EN Verwarring over missie Oost-Zaïre O Endemol verkoopt belang in Sport 7 'Bredase xtc-bende beroofde 'Hakkelaar' van partij hasj' Historische ontmoeting in Yaticaan DE STEM De Stem voor stad en streek Voor rokken naar: van der meer damesmode AGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N Roosendaler bekent doden van vriendin Man uit Tilburg opgepakt voor 121 aanrandingen VS blokkeren herverkiezing Boutros Ghali VS sturen geen gevechtstroepen Uitzendrechten Champions League blijven bij de NOS Ook CNV-leden Muiten tot staking bij NS 4 weken voor 17,- l-J x 53 m ïoordstraat 29 terneuzen tel. 0115-612152 De Drie Ambachten IfsIG DOOR 3TE PROCEDURE van het waterschap woensdag 18 decem- het waterschapskan- Terneuzen, overeen- bestedingsreglement, artikel 7 lid 2 en arti- aanbesteed: 1996, inzake: NATUURVRIENDE- HET ISABELLAKA- TE SAS VAN GENT bestaan in hoofdzaak verruimen waterloop, 7.050 m3 verruimen waterloop, ;a. 6.650 m3 i verruimen waterloop, jot, laden ca. 3.325 m3 terrein/over weg ca. :n bovengrond ca. 7 ha terreinophoging ca. >ot ca. 4.660 m3 ren ca. 5.5 ha ijbehorende werkzaam- >n april 1997 worden op-( in vier wekelijkse ter- verwerkte bedrag. kost 160.- (inclusief mber verkrijgbaar: aan de kas van water- jachten (openingstijden jdag 9.00-12.00 uur en i volledig ingevulde en .aalkaart of bankcheque ►chap De Drie Ambacn- 'olgt adresseren: water- jachten, postbus 110' N, in de linkerbovenhoeK Jen; het bedrag op postreK ame van waterschap U Jer vermelding van „o laai". strekt op het kantoor van emd op dinsdag 10 de uur. De nota vani inlicn age vanaf woensdag n de bestekhouders toe eten vóór het tiidst'PHvrpg en bezorgd op het a wordt gehouden. n de UAR 1986 bedoelde rover deze anders zijn /an de laagste prijs zijn. oals vermeld op de b J jhorende staat van ler 1996 ■oornoemd, graaf retaris 136e JAARGANG 3 KATERNEN De Binnenkrant Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland Gids BTV-programma s 02 Lijf Leven El t/m E3 A2 A3/A4 A5 A6 A7 B1 t/m B3 C1 t/m C4 D1 De Boer hekelt bedrijvenplan van Wallage PAGINA Eerste ernstige ongeval in Kanaaltunnel PAGINA Krajicek begint in Hannover met zege op Chang PAGINA Roosendaal - De 29-jarige J.K. I uit Koosendaal heeft tegenover I de politie bekend zijn 51-jarige I vriendin D. de Bruijn maandag om het leven te hebben gebracht. üe man kon het niet verkroppen zijn vriendin, een alleen- ,„ande weduwe, hun relatie en- I kele dagen daarvoor had verbro- 1 'en- I Het levenloze lichaam van de I wouw werd maandagochtend in I tiaar woning aan de Champetter- I berg in Roosendaal aangetroffen. De politie was daar een kijkje I gaan nemen op verzoek van een I familielid van de verdachte. K. I zou haar hebben'gebeld en heb- I ben verteld dat hij zijn vriendin I met een mes had gestoken. On- moet uitwijzen of er I sprake is van moord of doodslag. Tilburg (anp) - De politie van Til burg heeft, naar nu pas bekend is geworden, begin november een 35-jarige man uit die plaats aan gehouden op verdenking van 21 aanrandingen. De slachtoffers zijn bijna allemaal vrouwen in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar. De man, die zijn slachtoffers dik wijls met grof fysiek geweld be laagde, zou zich vanaf eind 1995 verder tientallen keren schuldig hebben gemaakt aan schennis- pleging. Volgens de politie heeft jè verdachte inmiddels een groot aantal zaken bekend. Hij bevindt zich sinds zijn aanhouding in voorlopige hechtenis. New York (dpa/afp) - De Verenig de Staten hebben gisteren met hm veto een nieuwe ambtster mijn van de chef van de Verenigde (VN), Boutros Ghali, ver- -d. Het is de eerste keer in is 51 jaar die de VN bestaan dat ten secretaris-generaal door een Amerikaans veto wordt wegge stemd. De VS waren de enigen van de vijftien leden van de Veilig heidsraad die tegen de 74-jarige Egyptenaar stemden. Washington ®dt Boutros Ghali teveel diplo- en politicus en te weinig her- er en bestuurder. Ghali houdt echter vast zijn kandidatuur. Hij heeft aangekondigd voor zijn positie te 'lijven vechten. Dat heeft alleen als Washington radicaal van Machten vérandert. "e VS zijn het machtigste land binnen de Verenigde Naties