OGGI Italiaanse politie stuit op 'pedofiele Internationale' Navo bang voor uitstel uitbreiding 19" DE STEM iging 'ivank Internationale druk op Milosevic groeit Kamer: 'Rijke politiekorpsen moeten arme financieel helpen' Kwaliteit Hollandse ui om te huilen Ch Huiswijn, rood, wit, wit moelleux, blanc de blancs, rosé of droge rosé, 3 flessen naar 1 1 Q(| keuze a 1 liter -1785 -L JLa Zr\J Russen en Koreanen toch weer bij Fokker-curatoren LAMINAAT PARKET de lopers AGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N D Topmanagers Nederland vol optimisme Staphorster 'wonder-den' omgezaagd Door nieuw wapenoverleg SCHOENEN KLEDING SPORT KIJK 00K IN ONZE FOLDER Meer dan 160 winkels. Kijk in de Gouden Gids. Nu 6 weken destem voor 31 gulden ER 1996 edkamers. Daar Idoende sporthal- liter onverbiddel- kleedkamers als i tot een kwartier nvangstijdstip op Jregels," merkte de (erder droog op. I gingen zich dan Jedwongen in de kleedkamers om- 1 een echte cipier beheerder over de en de zaal tot gra de volleyballers, te trappelen van aan de slag te hoest slechts één de zaal worden ge- Jivendien waren de leeg. De niet ge- |aze waterafvoer in geringe aantal I strubbelingen die jrwe sporthal de af- lode al zijn geweest ling van de dienst- sporthalbeheerder i van de volleybal- Folgende idee: „Mis- hen ze die man eens Irsus klantvriende- ren," zei hij. Dat de uiteindelijk pas om Ron zal wellicht aan van de beheerder anders hadden allers nog langer |chten met omkle- Ton Koomen. Fred Rabout en Wil [ïationale topklassie- de Ronde van Mid- de bijnaam 'blonde 9-jarige leeftijd af in log eens aan de start de man die zichzelf tws-Vlaamse wieler- l de prijzen viel. [naar het profpeloton bij komen. Voor een ten trui en wat geld als lijzen reed. Voor mij een Ie basis om toe te hap- vat meer financiële ze- lad ik het wellicht ge- 1 al vraag ik me af of ik |eraf spijt van moet heb- irdween op sportgebied [anonimiteit. Tot hij vo- ip de weegschaal ging ie tot zijn ontzetting 95 aangaf. „Toen ik nog mijn ideale gewicht 82 Nu zat ik daar dus 13 [boven. Het gaf zijn be- Kocht een paar loop- en gewend aan compe- zit je er zo weer mid- amslag begin september ijn eerste loop. Gelijk meter. Peter Picavet er was de bezetting niet •k en ik werd tweede, heb ik de daaropvol- ;en pijn geleden. Ik was de wereld en alles aan aam deed pijn. Het gaf eer voldoening." werd dus een regelmati- ijning in het trimlopers- Kreeg bekendheid door Ie start. Terwijl de meer mannen hun wedstrijd jouwen, vliegt de West- >r er vanaf het begin in. ook vaak bij het wiel- k ben van mening dat de ap een daalder waard is. t je in het begin pakt rest nog maar inhalen, e tijdens de Fruitloop in m oktober dit jaar op de mieter bij het verlaten auw helemaal alleen in Er kwamen nog slechts inen terug. Ik werd der- ik het anders aan dan nisschien vijftiende, eigen woonplaats West- as het met deze strijdwij- lopen septembermaand ïgo. Op de 6,2 kilometer zo hard weg dat ik nie- neer heb zien passeren. Et toch weer een brok vol- De intentie om de beste er nog altijd. Zal ook wel eer weggaan. Ik wil in de t ook naar het langere ie. Een halve marathon, an moet er meer getraind Echt, op dit moment door de week geen meter, it allemaal nog puur op ikter dat ik van de wieler- ■b overgehouden. Wellicht binnenkort de tijd om te en dan moet er meer in zitten." SLUIS TERNEU2EN Grote Markt 7 Noordstraat 91 |36e JAARGANG 2 katernen De Binnenkrant A2 Binnenland A3 A4 8 710311 000218 lllll DINSDAG 3 DECEMBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland Gids A5 A6 A7' B1/B2 C1 tfm C3 D1 RTV-programma's D2 Amsterdam (anp) - Nederlandse topmanagers blaken van optimis me over de vooruitzichten voor de Nederlandse economie. Veel meer dan Duitse en Franse colle ga's hebben ze vertrouwen in de toekomst. Daar hebben ze ook re den toe. Alleen Britten maken een beter