TlSiïfi l iifT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. L N°. 42 Zevende jaargang. ^VEEMARKT Jgg^ o o s t b u ïTcT DE COMMISSIE VOOR EENE NIEUWE WATER- LOOZING IN HET VOORM ALIG VIERDE ADMINISTRATIEF DISTRICT VAN ZEELAND A". 1W. SIMSCnilHIUD Dit Weekblad verschijnt iederen Vrijdag.Prijs per drie Prijs der Advortcntiënvan 1-5 regels 0,75 elke regel maanden voor het voormalig 4de district van Zeeland f 1,15; Vriirlart» 1 O flnfnlvm» daarboven 0,12%, behalve het zegel van ƒ0,35 voor iedere voor de overige plaatsen des Rijks, franco per post 1,30, V 1 ijUclg 1 V/ClOJJolplaatsing. Groole leners naar het gotal gewone regels, Afzonderlijke Nummers 0,10. die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brieven, de Redactie betreffende, benevens ^dverlentiën en gewone Berichten of Mededeeliugen van Correspondenten, te bezorgen bij den Uitgever dezes, alles FRANCO, behalve de bekende Correspoudentiën. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OOSTBURGmaken bekend dat op Maandag den 20 October <866, alhier VEEMARKT zal gehouden worden, doch dat daarop nog geen RUNDVEE zal worden toegelaten. OOSTRURG, den 12 October 1866. De Burgemeester, F. L. BENTEIJN. De Secretaris, L. THERI, Mz. heeft de eer ter kennis van de daarbij be langhebbende Grondeigenaren te brengen dat al de plannen welke met de uitvoering in eenig verband staaneven als het plan tot leening eener som van 420,000, thans door de Rijks- en Provinciale besturen even als door de gecommitteerden der daarbij betrokkene Polders zijn goedgekeurd dat ookop enkele uitzondei ing na reeds de gronden, benoodigd voor de Zee- en Wachtsluizen en voor het Kanaaltot aan den scheidingsdijk van de Diomede- en Sophiapolders in der minne zijn aangekocht ef eerlang beschikbaar wezen zullen dat aizoo tegen het begin van uitvoering niets meer in den weg staat, dan de on misbare geldmiddelen dat zijmet het oog op de totaal ver nietigde Uitwatering zoowel op het Zwin als op den Brakman, en de onberekenbare schade, welke daaruit voor den Landman en den Grondeigenaar spoedig te wachten is durft vertrouwendat eene ruime deelneming in de eerlang te openen geldieening haar tot de dadelijke aanbesteding der werken zal in staat stellen dat die geldieening tegen eene rente van 5 pet.boven en behalve het behoud der vruchtbaarheid onzer schoone landerijen daarenboven, naar hare bescheidene meening, wel zooveel vertrouwen aanbiedt als zoo vele aan den vreemde en op zeer onzekere kansrekeningen verstrekte kapitalenwaarom zij eenparig durft vertrouwen nu de redding als zeer nabij te beschouwen is, haar zoo wenschelijk werkdoor gebrek aan het noodige kapitaal, niet zal moeten achterwege blijven. Waar dus door de algemeen bekende oorzaken misschien minder geldelijke hulp van elders te verwachten is, roept zij, in de meening dat het kapitaal kan verstrekt worden, U, grondeigenaren in het voor malig 4de District toe Verstrekt gij ons vooral de noodige middelen, om U persoon lijk voor schade cn waardevermindering uwer eigendommen te vrijwarendie bij de niet uitvoering der Kanalisaticwerkcn niet lang zal achterwege blijven. Tor inschrijving voor de eerste serie dezer geldieening, ter som van f 150,000, eerst in Maart 1867 tc storten zalvan Maandag den 22 tot en met Maandag den 29 October 18CG's voormiddags van 9 lot 12 ure, ten kantore van de Hoeren I. C. O. Benteijn, Voorzitter, te lJzendyke, J. M. Henneqüin Ondcr-Voorziller, tc Sluis, cn J. Blikdenbacu, Lid te Aardenburg, eene bus geopend zijncn daarbij exemplaren van liet plan der geldieening verkrijgbaar zijn. IJzendijke 10 October, 1866. De Commissie voornoemd X. C. O. BENTEIJN, Voorzitter. J. M. HENNEQÜIN, Onder-Voorz. J. C. HENNEQÜIN A. ERASMUS I J. BLIKDENBACU Jz., j Leden. J. II. HENNEQÜIN, f P. DE BRUINE, J. EEKAAR, j D. BEK A AR Lid-Secretaris. UI. In den begiano was de Oostiudisehe compagnie niels anders dan eene handelmaatschappij die eene soort van handelsrepubliek vormdeëu dank zij het monopolie, voor het vaderland weinig, voor bijzondere personen ontzettende voordeelen afwierp cn daardoor ook den grond legde lot het ontslaan van een koopmausadelwaarvan over levering en gewoonten nog sporen hebben achter gelaten onder onze hehoudsmauncn op koloniaal gebied, 't Is hier de plaats nog niet om de scha delijke