NIEUWS- El ADVERTENTIEBLAD VAI WESTELIJK ZEEÜWSCH-VLAANDEREN. N°. 31, Zevende jaargang. A0. 1866. Vrijdag 3 Augustus. BEDEDAGEN. „Let op de teekenen der tijden" is eene les dieware zij uit den mond van een Socuates of Demostiienüs voortgevloeid in de geschiedboeken der wereld en der beschaving met gulden letteren zou aange- teekend zijn geworden Is het ook geen teeken des tijds datnu ze afkomstig is van den wijze van Nazareth", ze minder- aanmerking schijnt te verdienen? Tot deze en meer andere vragen voelden we ons genoopt bij het lezen der geschiedenis van den jongsten bededag. Zonderling en alles zins onzen tijd kenmerkende is toch die geschiedenis ze gaf aanleiding tot strijd IStl8HIHN.il Dit Weekblad verschijnt iederen Vrijdag.Prijs per drie maanden voor het voormalig 4de district van Zeelaud 1,15; voor de overige plaatsen des Uijks, franco per post ƒ1,30. Afzonderlijke Nummers 0,10. Prijs der Advertentiënvan 1-5 regels 0,75 elke regel daarboven 0,12%behalve het zegel van 0,35 voor iedere plaatsing. Groote letters naar het getal gewone regels die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brieven, de Redactio betreffende, beuevens Advertentiën en gewone Berichten of Mededeelingen van Correspondenten, te bezorgen by den Uitgever dezes, alles FRANCO, behalve de bekende Correspoudentiën. Er is veel in die bededagen en hunne geschiedenis - want met een stapel bid- dagbrieven van vroeger en later jaren voor ons, mogen we in 't meervoud spreken! er is veel in die geschiedenis dat ons boeit en aantrekt, maar dat ons tevens in de overtuiging, die Ave dezer dagen op- vnttedon meer en meer versterkt dat het best geweest ware, zoo de periodieke pers tot dit onderwerp het zwijgen gedaan hadde, of, wilde meer eenig werkelijk algemeen nut aan het onderwerp onlleenen, der natie rekenschap hadde gevraagdwaarom zij de uitnoodiging had aangenomen, waarvoor zij gebeden had Of wel waarom zij de uitnoodiging had afgewezen Want heide vragen hadden recht van bestaan als in verband met de geschiedenis van het open bare volksbestaan. Er is veel voor en togen over die bededagen te zeggen vooral dan, wanneer hunne strekking niet bepaald en duidelijk is omschrevenwanneer de menigte niet weetwat de uitschrijvers van don bededag willen; vooral in een tijd waarin men wij gelooven terechtin den regel alle uitingen des geloofsalle daden die meer geestelijk zijnaan het individueel inzicht van ieder persoon wil overlaten. Toch gelooven wijdat het uitschrijven van openbare bededagen dankdagen vooral niet te vergeten, zijn nut heeft; wij althans zouden niet gaarne die dankdagen voor den gelukkig ingezamclden oogstzelfs bij vee ziekte en mislukking der aardappelen missen! Zie, het doet ons wel, dat de regeeringdat de synode, dat de bisschop, dunk en bededagen uitschrijven ze geven onzes inziens daardoor openlijk te kennen wat hunne .denkwijze, wat hunne overtuiging is, on in hoeverre rcclcnen van Staatkunde zich daarin mengenstaat ons niet te onder zoeken indien wij maar de overtuiging hebben, dat al die machlhebbeiiden in staat en kerk eerst en vooral van hunne zijde krachtdadig werkzaam zijn geweest om te handelen; wij zeggen amen op veel wat in onze Nederiandsche geschiedzangen, geschiai- rijmendie geliefkoosde uitingen van den volksgeest, voorkomt en passen daarop dan gaarne de benaming vrome vadereuna- v tuurlijk in algemeene strekking, toe; Help nu u zelf, zoo help' u God Uit der tirannen band en slot Bedrukte Nederlanden Zoo zongen zij, toen staats- en kerkgeweld den Ncderlandschen bodem vet mesteden met asch en bloed van lijkenwaarin een maal edele geesten werkten Zoo behoort het. Hadde men de toepas sing gemaakt op den gehouden bededag hadde men gevraagd wat hebt gij gedaan regeeringom b. v. door oplossing der Limburgsche kwestie ons van Duitschland los te maken? Wat hebt gij gedaan, bevolking der steden en dorpen om cholera en veepest te bekampen? Wij zouden er vrede mede hebbengedachtig aan het help nu u zelf", dat we zooeven aanhaal den. We willen zelfs die aanhaling