jaar door. Deze gegevens komen uit de gis teren gepubliceerde opiniepeiling onder 1470 Europese onderne mers, onder wie 102 uit Neder land, in opdracht van het expedi tieconcern UPS. Was in '95 nog 59 procent van de Nederlandse ondernemers optimistisch, voor '97 is dat 68 procent. Staphorst (anp) - De Oosten rijkse Den in Staphorst waar aan geneeskrachtige wérking wordt toegedicht, is het afge lopen weekeinde door onbe kenden tot op een meter hoog te afgezaagd. De resten van de boom zijn voorzien van de bij belse tekst 'Van Rechteren zes'. De den werd in '95 door para normaalgenezer Wim van de Veen ontdekt. Mensen met ge zondheidsklachten uit heel Nederland bezochten de boom de afgelopen maanden om er genezing te vinden. Er kwamen wekelijks honderden mensen, die er met de rug te gen aan gingen staan of er voor gingen zitten. Van de Veen vermoedt dat het afzagen het werk is van de zelfden die de boom eerder dit jaar rondom 5 centimeter diep inkerfden. De boom bleef ech ter leven; volgens Van Veen door de heilzame krachten in de boom. De dèn is nu echter ten dode opgeschreven. Greenpeace wil opslag van kernafval Borssele pagina AZ concurrent NAC in jacht op Gillhaus Groei van Dethon stagneert pagina Centraal nummer voor taxi's pagina De Kameleon van H. de Roos vaart echt MIN./MAX. 3/7 Den Haag (anp) - De Holland se ui zit in een diep dal. De prijs was nog nooit zo slecht. De export is nog niet de helft van enkele jaren geleden. «Het is collectieve narigheid. Dieper dan dit jaar kunnen we niet zinken," zegt J. van der Veen, voorzitter van het Product schap voor Groenten en Fruit. Vooral bij de belangrijke afne mers in Duitsland, Frankrijk en Engeland heeft de vaderlandse ui het verbruid. Ze fruiten liever een Poolse of Spaanse siepel. Belangrijkste oorzaak is volgens Van der Veen de geringe aan dacht van de Nederlandse telers voor de specifieke wensen van die klanten. Ook de kwaliteit van de Hollandse ui is soms om te hui len. Jaarlijks produceren circa 3.800 telers zo'n 600.000 ton uien, waarvan traditioneel 85 procent naar het buitenland gaat, nor maal zo'n dikke 500.000 ton. Dit jaar blijft het echter vooralsnog hij 180.000 ton steken. Mede daardoor ligt de binnenlandse productprijs momenteel op een historisch laag niveau. Vroeger deed een kilo nog wel eens ruim veertig cent, maar mo menteel mag een boer blij zijn als hij een dubbeltje per kilo krijgt. Het Productschap voor Groenten en Fruit gaat daarom werken aan een revival van de vaderlandse W. Begin volgend jaar organi seert de branche-instantie het eerste 'Nederlandse uiencongres', waarbij telers, handelaren en marketingdeskundigen de kop- Pen bij elkaar steken. Toptimistisch Lissabon (rtr/afp/dpa) - De EU-gezant voor het voormali ge Joegoslavië, Carl Bildt, uit te gisteren tijdens de OVSE- top in Lissabon harde kritiek op het bewind van de Servi sche president Milosevic. Bildt vindt dat in Servië radica le politieke hervormingen nodig zijn. Milosevic moet zijn dreige ment intrekken met harde hand een einde te maken aan de mas sale demonstraties tegen zijn be wind. Doet bij dat niet, 'dan wordt de afstand tussen het regi me in Belgrado en de internatio nale gemeenschap dramatisch groter', stelt Bildt. Bildt, belast met het toezicht op de civiele uitwerking van de ak koorden van Dayton, zegt dat er geen 'fatsoenlijke vrede op de Balkan kan zijn tenzij Servië een open en democratische samenle ving wordt'. Hij toonde zich, net als de VS, Frankrijk en Groot- Brittannië, zeer verontrust over de crisis in Belgrado. Die is vol gens hem slecht voor de ontwik keling naar stabiliteit in het voormalige Joegoslavië. Westerse landen hebben wel kri tiek geuit op Milosevic, maar tot gisteren had niemand openlijk gezegd dat hij afstand moet doen van zijn autoritaire manier van regeren. Milosevic was een van de sleutelfiguren bij de