NIEUWS- El ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Na. 24. Zevende jaargang. A®. 3860. ag 15 Juni. WAT NU? De linkeroever der Schelde. Dit Weekblad verschijnt iederen Vrijdag.Prijs per drie maanden voor het voormalig 4de district van Zeeland f 1,15; voor de overige plaatsen des Rijksfranco per post f 1,30. Afzonderlijke Mummers f 0,10. Prijs der Advertenticn van 1-5 regels f 0,75 elke regei daarljovcu 0,1 '1%behalve het zegel van f 0.35 voor iedere plaatsing. Groote letters naar het getal gewone regels, die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brieven, de Redactie beleffeude, benevens Advertentie» en gewone Berichten of Alededeeliugen van Corresnondenlen tc bezorgen bij dea Uitgever dezes, alles FRANCO, behalve de bekende Correspondentiën. Vervolg en Slot van ons Hoofdartikel Wat nu? Met gccne andere vraag meenden wij de tegenwoordige beschou wingen in ons hoofdartikel vervat tc kunnen besluiten en we willen trachten daarop een voldoend antwoord te geven. In de eerste plaats danNederland mag ons niet prijs geven. Met de geschiedenis in de hand mogen wij deze stelling volhouden. Toen Maurits en Frsderik Hendrik de gewesten dezerzijds de Schelde aan den Nederlandschen Staat brachten hadden de Staten niet alleen vrede met die verovering, maar ze wisten ze te wanrdeeren schatten werden opgeofferd om van het Zwin tot aan de Scheldede smalle strook lands met een keten van vestingwerken te om ringen, die, in verband met, de inunda- tiën en zeearmen ze bijna ontoegankelijk maakten en den Spanjaard beletleden er immer nog een voet in te zetten. Na dat men de eerste linie van verdediging, zich aansluitende aan het retranchement Cadsandria had aangelegd (het Loo-fort, de schanesn en redouten hij Oostburg, Turkijen en IJzendijke, in verband met Philippine en de andere sterkten aan gene zijde van den Braak man) werd in Wesl-Zeeuwsch-Vlaanderen die linie nog verbreed naar liet zuiden. Het Retranchement met Sluis en het Zwin waren het sterkere eindpunt in het westen, Hulst met zijne redouten en forten in het oosten. Deze' tweede linie met de redout hij Sluis, de Kruisschans, de Krabbeschans, de Elderschans hij Aardenburg, Spilsbroek en de inundatiën hij Sint Kruis sloten weer een nieuw gewe.-t aan de strook grotuls, met de wapenen veroverd, en nieuwe schatten werden besteed aan het onderhoud van sterke garnizoenen. Jn 1672 had reeds Frankrijk het oog op Staatsch-Vlaanderen het werd ten deele veroverd, doch ook weder aan de Republiek teruggegeven. Zoo ging het in 1747 nogmaals; in 1748 hernamen de Stalen (bij de vrede van Aken) weder dit gebied. In 1794 nogmaals veroverd, werd hot in 1795 (Meitractaat van 's Gravenhage) bepaald aan Frankrijk, tevens niet de vrije vaart op de Schelde, Limburg en '100 milliocn gulden afgestaan; doch, zooals wij zagen, nogmaals zegevierde in 1.S13 de volksgeest en Neder land nam den door geweld losgescheurden tak weder op en hereenigde Zeeuwsch- "Vlaanderen met den nieuwen Staatals een gedeelte der Provincie Zeeland en wist in 18301839 zich in dit bezit overeenkomstig de volkswenscliente hand bal en. Daarom no geensNederland mag di' gewest niet laten varenmag nooit of nimmer toegeven aan de eisclicn die liet geweld met schoonklinkende redenenals die voor de verovering van natuurlijke grenzen schijnen te pleiten ons kun doen. Het zwakke Nederland Voorzeker Zwak moge hot zijn in vergelijking met de sterkeren het kan toch sterk zijn door eendracht en vaderlandsliefde, maar dan ook al die vreemde bestand ieclen onzer bevolking het zwijgen opgelegd cn onhoudbare en halfslachtige toestanden opgeruimd losmaking onzer betrekkingen met Diiitschland in Limburg onafhankelijkmaking onzer waterwegen in Zeeuwsch-Vlaanderenvan Belgic, aankweeking van den Nederlandschen volksgeest alomme, ziedaar reeds cecige middelen die zouden kun nen leiden om een gewenseht doel te bereiken De stemmen die hier en daar opgaan over onze zwakheid moeten worden afge wezen. Wij staan nog gelijk met Spanje en Portugal en dc noordsche rijken wij overtreffen nog Turkije en Griekenland onze hulpmiddelen zijn nog niet geheel overschaduwd door die der