobanden die ze in beslag heeft genomen bij Mare Dutroux. Van de 4300 videoban den is ruim de helft bekeken. Op drie banden is ontucht met min derjarige meisjes te zien. Zes rechercheurs van de Rijks wacht zijn al drie maanden bezig met het bekijken van de video banden. Veruit de meeste bevat ten gewone teken- of speelfilms. Op slechts drie cassettes is kinderporno te zien. Op honderd andere banden is porno met volwassenen gevon den. Op geen van de opnamen is een van de vermoorde of vermiste Belgische meisjes te zien. Even min zijn politici of magistraten herkend. Van onze verslaggevers Utrecht/Breda - The Greenery International, de veilingcom binatie die ook de Bredase RBT-veiling heeft opgeslokt, heeft nauwelijks geld om een sociaal plan te bekostigen voor de 500 veilingmedewer- kers die hun baan verliezen. Daarom legt de uit de fusie van negen groente- en fruitveilingen ontstane marketing- en verkoop organisatie de nadruk op hét her plaatsen van de overtollige mede werkers bij andere bedrijven. En wanneer dat niet lukt, kunnen ze in de WW of de bijstand belan den. De vermogenspositie van de nieuwe superveiling is zwak, zo gaf bestuursvoorzitter W. van der Mee gisteren in Utrecht toe tij dens een toelichting op de plan nen van de nieuwe agrarische mammoet-onderneming. Districtsbestuurder De Graaf van de Dienstenbond FNV voor spelde al vijf maanden geleden dat de veilingfusie honderden medewerkers hun baan zou kos ten. „De hele operatie is gericht op het terugdringen van kosten. Dan weet je dat het banen kost. Maar tegen de weg die nu geko zen is zullen wij ons verzetten. En niet zo'n beetje ook." Uitgangspunt van de bond is dat mensen die bij de veilingen ont slagen worden, niet in de WW of de bijstand belanden. De Graaf: „The Greenery zegt geen geld te hebben om dat te voorkomen. Dus is er sprake van een conflict. Wij gaan dat hard spelen." Volgens De Graaf heeft een ex tern adviesbureau voor The Greenery een nieuwe structuur opgezet en met een eenvoudige aftreksom bepaald hoeveel men sen er straks te veel zijn. „Maar zo eenvoudig werkt dat natuur lijk niet. Vaak betreft het perso neel dat al lang in dienst is en laag opgeleid. Voor die mensen eisen wij een 'niet-in-de-WW-ga- rantie', bemiddeling en omscho ling. The Greenery zegt voor dat doel geen geld te hebben, maar er is kennelijk wel genoeg geld voor het aantrekken van 110 nieuwe, commerciële mensen. Ik kan dat niet rijmen. Daarom zullen wij ons met klem verzetten tegen het zonder meer buiten zetten van personeel." Het heeft De Graaf 'verbaasd' dat van de RBT-veiling in Breda niet veel meer overblijft dan een 'af zetpunt', waar tuinders hun pro ducten kunnen afleveren: „Een modern complex met goede uit valswegen naar alle exportmark ten. Ik ken wel complexen die er slechter bijstaan of een ongunsti ger ligging hebben." OP ECONOMIE - A7: RBT-directeur Rijsdijk i is 'ontgoocheld' (ADVERTENTIE) i Oud-Vossemeer (gemeente Tholen) I Oppervlakte: 2070 ha - Inwoners: 2.370 Markant punt: De hervormde Kerk. Een 15e eeuwse kruiskerk die midden in het dorp staat. Verklaring gemeentewapen: Goud met een rode vos, zwemmende op een blauwe en zilveren zee. Door Romain van Damme Antwerpen - De ongeveer tachtig organi saties die in de provincie Antwerpen voedsel verstrekken aan duizenden ar men, hebben er een geduchte concurrent bijgekregen. Exportbedrijfjes stappen op grote warenhui zen en de groothandel af, waardoor de voed- selorganisaties voor een gesloten deur komen te staan. De exportbedrijfjes kopen namelijk tegen een gunstige prijs voedselpartijen op. Meestal is dat voedsel dat tegen de uiterste verkoopdatum aanzit. De partijen verdwijnen vervolgens voor een groot deel naar Oost-Eu ropa, waar ze voor een hogere prijs op de markt worden gebracht. „Maar ook hier in de stad zelf wordt dat blijkbaar verkocht, al heb ik dat zelf nog niet geconstateerd," zegt An- nemie Luyten van welzijnsorganisatie De Loodsen. Die organisatie coördineert de werkzaamheden van de verschillende voed- selorganisaties. „Omdat die bedrijfjes par tijen opkopen, komt er minder terecht bij de voedselorganisaties. Die organisaties moeten nu veel meer moeite doen om aan eten te ko men om het daarna weer te kunnen verdelen onder de hulpbehoevenden." In de provincie Antwerpen zijn ruim 3500 gezinnen voor hun dagelijks eten afhankelijk van organisaties die voedsel verstrekken. „Ongeveer zes jaar geleden waren er in Antwerpen slechts enke le plaatsen waar eten werd uitgedeeld, nu zijn er in de stad zelf zeker dertig plaatsen en in de provincie tachtig!," zegt Annemie Luyten. Die organisaties hebben niet alleen te kam pen met de concurrentie van de 'bedrijfjes', maar hebben ook te maken met de mindere voorraden van de twee Voedselbanken in de provincie Antwerpen. VERVOLG OP BUITENLAND - A5 Ik neem een proefabonnement: Naam: Adres: Postcode: Plaats: I Telefoon (voor controle bezorging): O Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar I Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1