en ne- circa een kwart van de kosten het VN-apparaat voor hun re- kening. Met het voldoen van die 'N-rekeningen lopen de VS even- *1 ver achter. De 1,4 miljard dol- achterstallige betalingen ge- extra gewicht aan het Ameri- saanse oordeel over de secretaris- Die p-p-pak ik nog wel terug Van onze redactie buitenland Ottawa/Oostende - De Canadese regering heeft vertegenwoor digers van de landen die aan een interventiemacht in Oost-Zaï re meedoen, voor vandaag-in New York bijeengeroepen. Canada, dat de leiding op zich heeft genomen van de militaire en humanitaire interventie, is in ver warring geraakt over de noodzaak en de doelstellingen ervan. De Canadese minister van Buiten landse Zaken, Lloyd Axworthy, zei dat er geen besluit over de mis sie valt voor de politieke bijeen komst van vandaag in New York en het militaire ov.erleg in Stutt gart. Dat overleg is verplaatst van morgen naar vrijdag. Het bestaande mandaat voor de missie is vooral gericht op de vluchtelingen in Oost-Zaïre, van wie een groot deel inmiddels is te ruggekeerd naar Rwanda. Of en hoe de opdracht van de vredes macht wordt aangepast, is vooral afhankelijk van medewerking van de Rwandese regering. Nederland is in principe bereid het mandaat van de vredesmacht van de Verenigde Naties (VN) voor Zaïre aan te passen, zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt hulp te bieden in Rwanda. Minis ter Voorhoeve van Defensie zei 'dit gisteren op een conferentie van de West-Europese Unie (WEU) in Oostende. Het Europese defensie-bondge nootschap besloot daar logistieke steun te verlenen aan de militaire VN-missie. Ook het Nederlandse kabinet neemt pas na de bijeen komst in Stuttgart een beslissing Hilversum (anp) - De NOS heeft met de Europese voetbalbond (UEFA) overeenstemming bereikt over het behoud van de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden in de Champions League voor de komende drie sei zoenen. Het exclusieve recht geldt tot en met het seizoen 1999/2000. De kosten van de overeenkomst houdt de NOS voor zich. Met ingang van komend seizoen breidt de UEFA de Champions League uit van zestien tot 24 clubs. De landskampioenen, aangevuld met een aantal nummers twee uit de landelijke competities, spelen van septem ber tot en met december in zes poules. Nederland speelt waarschijnlijk met twee teams. Na de winterstop spelen de nummers één van de poules en de twee beste nummers twee de kwartfinales. Die zijn in maart en krijgen in april een vervolg in de halve finales, ook met een uit- en thuiswedstrijd. Daarna volgt de finale in mei. De uitzendingen van de wedstrijden zijn op woensdag, zoals nu al gebruikelijk is. Maar door de uitbreiding zullen ook op donderdag samenvattingen te zien zijn. (ADVERTENTIE) ®aag (anp) - De Vervoers- <w ^eeft gisteravond be- L Ogende week maandag en ®ag te gaan staken bij het rei- I Jösvervoer van de Nederlandse RnnT8®' leden van de I steunen dit besluit met F.emeerderheid, zo is gebleken l edenvergaderingen. Het con- lif Jïa' °ver de vormgeving van In """nge werkweek bij de NS. I dan'i FSV besloot maan- j®? al tot een staking. '*0OK BINNENLAND -A4: 'nisma peinst er niet over ip4r&mdrei9ende WERELDAKTIE DEZE WEEK BIJ HANS VERKERK KEUKENS DEZE AKTIE IS UIT CONCURRENTIE OVERWEGING GEHEIM KOM SNEL EN ONTDEK HET GEHEIM!! GOES: RINGBAAN WEST 2b - Ol 13-216451 11 S KEUKEN- IN BADKAMER OPSTELLINGEN ROOSENDAAL: NISPENSESTRAAT 10 - 0165-558843 HOEK NIEUWE MARKT - WU VERSTREKKEN UIT CONCURRENTIE OVERWEGINGEN TELEFONISCH GEEN INFORMATIE!! Euregio- televisie van de baan PAGINA Actie'Hier bouwen Zeeuwen' PAGINA Zeezeiler Henk de Velde in televisie documentaire PAGINA 8 ''710311 "000218" I I I I I WOENSDAG 20 NOVEMBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Powerdrinks doen niet meer dan kop koffie MIN./MAX. 2/6 PAGINA WJfftl Winterse buien Van het weer hebben we voorlopig weinig goeds te ver wachten. De bewolking overheerst en regelmatig vallen er winterse buien. De wind is krachtig. over de bijdrage aan de missie. De Verenigde Staten zien af van het sturen van gevechtstroepen naar Midden-Afrika. Minister van Defensie Perry zei gisteren dat maximaal duizend