totstand- koning van de vredesakkoorden van Dayton. De belangrijkste westerse landen meenden dat zijn steun belangrijk is voor een blijvende vrede in de regio. De VS hebben zich achter Bildt geschaard, maar Groot-Brittan- nië en Frankrijk houden het bij een oproep tot kalmte. Zij spre ken zich niet uit over Milosevic' binnenlandse politieke opstel ling. Joegoslavië - Servië en Monte negro - is niet vertegenwoordigd op de OVSE-top in Lissabon; het lidmaatschap werd in '92 opge schort omdat de OVSE Milosevic als aanstichter van de oorlog be schouwt. In de Servische hoofdstad Bel grado waren gisteren ongeveer 50.000 aanhangers van de oppo sitiebeweging Zajedno (Samen) op de been voor de veertiende achtereenvolgende demonstratie tegen het bewind van Milosevic. Ze trotseerden een sneeuwstorm, dichte mist en de dreigementen van de president dat hij des noods geweld zal gebruiken om een einde te maken aan de beto gingen. De regering heeft de zitting van vandaag van het Servische par lement afgezegd, waar Zajedno Studenten delen bloemen uit aan politie-agenten bij de Amerikaanse ambassade in Belgrado. Daar waren 50.000 demonstranten op de been, ondanks sneeuwstormen en waarschuwingen van president Milosevic dat de politie zou ingrijpen. foto reuter wilde afdwingen dat de resulta ten van de gemeenteraadsver kiezingen van 17 november wor den erkend Zajedno beweert in vijftien van de achttien grote steden de meerderheid te hebben behaald, maar rechters hebben veel uitslagen ongeldig ver klaard, volgens de oppositie on der druk van Milosevic. Een rechtbank heeft zondag avond vijf deelnemers aan de de monstraties tegen de Servische president Milosevic tijdens een snelrecht-procedure veroordeeld tot gevangenisstraffen. Hun eni ge vergrijp was volgens Zajedno 'dat zij één of twee eieren naar het uitgeverij gebouw Vecernje Novosti hebben gegooid'. In to taal zijn sinds zondag 32 mensen aangehouden wegens geweldda den. Volgens de Britse omroep BBC zijn vier betogers tijdens hun ondervraging door de politie mishandeld. Van onze Haagse redactie Den Haag - Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) gaat met de korpsen bespreken of de politieregio's die ruim in de slappe was zitten de 'arme' korpsen financieel kunnen helpen. Hij geeft daarmee gehoor aan de wens van een ruime Kamermeerderheid. De Kamer vindt dat de korpsen binnen nu en drie jaar in een meer gelijkwaardige fi nanciële positie moeten komen te zitten. Dat bleek gisteren tijdens een overleg tussen de Ka mer en de ministers Dijkstal en Sorgdrager (Justitie) over de politiebegroting. De regeringsfracties D66 en PvdA en de oppositiepartijen vinden de huidige ver schillen tussen arme en rijke politieregio's 'onrecht vaardig'. De fracties wijzen erop dat onder meer door de reorganisatie sommige korpsen in een slechte fi nanciële positie zijn gekomen. Andere korpsen heb ben daarentegen flinke reserves weten op te bouwen, (ADVERTENTIE) 3 halen, 2 betalen. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. cn Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 7 december a.s. Amsterdam (anp) - De Russen hebben zich weer aangemeld bij de curatoren van Fokker. Maar ook de vorige week afgewezen Zuid-Koreaanse kandidaat Samsung zoekt weer contact. Deze week verschijnt er een zware Samsung-delegatie bij Fokker in de hoop het afketsen van de aankoopplannen ongedaan te kunnen ma ken. Een curator/woordvoerder van Fokker kon het bericht niet be vestigen. „Er moet wel heel wat gebeuren voordat er enige reden voor optimisme is," zei hij. De overname van Fokker door Samsung ging niet door wegens het af haken van vleugelfabrikant Shorts en tijdgebrek. Samsung onderhan delde ook met de Koreaanse rqgering over financiële steun. Dat duur de Shorts en de curatoren te lang. Van onze correspondent Rome - Pedofilie, illegale adoptie, orgaanhandel. Na de