NIEUWS- El ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH - VLAANDEREN. N°. 9. Zevende jaargang. A0 J §66. MIDDELEN VAN GEMEENSCHAP. NLllSlïlSWMLlll Dit Weekblad verschijnt iederen Vrijdag.—Prijs per drie Prijs der Advertenliën, van 1-5 regels/" 0,75; elke re»el ma:-.oor hot voormalig 4de district v9n Zeeland/"'f,15; Viwlflcr IVfflflvf daarboven 0,1214. behalve het zegel van f 0,35 voor iedera voor do overige plaatsen des Rijks franco per post f l.'JJ J O l'laal l. plaatsing. Groote letters naar het gelal gewone regels. Afzonderlijke Nummers ƒ0.10. die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brieven, de Redactie betreffende, beneyens Advertentiën en gewone Berichten of Alededeelingea van Correspondenten te bezorgen hij den Uitgever dezes, alles franco, behalve de bekende Correspondentiën. Als we den blik werpen op de kaart van ons gewestdan moeten we we maakten meermalen deze opmerking tot de erkentenis komendat het in de laatste 50ja 30 jaren uitwendig is omgekeerd. Zien we, om iets te noemen, op onze ver beterde gemeenschapsmiddelen, zoo nooilig in ons gewest, ons geïsoleerd gewest, dan springt die waarheid sterk in 't oog en dan moet iedere poging die strekt om dien toestand te verbeterenons en alle wei denkenden verheugen. Wij behooren tot dezulken die de stelling durven onderschrijven, dat waarachtige volksdeugd eenen welkomen vruchtbaren grond vindt in den vooruitgang dor beschaving! Ondanks ons isolement, mogen wij in dit gewestvergeleken met andere niet te zeer over onbeschaafdheid klagen volksonderwijs volksonderricht volksvermaak, staan hier op eenen trap, dien men om iets te noemen in menig departement van het Rijk der groote natie," die zich zoo gaarne als de toongeefster der beschaving wenscht te zien begroeien te vergeefs zoeken zal Een der verschijnselen waaruit wij, onder meer, dit afleiden, is ook het opflikkeren van staatkundig leven in dit gewest. Na den schok van 1848na de nieuwe grond wet, kreeg ook hier het politiek leven eenen stoot en riep eigenaardige verschijn selen in 't leven. De nieuwe gemeentewet plaatste Burgemeesters en Secretarissen tegenover het publiek, in eene geheel nieuwe en eigenaardige verhoudinghet recht van vcreeniging en vergadering was ook onder ons niet vruchteloos geschreven: om iels te noemende vereeniging van Burgemeesters en Secretarissenin het voormalig 4de District van Zeelandis eene vrucht van dat ontwaakt staatkundig leven. Mochten wij meestal weinig teekenen van leven naar buiten bij die vergadering ont moeten, wij hebben gegronde reden om le veronderstellen, dat zij inwendig hare vruchten droeg de uitvoering der gemeentewet der bijzondere wetten op het armbestuur de verkiezingen, de militie en liet onder wijs behoorden almede tot den kring der werkzaamheden dier vergadering. Dat ze wanneer liet pas geeftook teekenen van leven naar buiten weet te geven daarvan deeien wij het bewijs mede in eene dezer dagen van haar uitgegane circulaire. Dit teeken verheugt ons met het plan zijn wij hoogelijk ingenomen en wij hopen dat het slagen zal wij wenschen de vergadering van Burgemeesters en Secretarissen in ons gewest, dat zij, met het oog op 't algemeen welzijnonze gemeenschapsmiddelen als voertuigen van volksbeschaving en volksge luk, in verband ook met stoffelijke welvaart moge ter harte nemen; dat ze ook eenmaal e'zoo onzen spoorweg fcehandele, óuzê* uit- woteringswegen ter harte neme kortom met alle onze belangen handele, als met het telegraafkantoor. In een volgend num mer deelen we daarover onze beschouwingen medenu geven wij de circulaire zelve van den volgenden inhoud Oostburg, den 12 Februarij1866. Aan de Baden der Gemeenten in het voormalig 4e District van Zeeland. Mijne liecrcn 1 Op den 13 Februarij 1863 werd door de collegien van burgemeester f.s wet houders van 15 Gemeenten in dit (voormalig 