man militair personeel voor logistieke bijstand met de humanitaire missie van de VN, worden meegestuurd. Hij neemt aan dat die missie dan in Rwanda plaatsheeft. Rwanda heeft echter herhaald dat er helemaal geen internationale macht op zijn grondgebied moet komen. De speciale VN-gezant en de eventuele bevelhebber van een internationale militaire missie in het rampgebied, de Canadezen Raymond Chrétien en generaal Maurice Baril, kregen dit gisteren in de Rwandese hoofdstad Kigali nogmaals te horen van vice-presi dent Paul Kagame. Volgens de Rwandese regering is het vluchte lingenprobleem opgelost en hoeft er geen sprake meer te zijn van militaire acties. De terugkeer van een half miljoen Rwandese Hutu's uit oostelijk Zaïre naar Rwanda heeft de plan nen om militair in te grijpen in de war geschopt, maar de internatio nale hulporganisaties blijven erbij dat nog ruim een half miljoen uit geputte vluchtelingen ronddolen in het oosten van Zaïre. De vluch telingenorganisatie van de VN wil in principe dat de missie doorgaat. Paus Johannes Paulus II en de Cubaanse leider Fidel Castro spraken gisteren in het Vaticaan dik een halfuur met elkaar. Bij die gelegenheid nodigde Castro de kerkvorst uit voor een bezoek aan zijn land. De paus nam de uitnodiging aan. foto epa Door Aart Heering Vaticaanstad - Paus Johannes Paulus II heeft gisterochtend de Cubaanse leider Fidel Cas tro in audiëntie ontvangen. Daarmee is weer een uit de Koude Oorlog stammende muur geslecht. Tijdens hun 35 minuten durende onderhoud nodigde Castro zijn gastheer uit voor een bezoek aan zijn land. De paus, die de toezeg ging vroeg en kreeg dat hij daar bij vrij met iedereen zal kunnen spreken, heeft de uitnodiging aanvaard. Volgens de Vaticaanse woordvoerder Joaquin Navarro- Valls zal hij waarschijnlijk nog in 1997 napr Havana afreizen. Tijdens het gesprek, waarvan zoals gebruikelijk geen verdere details zijn meegedeeld, heeft Castro de economische proble^ men in zijn land en de gevolgen van het Noord-Amerikaanse handelsembargo aan de orde ge steld. De paus bracht de kwestie van de mensenrechten op Cuba ter sprake en de belemmeringen waarmee de geestelijkheid op het eiland.nog steeds te kampen' heeft. De toenadering tussen de-twee is echter meer dan alleen het resul taat van een uitwisseling van po litieke belangen. De Poolse paus en de door de jezuïeten opgeleide communistische leider delen ook belangrijke gezichtspunten. Geen van beiden ziet de Wester se consumptiemaatschappij bij voorbeeld als lichtend voor beeld. De historische ontmoeting tus sen Castro en de paus maakt een einde aan meer dan dertig jaar van wederzijds wantrouwen. In het begin van de jaren zestig werd op Cuba het kerkelijk bezit genationaliseerd, nadat de hoge clerus zich tegen de revolutie had gekeerd. Onder Russische invloed werd de staatsideologie officieel atheïstisch en mocht het geloof alleen nog maar bin nenshuis en in de kerk worden beleden. Pas in 1984 kreeg het christendom weer een zekere mate van erkenning door het re gime, toen Castro zijn bewonde ring uitsprak voor de goede wer ken van nonnen en wees op de afkeer van egoïsme, gierigheid en vraatzucht, die socialisme en christendom gemeen hebben. Het ijs begon te dooien in 1989, met het slechten van de Berlijnse Muur en het bezoek van Gor- batsjov aan het Vaticaan. Ook Cuba stelde zich langzaam aan open voor niet-communistische invloeden en daarmee ook voor de katholieke kerk. In 1991 werd de verplichting voor partijleden opgeheven om geen geloof te praktizeren. Het ijs brak defini tief toen de paus in 1994 de aartsbisschop van Havana, Jai me Ortega, kardinaal maakte. Van onze redactie economie Amsterdam - Amusementsondernemers John de Mol en Joop van den Ende hebben persoonlijk de angel gehaald uit hun kersverse beursfonds Endemol. Zij namen gisteren het belang van bijna twintig procent over dat Endemol had in het tv-station Sport7. Door John Lazaroms Breda - De Bredase xtc-ben de heeft een partij hasj afge pakt van een grote criminele organisatie uit Amsterdam, hoogstwaarschijnlijk van de bende van Johan V., beter bekend als de 'Hakkelaar'. Dat stellen ingewijden in het