groote mogend heden onze koloniën kunnen op den be daarden weg van ontwikkeling en hervorming, die onze tijd eisclitvoortgaandeweldra zichzelven verdedigen, en belioeien, althans voor 't meerendeelniet meer zoo zonder slag of stootook bij afsluiting van het moederland, aan den eerste den beste te worden prijs gegeven 't komt er maar op aan dat onze staatsdienaars mannen zijn die de eer des lands zjjno waardigheid beselfun zijne krachten kennen en weten aan te wenden. Kunnen wij niet, gelijk weleer, invloed uiloefenen op de lotgevallen der beschaafde wereld door directe inmen ging in de hangende geschillen, daar waar de loop der gebeurtenissen ons daartoe doet naderen, kan van onze zijde, zonder brommende grootspraak met gepaste waardigheid onze eer worden gehandhaafd. Dat er nog man nen zijn die weten te handelen heeft de jongste geschiedenis geleerd. De busschen on wouden gebergten en rivieren va:i Java SumatraCelebes cn Borneo hebben feiten gezien die nog dc bewondering der wereld verdienen en van over de verre wa teren kwam in de jongste dagen eene stem, die den bevelhebber der .Medusa, den vloot voogd van ons smaldeel aldaar cn de bemanning onzer oorlogsbodems kenschetst als mannen van hunnen lijddie weten te handelen I Nederland is zwak I Raadpleeg de lieden- daagsche letterkunde en geschiedenis, waar mannen van den degen toonen dat de geest der vaderen niet gestorven isde Bordes Sypesteijn Mulder de Roo van AlderwereltKnoop bovenalzullen u de waarheid loeren I Dat zijn geene namen die in de biljart, of danszalen der garnizoensplaatsen of uit de kajuiten dea vrachtschepen weerklinken; zijn namen, bekend in de republiek der let teren eener beschaafde wereld. Bovendien, dat zijn mannen dezer eeuw, en dat zegt veelmeer dan men oppervlakkig denktwant zij hebben gebroken met dc overleveringen der vroegere tijdendie alles met een waas van zekere heiligheid omga ven die een stralenkrans van onvergankelijk licht om iederen schedel vlochten die spraken van halve goden", van goddelijk heldenvolkNeen zij voerden een vreeselijk en geducht wapen tegen alles wat onwaar en valsch scheen maar ook het gezegend werktuig des verstandigen heel meesters, ten gebruike bij diepe en verou derde wonden. Rustte de degen of het zwaard in vrede aan hunne zijde, de rech terhand was gewapend met het ontleedmes der historische kritiekdiehoe zij zich ook als onverbiddelijk liebbe doen kenmerken en we! eens liebbe doenwantrouwen, echter op menig gebied, zelfs op dat van geest en hart, de schoonste vruchten heeft te voorschijn ge roepen door het wegsnoeien van al het valsche en waterige en wilde. 't Voegt ons niet, hier een oordeel uit te spreken over hare bescheidenheidhier te gewagen van hare grenzen hier bij voorkeur den vinger te leggen op hare zwakke plaatsen; hier aan te toonen, waar zij nuttelooze wonden toebrachtook onze kennis heeft hare grenzen en, helaasI maar al te enge grenzen doch waar wij over tuigend hare deugden en gebrekeDhare mislukte pogingen en hare schoone vruchten hebben kunnen zien, waar de overtuiging van de waardeering harer kenmerken zich krachtig aan ons verstand heeft opgedrongen, mogen ook wij een oordeel uitspreken en dan komen wij tot de overtuiging: Neder land is niet machteloos; Nederland kan zichzelvenzijn geheele gebied handhaven cn bewaren als zijne welverworvene ene der vaderen mits het wille Buitendien maar we willen thans de woorden aanhalen van den deskundige, op wien we reeds hoven zinspeelden, den Ge neraal Majoor J. W. Knooi> in een veelge acht werk. (a) Het is (zjo spreekt hij) huiten alle waarschijnlijkheid, dat ons land weder tegen zoo machtige vijanden en onder zoo ongunstige omstaudigheden, als in 1672, een kamp zal hebben te voeren. Moeten wij om dit aan te toonenherinneren aan dat alleswat toen menschelijker wijze gesproken, onzen wissen ondergang scheen te moeten na zich slepen? De groote overmacht onzer vijanden waaronder zich de twee machtigste Vorsten der Christenheid bevonden zwakheid verlaten als wij onze eigene waren 'door

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad. Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1