arrestatie van een vermoede lijke kinderhandelaar volgt de Italiaanse politie verschillen de sporen die alle bijna even gruwelijk zijn. Door de vele Belgische contacten van de arrestant wordt al een ver band gelegd met de gruwelen van Marcellines en spreekt de justitie van een mogelijke pe dofiele Internationale. Zaterdag werd op het Romeinse vliegveld Fiumicino een zich Cao Leng Huot noemende Cambod- jaan aangehouden in het gezel schap van twee meisjes van 12 en 10 jaar en twee jongetjes van 8 en 6 jaar, die hij voor zijn kinderen deed doorgaan. De man reisde op een Cambodjaans en een Belgisch paspoort, dat bij nadere controle afkomstig bleek uit een voorraad die vorig jaar in het dorp Poppel is gestolen. Uit diezelfde buit is ook het paspoort afkomstig van een Nigeriaanse vrouw die gisteren op Fiumicino werd aangehouden. De politie probeert nu de herkomst daarvan en eventuele contacten met de Cambodjaan te achterha len. Ook het rijbewijs van Cao Leng Huot en de - eveneens valse - identiteitskaarten van de vier kin deren waren yan Belgische make lij. De vervalsing werd ontdekt, nadat het oudste meisje tijdens de paspoortcontrole in het Frans had gezegd: „Hij is mijn vader niet." Daarop werd in de bagage van de Cambodjaan een honderdtal fo to's van Aziatische kinderen aan getroffen, alsmede een agenda met een groot aantal telefoon nummers in Italië, België en ande re landen. Het probleem daarbij is, dat de nummers in een code zijn geschreven, die de politie ook gisteren nog niet had opgelost. Catalogus Cao Leng Huot, een keurig ge kleed en vloeiend Frans sprekend heer, die door de politie als een 'keiharde' wordt omschreven, heeft alleen losgelaten dat hij het paspoort van een landgenoot in Brussel heeft gekocht en doet er verder het zwijgen toe. De Itali aanse justitie, die de vier kinderen tijdelijk in een Romeins instituut heeft laten onderbrengen, gaat er in eerste instantie vanuit dat zij bestemd waren voor een circuit van pedofielen. De 'catalogus' met kinderfoto's die de Cambodjaan bij zich had, zou daar ook op wij zen. Illegale adoptie is minder waarschijnlijk omdat de beide meisjes daarvoor te groot zijn, voor zwart werk in de door Chine- pagina TJWi?1 Ruig weer De wind speelt vandaag de hoofdrol. In de ochtend wakkert de zuidenwind aan tot krachtig. Na de middag ruimt ze naar zuidwest en neemt dan in kracht af. Bovendien valt er geruime tijd regen. Lissabon (anp) - De uitbreiding van de Navo dreigt vertraging op te lopen als gevolg van het besluit opnieuw te onderhande len over de hoeveelheid conventionele wapens die Europese landen mogen hebben. bijvoorbeeld Amsterdam-Amstelland dat vorig jaar een overschot van zestig miljoen gulden had. Dijkstal maakte duidelijk ook wat aan de scheefgroei te willen doen. Maar na afloop van het overleg gaf hij aan dat het een 'moeilijke weg' zal zijn om dat voor elkaar te krijgen. Het is immers de vraag of de minis ter korpsen die weigeren geld af te staan aan armere, regio's kan dwingen toch daaraan mee te werken. Dijkstal voelt er niets voor korpsen die de afgelopen jaren een financieel wanbeheer hebben gevoerd te gaan 'belonen'. Alleen de korpsen die buiten eigen schuld in de rode cijfers terecht zijn gekomen, zou den moeten profiteren van de vereveningsoperatie. De Tweede Kamer toonde zich gisteren ontevreden over het ontbreken van betrouwbare cijfers over de uitbreiding van dé politiesterkte. Het kabinet trekt volgend jaar honderd miljoen uit voor meer blauw op straat. Dijkstal kon gisteren echter niet aangeven hoeveel extra agenten dat uiteindelijk zal opleveren. Navo-zegslieden zeiden gisteren op de top van de Europese vei ligheidsorganisatie OVSE in Lissabon te vrezen dat Rusland deze nieuwe CFE-besprekingen aangrijpt om expansie van het bondgenootschap te traineren. Vooral Rusland voelt zich in het CFE-akkoord uit 1990 