criminele milieu. Om de ongeveer vierhonderd kilo hasj te bemachtigen, ont voerde de Bredase bende een in België wonende Nederlander die het spul'had verstopt. De man werd gedwongen de berg plaats van de partij aan te wij zen. Naarmate het zogenoemde Juliet-onderzoek naar de acti viteiten van de xtc-bende vor dert, wordt steeds duidelijker dat de leden zich in het hele land bezig hebben gehouden met het beroven van andere drugsdealers. In de dossiers van justitie, opgebouwd uit on der meer de verklaringen van kroongetuige P.P., zouden veel van dergelijke roven voorko men. Probleem voor justitie is echter dat deze amper te bewij zen zijn, omdat er nimmer aan gifte is gedaan bij de politie. Gisteren werd bekend dat het politie-infiltratieteam (PIT) eind 1995 300.000 gulden is 'kwijtgeraakt' in het Juliet-on- derzoek. Dat bedrag zou door infiltranten gebruikt zijn om het vertrouwen te winnen van bendelid J.S. S., die al maan den vastzit op verdenking van handel in xtc, zou het geld in de buurt van Oosterhout van een infiltrant hebben gekregen bij een pseudo-koopactie. De politie-infiltrant wilde met het geld ongeveer 100.000 xtc-pil- len kopen die eerder door.de bende in Groningen waren ge roofd. S. werd, nadat het geld aan hem was overhandigd, gevolgd door een observatieteam van zestien agenten. Toen de poli tiemensen hem aanhielden, had hij nog maar 15.000 gulden in zijn auto. Plaatsvervangend hoofdoffi cier van justitie mr. G. Bouman wil geen mededelingen doen over het hoe en waarom van het 'zoek raken' van de 300.000 gulden. Hij bevestigt alleen dat de Rijksrecherche al twee maanden bezig is met een oriënterend onderzoek naar de wijze waarop het geld is ver dwenen. De politie hield gisteren een eerder vrijgelaten verdachte aan in het Juiiet-onderzoek. Het gaat om de 28-jarige Bre- danaar F.B.. Rechercheurs hebben, naar nu pas bekend is geworden,, eind oktober 44 kilo xtc-poeder gevonden op de voormalige vuilstort 'De Hille- put' in Oosterhout. Het spul is daar zeer waar schijnlijk gedumpt omdat het niet de juiste kwaliteit had. Het poeder bleek gemaakt të zijn met apparatuur van de bende. Met de aanhouding van F.B. komt het totaal aantal ver dachten in deze zaak op 27. Er zitten twaalf mensen in voorar rest. De wapenleverancier die yorige week in Kaatsheuvel werd aangehouden, zit ook nog steeds vast. De oplopende verliezen van de sportzender zetten de koers van beursnieuweling Endemol de laatste dagen danig onder druk. 'Nadat de koers in de eerste weken na de introductie van het fonds op de Amsterdamse beurs was opge lopen van. 48 naar meer dan 60 gulden, duikelde het aandeel be gin deze week naar 56,50 gulden. Aanleiding voor die onrust waren de berichten dat de 'aanloopver liezen' van Sport7 tot circa 175 miljoen gulden zouden kunnen oplopen. Na de bekendmaking van de actie van de twee oprichters/grootaan deelhouders veerde de koers gis termorgen 4,40 gulden op. Het slot van 59,50 gulden was drie gulden boven de slotkoérs van maandag. Directeur P. de Vries van de Vere niging van Effectenbezitters (VEB) reageerde gisteren tevre den op de manoeuvre van Van den Ende en De Mol. „Ze hebben 20,7 miljoen gulden betaald voor het Spört7-belang, gelijk aan de oor spronkelijke aankoopprijs. Dat is gezien de situatie waarin de tv- zender nu verkeert, heel schappe lijk," vindt De Vries. „Netter kun je het niet doen." - De eigendomsverhoudingen bij Sport7 ondergaan na de overgang van het Endemol-pakket naar de 'twee grootaandeelhouders geen verdere verandering. ING, Philips en KPN, die elk ook een kleine twintig procent van de Sport7- aandelen bezitten, hebben te ken nen gegeven dat zo te willgn hou den. (ADVERTENTIE) 's-Gravenmoer Oppervlakte: 534 ha - In.woners: 2.182 Markant punt: De waterlopen met bruggetjes door een deel van het dorp. Verklaring gemeentewapen: In blauw, 5 liggende turven van goud; geplaatst 2 en 3; het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren en vastgehouden door 2 gouden leeuwen. Ik neem een proefabonnement: Naam: Adres: Postcode: Plaats: V£> cn 2 L-« Telefoon (voor controle bezorging): Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1