PUBLICATIE. NIEUWS- El ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH - VLAANDEREN. N". 15. Zevende jaargang. A" 1806. Vrijdag 13 April. PROVINCIALE GELDLEEMG 525.000.0© (Vierde Gedeelte.) VER PA CII TING TOLLEN. Maandelijksche Veemarkt. VARKENS EN BIGGEN te Oostburg. RADASTER ES GROADBELASXM V shush Dit Weekblad verschijnt iederen Vrijdag. Prijs per drie maanden voor het voormalig 4de district van Zeeland 1,15; voor de overige plaatsen des Rijksfranco per post 1.33 Afzonderlijke Nummers ƒ0.10. Prijs der Advertentiën, van 1-5 regels 0,75; elke regel daarboven 0,12Va, behalve het zegel"van 0,35 voor iedera plaatsing. Groote letters naar het getal gewone regels, die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brievende Redactie betreffendebenevens Advertentiën en gewone Berichten of Mededeelingea Yan Correspondenten te bezorgen bij den Uitgever dezes, alles franco, behalve de bekende Correspondentiën. Ne. 46. tan DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Gelet op het besluit der Staten van den 8sten November 1862. N°. 5, op het daarbij vastgesteld plan eener geldleening van ƒ525.000.00 ten laste van de provincie Zeelandopgenomen in het Provinciaal blad van 1863 onder N°. 24 alsmede op de besluiten der Staten van den 8sten Julii 1865. N°. 11, van den 10den November 1865, N°. 3, en van den 1sten Maart 1866. N°. 9 opgenomen in het Provinciaal blad respeclivelijk onder N8. 91 van 1865 en onder Nos. 7 en 40 van 1866: Besluiten: Tn voldoening aan art. 4 van bovengenoemd plan van geldleening ter kennis te brengen van belangstellenden 1°. dat in genoemde geldleening kan worden ingeschreven voor een honderd acht en dertig aandeden, elk van een duizend guldentegen eene jaarljksche rente van vier en een half ten honderd, ïn te gaan met den eersten Mei 1866; 2°. dat de termiju voor het inleveren der in- schrjjviugs-biijetten is bepaald van af Don derdag den 26steu April 1866 tot en met Donderdag den 3den Mei daaraanvolgende (zon- en feestdagen uitgezonderd), des voor- middags van 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 3 ure 3°. dat de inschrijvingsbns en biljetten in het openbaar zullen geopend worden op Don derdag den 3den Mei 1866 des namiddags ten drie ure in de raadzaal van Gedeputeerde Staten 4°. dat het bedrag der ingeschreven aandeden voor zoo veel die zijn aangenomenmoet overgestort worden bij den heer Betaalmeester te Middelburgin het tijdvak van 49 tot en met 26 Mei 1866 op de gewone kantooruren en dat de quitanlien van storting vóór of uiterlijk op den laatsten dier maand moeten overgebragt zijn ter provinciale griffie in handen van den commies D. Jekas, belast met de comptabiliteit, die daarvoor het iu art. 7 van het plan bedoeld renversaal zal afgeven 5°. dat exemplaren van het plan der geldleening van ƒ525.000.00 waarvan dit onderwerpe- lijke deel maaktkosteloos verkrijgbaar worden gesteld bij genoemden ambtenaar op franco aanvrage. Dit besluit zal worden geplaatst iu het Provin ciaal blad van Zeeland; buitendien bij wijze van openbare aankondiging in de Staats-Aliddcl- burgsche- Goessche- en Zierikzeesche couranten alsmede in het Sluissclic weekblad en in het alge meen nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. Middelburgden 4dcn April 1866. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. VAN L IJ N D E N Voorzitter S. VAN DER SWALMEGriffier. PROVINCIE ZEELAND. VAN Op ouderstaaude dagenzal ouder nadere goedkeuring, dooreen der leden van Gedopuleerde Stalenworden overgegaan tot de openbare verpachtingbij inschrijving en afslagvan de heirna vermelde tollen, te weten: op Maandag den li Mei 1866des na middags ten 1 ureten Raadhuize der gemeente Ilulstten overstaan van den Notaris Mr. F. van Deinse, van de tollen op de straat- en grind wegen van Neuzen naar Axelen van Ilulst naar Walsoorden en op "Woensdag den 16 Mei 1866, des voormiddags ten 9 ure, ten Raadhuize der gemeente