ver sterken met eenc betere uiting van den volksgeest bij gelegenheid van een onzer oorlogen met Engeland, toen men nog eenen bededag uitschreef vóór liet krijgsgeweld „Bedestonden, stomme honden! „Wederstaan geen Engclschman; Maar een vloot in zee gezonden Stomme honden Dat is 't wat ons helpen kan!" Men zietdat was eene bittere pil alsem en gal, en toch, behoudens den toon, vrij wol gerechtvaardigd, wanneer men in overweging neemtdat óók de EBgelschen toen bedestonden uitschreven. O, ze is ons uit dc ziel gestolen die opmerking bij meer dan een onzer geschiedschrijvers geboektdat twee Christemialien elkander vernielden en ieder ten zijnent den zegen van den God des vredes op hunne onder nemingen afsmeektenOnze dagen zijn nog geen zier beter. De koning van Pruisen bidt God, dat Hij zijne oorlogswapenen zegenen zal; do keizer van Oostenrijk vraagt hetzelfdeWij heven terug bij het be schouwen van dezen scbrikkelijken onzin! Wij beven terugwanneer wij de vraag stellenwas dc Duitsche broederoorlog noodig, cn er dan geen voldoend antwoord op kunnen vinden Maar evenzeer schrikken wij terug hij den gruwzamen spot, waarmede deze feiten werden beoordeeld, beoordeeld vooral door hen, die zich dc liberalen bij uitnemendheid noemendie in dag- cn weekblad een heilig onderwerpdat als zoodanig tegen over anderen had behooren geëerbiedigd te worden lot het voorwerp van woordspe lingen cn vcrnufls veelal valsche ver- nufts uitingen maken l)at is niet liberaalJawij aarzelen niet te onderstellen dat zij die dit deden de eersten zouden zijn om een oordeel der veroordeeling uit te spreken over hem, die de onbescheidenheid zou hebben om, bij voorbeeld, de vormen der Katholieke eere- dienst in en buiten de kerk in een bespottelijk daglicht te stellen te veroordeelen Wij zouden hun daarin gelijk geven iedere godsdienstige uiting binnen de palen der wet gepleegdmoet geëerbiedigd worden Wilt ge uwen spotlust slechts bot vieren door het betreden van kerk of bedehuis of begraafplaats, blijf er dan liever uit, of, wilt gebeoordeel ze gematigdmaar overtuigendzooals de tegenpartij uw bij voorkeur Zondagsreizen, uwe Zondagscon tracten, uwe Zondagscomedies (zonder waarachtige kunst nog!), uwe Zondagstrei- nen beoordeelt. Elk zijn recht 1 Dat is dc ware leus der liberalen Meent nu Vorst of regeeringsynode of bisschop de uitnoodiging tot eenen al- gemeenen bededag te moeten uitschrijven dan staat het aan onderdaan en bestuurde, aan ieder vrij gemeentelid daaraan te gehoor zamen te gehoorzamenomdat er geen bevelslechts eene uitnoodiging gegeven wordt. De tijd is voorbijwaarop men in Nederland heerscht over de geAvetens! Maar toch durven we de vraag stellenof do afkeurende stem, dc afkeurende houding van vele zich noemende liberalen tegenover den jongsten bededagliberaal was Toen de gansche natie bijna optoog naar de bedehuizenverzaakten vele zich noemende liberalen zelfs de vormendie ze zonder schade (ware het slechts om door die vormen over minkuodigen licht ont vlambaren, ja laat ons het woord zelfs maar noemen, over het gemeen, te kunnen heer- schen) hadden moeten vervullen. Ofis het denkbeeld van huichelarij en hare af schuwelijkheid in onzen tijd zoo diep in onze harten gedrongeu dat we zelfs den schijn daarvan willen vermijden Onze overtuiging beantwoordt die vraag ontken nend. De meeste betrekkingen kamerlid- maatschap-jcommissien, ridderordes, enz. wor den bejaagd velerlei middelen worden in 't werk gesteld om dio te verkrijgen; daar onder rangschikt zich ook do huichelarij en op do vraag: waartoe gij hier, antwoordt zij stout weg: om mijn doel te bereiken! Maar buitendien is liet huichelarij deel tc nemen aan eene algemeene manifestatie, om het eens zoo te noemen al ware het alleen met het oog op den vorm, met het oog op de zedelijke orde Waarmjiie* zoudt ge meer verworven hebben, mefizwe stilzwijgende oppositie, het niet versehjj ion in het bedehuis op den bededag of ïiiët

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad. Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1