gevolgen van het monopolie tegenover de weldaden van den vrijen handel in 't licht le stellen wellicht komen wij er later toe vervol gen wij thans ons onderwerp. In de tweede helft der 17de eeuw hegou do uitbreiding van liot landbezit der compagnie: lot hiertoe verstandig tevreden met cenige handels kantoren in alle gewesten van Indiemeestal slechts voor den eersten aanloop versterkt, volgde zij, buiten het monopolie, ccne allerverstandigste haudelsslaalkuudo en schatten voerden den ge lukkigen participanten in den schoot. Joan Maat suiker was de man, die haar op dchechlste grond slagen vestigdemaar die ook met een den grondslag legde van een slaat iu den slaatde Republiek der Oostiudisehe compagnie in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Werden Braband, Limburg cu Vlaanderen, zelfs Drenthe, meer of min als aanhangselen cn wingewesten behandeld en dezer handcis- cn industrieontwik keling belemmerd en moedwillig vernietigd, de compagnie werd even ais hare zusterdo in- iniddeis opgerichte Vvcstiudischc eene ware roo- Ycrsrepubliekgeëerd en ontzien. Maatsuikers bewind was lang en schitterend hij was omringd van den volhardenden Hulft Rijklof van Goens, die met eigen hand koningen kroonde en weder onttroonde; van Dam, en Speelman de geesels yan Makasser? Poleman en meer anderen die voor hem j behalve Java en Macasser-, CeilonKoromandel en Malabar ver overden cn Porlugeezen cn Franschen ter zee deden zwichten. Gezanten uit China, Japan, Uiu- dostan en van het afgelegene Ahyssiuie vereerden den machtigen landvoogd en de Nederlandscho vlag woei van alle stranden van Azievan het verre Formosa tot]aan Afrika's zuidspils; het ver slikkend klimaat der goudkust en het rijke Amerika zag de zegepralende Nederlanders komen en over- wiuuenen toch werd toen de kiem gelegd voof den val der machtige handelsrepubliek Landbezit veroorzaaktedoor den nasleep van oorlogen en gevechtenharen ondergang en zij was genood zaakt zich iu de armen der machtelooze moeder- republiek te werpen om eindelijk met deze, eeno korte gedwongene verheffing onder Daendels uit gezonderd, in hel niet te zinken. 1815 bracht voor de koloniën een niouwen dageraaddoch van den ouden zuurdeesem kon men zich niet ont doen. De koopman, later lid der handelsmaat schappij onderdrukte den landzaatdie groo- tendeels tot slaaf des Europeërs gedoemd, dezen zweet en bloed ten offer moest brengen door ge dwongen arbeid. Do gronden hot natuurlijk eigendom des landzaals werden met ruime hand weggeschonken aan vreemdelingen de geschie denis van zoo menig suikercontract, van zooveel gedwongen kofiiebouw is daar om dit tc bewijzen. Wel is de dageraad Yau den vrijen handei ook voor ïudie aangelichtwel moet men zeer de weldaden prijzen, door de invoeriug van een cul tuurstelsel zooais de edele van den Bosch dat beoogde en voltrok; doch nog altoos is daarginds onrecht en mogen wij de vraag stellenWat geniet de inlander voorde miliioenen, die jaarlijks op onze hegrootingen als koloniaal batig saldo voorkomen? O, 'l is treurig dal antwoord O, t is eene kwelling des geestesdie algemeene cn bijzondere geschiedenis van Indie te leeren. Reeksen van afwisselend personeel iu alle rangen, pensioenen op allo leeftijden begonnen cn on voltooide werken ondoelmatige maatregelen wreede bedrij,ven daarmede vinden wij (doch recht vaardigheid gebiedt ons teveDS het le erkennen) met veel goeds gemengd duizenden bladzijden der geschiedenis bezoedeld. Zullen wij wijzen op' do werken van mannenverre verheven door waarheidsliefde en eerlijkheid hoven een aantal scholschrijvers die hunnen moed koelden aan edeler dan zij, om den teugel le vieren aan per soonlijken haat en vele Maar onzo lezers kunnen dat alles zelve nale zen in een tafereeldoor onzen kundigen van Kampen daarvan mei flinke hand gepenseeld, cn gcrustelijk mogen wij, kinderen der 19de eeuw, vragen of er dan niemand is dio een einde wil maken aan al dat onrecht en geweld ook nog misschien wel alleen in de gevolgen maar dan toch beslaande? Onzo slotsom isWij bezitten koloniën loij zijn verplicht ccne oude schuld ten gevolge van dat bezit op ons rustendegoed le maken. De maatschappelijke toestand ginds is veranderd

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad. Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1