Oostburg, ten overstaan van den Notaris C. Ie Nobel van de tollen op de straatwegen Yan Freshens naar Groedevan Groede naar Nieuwvlietvan Schoondijke naar lJzendijkeen van Oostburg naar Zuidzande. De verpachting zal geschieden voor den lijd van drie jarenin te gaan den 1 Julij 1866. De voorwaarden liggen ter Provinciale Griffie van Zeeland, en ten Raad- of Geraeeute-huize te Sluis, Brcskens Groede, NieuwvlietOostburg, SchoondijkelJzendijkeZuidzande, Hulst, Axel, Neuzen Hontenisse en Sas van Gent; alsmede aan voormelde tollen. Op gemelde plaatsen kan ook inzage worden genomen van het tarief, van de daartoe betrekkelijke Koninklijke besluitenen van eene handleiding tot toepassing van het tarief, welke aan eiken pachter ten gebruike zal worden gegeven. Middelburg den 4 April 1866. Gedeputeerde S laten van Zeeland R. W. VAN LIJNDEN Voorzitter S. VAN DER SWALME, Griffier. yan BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OOST BURG maken hierbij bekend dut op den laatsten Woensdag van iedere maandtelkens des morgens van 7 tot 10 ure in deze gemeente zal worden gehouden eene markt van VARKENS en RIGGEN; en dat die markt voor de eerste maal zal plaats hebben op Woensdagden 23 April aanstaande. Oostblbg, den O April 1866. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester F. L. BENTEIJN. De Sccrcteris THERIJ Mz. iWrVAVv -. Daar onlangs in Belgie, in en buiten vergaderingen bovenstaand onderwerp nog al eens ter sprake is gekomen en het voor een landbouwend gewest ais Zeeuwsch- Ylaanderen van het hoogste gewicht is willen ook wij het voor onze lezers ter sprake brengen, te meer nog), daar, naar liet schijnt er eene soort van beweging onder onze ambtenaren bij het kadaster is ontstaan; althans het is merkwaardig, dat de plans en leggers van hetzelve, die gewoonlijk in Januari van de gemeentebe sturen ter bijwerking werden opgevraagd, die bewerking nog niet hebben ondergaan, ten minste voor wat de leggers betreft. Wat hiervan de reden isof die van finantieelen aard zijn of wat is ons onbekendmaar dat het tot groot ongerief van het publiek strekt dat dergelijk werk vertraagd wordt, is zeker, ja wij kunnen daaromtrent op meer dan eene gemeente wijzen, waar het hoog noodig was dat de bijwerking in het begin des jaars geschied ware. Voor korten lijd toch zijn eene menigte perceelen domeingronden verkocht, gesplitst, herzien enz.; in Januari werden de aanslagbilletlen voor de grondbelasting rondgezonden en niemand die domeinen gekocht, slopingen bewerkstelligd, herbouw, aan- of bijbouw of nieuwe stichtingen be werkt had kon zich door eigen aanschouwing van de juistheid van zijnen aanslag over tuigen veel minder nog van zijne classificatie en schatting ten opzichte zijner bezittingen, iets waarop, volgens de bepalingen van het kadaster ieder ingezeten recht heeft. Wij gelooven dus niet te veel gezegd te hebben met te wijzen op de schaden en nadeelen welke daardoor belanghebbenden konden worden berokkend. Men werpe ons niet tegen dat men in het gebrekkige had kunnen voorzien met een extract uit de kadastrale stukken te lichtenMaar dat kost eene reis naar Middelburg als hij met eigen oogen zien wilof het kost hem geld a's hij schriftelijke bescheiden verlangt, terwijl hij recht heeft om in zijne eigene gemeente ten raadhuize, het benoodigde kosteloos te genieten. Het kadaster, wij weten het, staat in het nauwste verband met de grondbelasting; bet bevat registers waarin alle perceelen eener gemeente zijn aangeteekend, gerang schikt cn geschat; het belastbaar inkomen van ieder perceel is in die registers aangegeven en volgens dat belastbaar inkomen, van tweeërlei soort van bezittingen gebouwde- en ongebouwde eigendommen, wpedt de grondbelasting gegeven. De grondbelasting is eene-' der bcStd belastingen die er in een jstaat geheven SI' .-V/

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad. Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1