NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VAN WESTELIJK ZEEUWSCH-VLAANDEREN. DOIAIIALE TOLLED. P it fo I i c a t1 e. N°. 50. Zevende jaargang. V rijdag 14 December PR0YIIVCIA1E GELDLEENINGEN, VAN FIV Openbare Verpachting HARKT VAN GRANEN, VARKENS EN BIGGEN ij* f ■S\ SLilSCl Dit Weekblad verschijut iederen Vrijdag.Prijs per drie maanden voor het voormalig 4de district van Zeeland 1,15; voor de overige plaatsen des Rijksfranco per post f 1,30. Afzonderlijke Nummers f 0,10. Prijs der Advertcntiënvan 1-5 regels f 0,75 elke regel daarboven 0,1-2%behalve het zegel van f 0,35 voor iedere plaatsing. Groole letters naar het getal gewone regels» die zij beslaan. Ingezonden Stukken en Brieven, de Redactie betreffende, benevens Advertentiën en gewone Berichten of Mededeelingen van Correspondenten, te bezorgen brj den Uitgever dezes, alles FRANCO, behalve de bekende Correspoudenliën. No. 138. Besluit van den Sdcn December 1866 No. 111, nopens de over 1866 te doene geldleeningen van f78,000(vierde gedeelte van de f 523,000) en van f 75,000 ten laste van de provincie Zeeland. DE GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND. In aanmerking nemende dat, volgens het besluit der Stalen van den Oden November 18G6, no. 6, goedgekeurd hij Koninklijk besluit van den 18den dier maand No. 8 (Provinciaal blad No. 133) voor do verbeteriug der middelen van gemeen schap in de provincie over 1866, twee geldlee- ningen ten Taste der provincie Zeeland moeten worden aangegaan 1°. eeno van f 78,000, als vierde gedeelte der provinciale geldleening van f 525.000. 2°. eene van f 75,000 en zulks naar de plans dier gcldlecningcnrc- spcctivelijk medegedeeld bij de Provinciale bladen No. 21 van 1863 en No. 39 van 1866 en naar de daarin gcbragle wijzigingen medegedeeld bij het Provinciaal blad No. 132 van 1866 Besluiten: In voldoening der daartoe betrekkelijke bepa lingen van bovengenoemdo plans der voorschreven geldleeningcn ter kennis te brengen van belang stellenden 1°. dat in genoemde geldleeningen kan worden ingeschreven respcctivelijk voor acht en zeventig en voor vjf en zeventig aandeelen elk van een duizend gulden tegen eene jaarlijksche rente van vijf ten honderd in te gaan met den 1slen January 1867; 2°. dat de termijn voor het inleveren der inschrijvings-billelten is bepaald van af Donderdag den 20slcn lot en met Don derdag den 27slen December 1866 (zon en feestdagen uitgezonderd) des voor middags van 10 tot 12 en des namid dags van 2 tot 3 ure 3». dat de inschrijvingsbus en billetten in het openbaar zullen geopend worden op Donderdag den 27slcn December 1866 des namiddags ten drie ure in de raad zaal van Gedeputeerde Staten 4*. dat het bedrag der ingeschreven-aan deelen voor zoo veel die zijn aange nomen moet overgcslort worden bij den heer Betaalmeester te Middlbeurg in het tijdvak van 21 tot cn met 26 Januari) 1867 op de gewone kantoor uren en dat dc quitantien van storting vóór of uiterlijk op den laatslcn dier maand moeten overgehragt zijn ter pro vinciale griffie in handen van den com mies D. Jek.vs belast met do comptabi liteit, die daarvoor het vereischte bewijs of renversaal zal afgeven 5". dat exemplaren van do plans der onder- werpelijke geldleeningen kosteloos ver krijgbaar worden gesteld bij genoemden ambtenaar op franco aanvrage. Dit besluit zal worden geplaatst in het Provin ciaal blad van Zeeland buitendien bij wijze van openbaro aankondiging in de Staats-, middet- burgsche-Gocsschc- en Zicrilizeesche couranten, alsmede in het Sluisschc weekblad en in het al gemeen Nieuws- cn advertentieblad voor Zeeuicseh- Vlaanderen. Middelburg den 5 December 1866. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. VA N I. IJ N D E N Voorzitter. S. VAN DER SWALME Griffier. Uitgegeven den 8 December 1866. De Griffier der Stalen van Zeeland S. VAN DER SWALME. Voor het Rijk. VAN Op Donderdag den 27 December 1866des voormiddags te tien uren, zal, door de Ont vangers der Registratie cn Domeinen te Middelburg, Sluis on 'fholen, onder nadere goedkeuringworden overgegaan tot de openbare verpachting, bij opbod cn afslag, van de tollen op 's Rijks groote wegen in Zeelandte weten TE middelburg: in bet Nederlandsch Logement, in de Abdij, ton overstaan van den Notaris Woüteksen: lo. de tol n°. 2 in bet eiland Walcheren, onder Nieuwlandgedurende de 3 laatste jaren verpacht voor ƒ250 'sjaars; 2". de tol n°. 1 in hot eiland Walcheren, onder Middelburggedurende de 3 laatste jaren verpacht voor ƒ800 'sjaars. Aan den tol n°. 2 wordt, ingevolge Koninklijk besluit van -i Augustus 1866, n". 76, van 1 Mei 1867 slechts half Tolgeld gelieven; deze heido tollen zullen eerst ieder ai'zoudorlijk en daarna in massa worden aangeboden. TE 0QSTBUR3: in de Herberg do Eenhoorn, ten overstaan van den Notaris lf. Nobel: 1°. de tol n". 1, te Groede, gedurende de 3 laatste jaren verpacht voor 1400 's jaars 2o. de tol n". 2, te Schoondijkc, met daar bij behoorend tolhuis eti erf, kadas traal bekend sectie B, n°. 502, groot 0.01.50 Bunder, gedurende de 3 laatste jaren verpacht voor ƒ020 'sjaars; 3». de tol ns. 3, te Oostburg, gedurende de 3 laatste jaren verpacht voor 1200 's jaars 4°. de tol n°. 4, aan do Draaibrug onder Aardenburg, met daarbij behoorend tol huis en erf, kadastraal bekend sectic A, n°. 200, groot 0.07.03 Bunder, en n". 297, tolhuis, groot 0.00.37 Bun der, gedurende do 3 laatste jaren ver pacht voor ƒ1590 'sjaars; 5, te Eede, gedurende de jaren verpacht voor 770 5°. de tol n°. 3 laatste 's jaars. Deze vijf tollen zullen eerst ieder afzonderlijk staan on daarna in massa worden aangeboden. TE THOLEN: in het Logement „Zeelands Welvaren" ten over staan van den Notaris Mr. Wagtho: 1». de tol n°. 10, nabij Tholen, met daar bij behoorend tolhuis en erf, kadas traal bekend sectie Gn'. 771tuin groot 0.03,G2 Bunder, en n°, 772, tolhuis, groot 0.00.38 Bunder, gedu rende de 3 laatste jaren verpacht voor ƒ520 'sjaars; 2". de tol n°. 5, nabij Poortvliet, met daar bij behoorend tolhuis en erf, kadas traal bekend sectie F, n°. 185tolhuis en erf, groot 0.04.00 Bunder, gedu rende de 3 laatste jaren verpacht vuor 355 'sjaars; 3». de tol n°. 8, nabij Sclierpenisse, ge durende de 3 laatste jaren verpacht voor 25 'sjaais. Dezo drie tollen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna in massa worden aangeboden. Do verpachting aal geschieden voor den tijd van DRIE! JAH3Nin te gaan te mid dernacht tus30hen den 30 April en den 1 Mei 1367. Indien door maatregelen in het algemeen belang genomen, de passage vermindert cn dc opbrengst 'dientengevolgenaar het oordeel van den Mi nister van Financiën, belangrijk wordt benadeeld zal deze eene billijke vermindering van pacht toestaan. De algemecne cn bijzondere Voorwaarden van Verpachting, beuevens bet Koninklijk Rcsluit van den 29 October 1833, Staatsblad No. S9, liggen ter lezing aan do kantoren der Registratie en Domeinen te MIDDELBURG, SLUIS, THOLEN. ZtERlKZEE. GOES, KORTGENE, HULST, BER GEN OP ZOOM en M1DDELHARN1Salsmede ten kantore van de Notarissen voornoemd, terwijl tevens inlichtingen zijn te bekomen bij de Ont vangers die de verpachtingen zullen houden. De Directeur der Registratie en Domeinen in de provincie 7,celand M ATHO N. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OOSTBURG, Herinneren bij dozen do belanghebbenden, datuithoofde van liet Kerstfeestde alhier gehouden zal worden op DONDERDAG, DEN 27 DECEMBER I3S8. Oostburgden 12 December I860. De Burgemeester, F. f.. BENTELÏN. De Secretaris L. THERI Mz.

Krantenbank Zeeland

Sluisch Weekblad. Nieuws- en advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen | 1866 | | pagina 1