4de) District, aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlaiidsche Zaken, gemeenschappelijk ingediend een Verzoekschrift van den volgenden inhoud Geven zeer eerbiedig te kennen de ondergeteekendenBurgemeesters en Wet houders van Gemeenten in het voormalig 4de District van de Provincie Zeeland: „Dat in dit gedeelte der Provincie meer en meer liet gemis zich doet gevoelen aan eene Telegrafische verbinding met do overige doelen des Rijks zoowel als met het buitenland, inzonderheid liet naburige Belgie. Dat iu deze streken een zeer uitgebreide graanhandel gedreven wordt en eene ver snelde gemeenschap door eene Telegraaflijn dairom hoogst wenschelijk is, omdat blijkens de ondervinding het niet zelden gebeurt, dat de onnoemelijk vele, niet de Post gezondene berigten en kooporders tegen eenen bepaalden marktdag ter plaatse van bestemming niet altoos tijdig genoeg kunnen aankomen en hierdoor voor de handelaren menigmaal aanzienlijke misrekeningen en schaden voortvloeijen. Dat ook de vele Telegrafische berigten, die nu reeds voor handelaren zoowel als voor andere personen in dezen omtrek van de naaste lijn per Post worden ontvangen bewijs leveren, dat zoodanig middel van gemeenschap alhier behoefte is geworden en het verlangen hebben doen onlstaan om eene lijn lot in dit land doorgetrokken te zien ten einde liet per Post verzenden der Telegrafische berigten te vermijden, dewijl dit vaak nog groote vertraging ondervindt. Dat adressanten zich veroorloven, als hunne zienswijze mede te deelen, dat zoo danige verbinding gevoegelijk zou kunnen plaats hebben aan de lijn te V/issingen of aan de Belgische, die thans tot aan Maldeghemnabij de grenzen, is voltooid, of wel ook aan die te Neuzen. Dat het misschien ook wenschelijk zoude kunnen wezen, in het belang der Zecuvvsche lijnom eene verbinding daar te stellen behalve met de lijn te Vlissingcn ook nog met eene der beide andere genoemden, omdat bij evcntueele stremming op de lijn van Vlissingen via Middelburg enz. de berigten van tiéar langs dezen kant zouden kunnen worden verzonden. Dathoe men deze rigling ook mogte bepalende adressanten in elk geval als de meest geschikte plaats ter vestiging van een Kantoor de Gemeente Ooslburg beschouwen, die in het midden ues lands gelegen van alle kanten langs zeer goede wegen en binnen korten tijd van uit de andere Gemeenten kan worden bezocht, en alwaar ouk de hoofd, markt van granen is gevestigd. „Redenen waarom de adressanten, voldoende aan de uitdrukkelijke wenschen hunner ingezetenen, Uwe Excellentie beleefdelijk verzoeken, om deze streken door eene Tele graaflijn met andere in verbinding to willen stollen en ter aanbevolene plaatse een Kantoor te willen vestigen," De adressanten hebben tot heden toe cn alzoo 3 jaren lang vruchteloos naar eenige beschikking op dat Bequest gewacht, niettegenstaande het op den 31 October daaraanvolgendeuithoofde van het onbeantwoord blijven door Burgemeester en Wet houders van Oostburg, namens de Gemeente-Besturen, aan weigemeiden Minister is in herinnering gehragt en dienaangaande eenig berigl is verzocht. Boven cn behalve dat wendde zich ook de Gemeenteraad van Sluis bij adres aan Zijne Excellentieom zijne adliaesie aan bovenvermeld Verzoekschrift le kennen te geven, cn werd door verschillende Gemeente-Besturen de tusschenkomst van den Heer Commis saris des Konings in dit Gewest ingeroepen en door Zijn Boog Edel Gestrenge zijwo medewerking toegezegd. Ondanks al die pogingen wordt omtrent het verzochte niets vernomen. V" Onze Vereeniging, die voor de indiening van het eerstgemeld Adres het initiatief nam, thans door onderscheidene Gemeente-Besturen uitgenoodigd andermaal op dat Adres terug te komen is bsreid alles in het werk to stellen wat strekken kan om eene go-

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad. Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1