tekort ge daan, omdat het sindsdien een groot deel van zijn wapenarse naal is kwijtgeraakt aan voor malige Sovjet-republieken (Oek raïne, Georgië, Azerbeidzjan, Moldavië en de Baltische staten). Moskou hoopt via nieuwe onder handelingen het bestaande gat met de Navo-landen te dichten. Uitgangspunt van de nieuwe be sprekingen is het bevriezen van de huidige wapenarsenalen. Rusland ziet graag dat dit ook voor de Navo als geheel gaat gel den. Dat stelt het bondgenoot schap echter voor een enorm probleem. Bij het toelaten van nieuwe leden (Polen, Tsjechië, Hongarije) moeten hun wapen- hoeveelheden in het Navo-pak- ket gevoegd worden zonder dat de alliantie haar nieuwe CFE- quotum overschrijdt. Op die ma nier kan Moskou de uitbrei dingsplannen van de Navo in een houdgreep nemen. Het CFE-verdrag zet hiermee de Navo-uitbreiding onder een enorme tijdsdruk. De Navo wil daarover volgend jaar op een speciale top spijkers met koppen slaan. Rusland zal ongetwijfeld eisen dat van expansie pas spra ke kan zijn na een bevredigende afronding van het CFE-dossier. Invloed Ruslands houding past in Mos kous streven de invloed van de Navo te beperken. Premier Tsjernomyrdin pleitte in Lissa bon opnieuw voor een grotere rol van de OVSE voor de Europese veiligheid: „Een grotere Navo zorgt alleen maar voor een nieu we waterscheiding in Europa. Het toekomstige Europa behoort een ongedeeld'Europa te zijn." Volgens de Amerikaanse vice- president Gore hebben de Rus sen last van koudwatervrees. „De Navo is een defensieve alli antie die geen bedreiging vormt voor andere landen," betoogde hij. Ook Rusland is volgens hem gebaat bij Navo-uitbreiding, omdat die de stabiliteit in Mid den-Europa vergroot. (ADVERTENTIES) se bendes geëxploiteerde leerbe- werkingsateliers zijn de jongetjes nog te klein en over orgaanhandel is weliswaar veel gespeculeerd, zonder dat in Italië ooit een con creet geval is ontdekt. Wellicht waren de man en zijn 'beschermelingen' op weg naar Noord-Italië waar in de afgelopen maanden regelmatig pornofilms met Aziatische kinderen in beslag zijn genomen. Kinderen uit Thai land, de Filipijnen, Cambodja en India worden vaak gebruikt voor dergelijke films, waarvan volgens een recente schatting er ieder jaar 280 miljoen circuleren, met name in de westerse wereld. De totale jaaromzet van kinderporno wordt op vijf miljard dollar geschat. Maar het is ook mogelijk, dat de kinderen bestemd waren voor an dere Europese landen. De 'door voer' via Rome is in dat verband minder riskant, omdat pedofilie in Italië niet strafbaar is. De openba re aanklager kan de volwassene vervolgen wegens vrijheidsbero ving, geweldpleging of verkrach ting, maar het vergrijp zelf be staat niet in de Italiaanse wet. Het kamerlid Alessandra Mussolini heeft daarom opgeroepen om een wetsontwerp, waarin dit wel gere geld wordt, maar dat al jaren op parlementaire behandeling wacht, nu eindelijk eens aan te nemen. SNOW- JOGGER VOOR HET HELE GEZIN In 3 kleuren. Mt 30-47. WILDE PLANTEN IN ZUIDWEST-NEDERLAND (2) 1 Lelietje-van-dalen Het Lelietje-van-dalen, ook wel Lelietje-der-dalen genoemd, is een oorspronkelijk wilde plant uit bosrijke streken op diluviale gronden, in Zuid-Limburg en in de duinen. Is als sierplant veel aangeplant in tuinen en parken en van daaruit ontsnapt, zodat ze ook aan dijken en op plaatsen waar tuinafval gestort wordt, kan voorkomen. De in een tros groeiende bloemen ver spreiden een hemelse geur. Tekening: Nederlandse Oecologiscbe Flora. Uitgave /VN. Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon nr.: Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: I Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda j "Alleen geldig als u de afgelopen 3 maanden geen proefabonnement heeft gehad. - 1J DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 1 J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1